.

.

Τα μυστικά για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Τι ισχύει για τις Σχολές Ε.Δ - Σ.Α ...


• ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

• Οι λεπτομέρειες και οι παγίδες για το μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων που θα διαγωνιστούν με το νέο εξεταστικό σύστημα Έναν πλήρη οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι μετά τη λήξη των Πανελλαδικών, παρουσιάζει το «Έθνος-Παιδεία», 17 ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το πώς πρέπει να δηλώσουν τα τμήματα όσον αφορά τη σειρά προτίμησης, να ενημερωθούν για το τι ισχύει σε περιπτώσεις ισοβαθμίας σε τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αλλά και στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Σχολές και να μάθουν ποια τμήματα απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα. 

Οι έξυπνες επιλογές σχολών και τα σημεία – παγίδες Οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων που θα διαγωνιστούν με το νέο σύστημα εξετάσεων που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τα τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα, τα μυστικά για τη σειρά των προτιμήσεων για τις σχολές και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, καθώς και το τι προβλέπεται σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στις εισαγωγικές εξετάσεις, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. 

Ειδικότερα, μηχανογραφικό δελτίο με το νέο σύστημα μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Για τους υποψήφιους αυτούς, αν δεν αποκτήσουν το απολυτήριό τους τον Ιούνιο του 2016, η συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θεωρείται άκυρη. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 
• Μπορούν να επισκέπτονται όσο συχνά επιθυμούν την ιστοσελίδα και να τροποποιούν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο από τη στιγμή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί και μέχρι την οριστικοποίησή του. 

• Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών. 

• Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν, ακόμη και όλα, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία. Τα τμήματα δηλώνονται με όποια σειρά επιθυμούν, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Αν υπάρξει προτίμηση για τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που δήλωσε ο υποψήφιος, τότε το δηλώνει μόνο μία φορά. 

• Οι υποψήφιοι Εσπερινού ΓΕΛ δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν εισάγονται σε τμήμα για το οποίο δεν δήλωσαν προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων εισάγονται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που δήλωσαν, τότε θα εισαχθούν σε αυτό που δήλωσαν με προγενέστερη προτίμηση. Όσον αφόρα τη σειρά των προτιμήσεων, θα πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία των υποψηφίων, δηλαδή πρώτα να δηλώνουν το τμήμα που πραγματικά επιθυμούν να εισαχθούν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν και μετά τα υπόλοιπα. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσε ένας υποψήφιος προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές, ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου. 

• Για να λάβει μέρος έναν υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δήλωσε. 

• Όσον αφόρα την αρίθμηση των προτιμήσεων, πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά η επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης. 

• Τέλος, δεν επιτρέπεται να δηλωθεί τμήμα στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής ο υποψήφιος από προηγούμενο έτος. Το μηχανογραφικό δελτίο, τόσο για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα όσο και με το παλιό, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 

Τι ισχύει για τα ειδικά μαθήματα και τις αθλητικές δοκιμασίες (ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΩΔΙΚΟΙ) Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικες κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Στη στήλη Ειδικό Μάθημα του μηχανογραφικού δελτίου υπάρχει σε παρένθεση έναν αριθμόν από το 1 έως το 16 για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή ιδιαιτερότητες, υποδηλώνονταν έτσι σε ποια θα εξεταστούν οι υποψήφιοι. 

Πιο συγκεκριμένα, για τα τμήματα με τον αριθμό (1) απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο». 

(2). Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων». 
(3). «Αγγλική Γλώσσα», 
(4). «Γαλλική Γλωσσά», 
(5). «Γερμανική Γλώσσα». 
(6). «Ιταλική Γλώσσα», 
(7).«Ισπανική Γλώσσα», 
(8). Απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα «Αγγλική», «Γαλλική», «Γερμανική Γλώσσα». 
(9).Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα «Αγγλική», «Γαλλική», «Γερμανική», «Ιταλική Γλώσσα». 

(10). «Ελεύθερο Σχέδιο». 
Για τον αριθμό (11). απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα «Δρόμος 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια», «Άλμα σε μήκος», «Σφαιροβολία 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια» και «50 μ. Κολύμβησης ελεύθερο».

Όρος Στον αριθμό (12) διευκρινίζεται ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια υπουργεία κατά περίπτωση

(Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). 

Ο κωδικός (13) αφορά τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας διευκρινίζοντας ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο υπουργείο. 

Για τον κωδικό (14), αναφέρεται ότι ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου άρθρωσης ή παθολογική φωνή.

Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό. 

Στον κωδικό (15) ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να το παρακολουθήσει αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. 

Τέλος στον κωδικό (16) για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. 

Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι. 

Οι προϋποθέσεις για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και επάρκεια μουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 

1). Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής, 
2). Βυζαντινής Μουσικής, 
3). Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής, 
4). Σύγχρονης Μουσικής και στις αντίστοιχες ανά κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τμήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr. 

Για τον υποψήφιο που δηλώνει το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστήμιου πρέπει να γνωρίζει ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις: 
1). Μουσική Σύνθεση, 
2). Μουσική Εκτέλεση, 
3). Μουσικές Επιστήμες. 

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ Ε.Δ-Σ.Α: 
1). Ποιες Στρατιωτικές Σχολές δεν θα δεχθούν υποψηφίους; Η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων 

2). Μπορώ να διεκδικήσω μία θέση στις σχολές της Πυροσβεστικής εξεταζόμενος με το παλιό σύστημα; Τόσο η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (και για πυροσβέστες και για ιδιώτες) όσο και η Σχολή Πυροσβεστών θα δεχτούν υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2016 με το ΝΕΟ σύστημα. Με το παλιό σύστημα μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μόνο οι πυροσβέστες. 

3). Επιθυμούμε να διεκδικήσουμε συμμέτοχη με το 10% στις Στρατιωτικές Σχολές. Αρκεί μόνο η κατάθεση του μηχανογραφικού; Όχι δεν αρκεί μόνο η κατάθεση του μηχανογραφικού. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εν τω μεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των σχολών. 
ΠΗΓΗ: («ΕΘΝΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ» 30/04/2016 – ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ) staratalogia.blogspot.gr, skaythess.gr

Τα 10 μέτρα που θα πληρώσουμε μέσα στις επόμενες 100 μέρες!!


Την επομένη της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, ξεκινάει ο εφιάλτης των μέτρων. Για να εξασφαλίσει το «ναι» των δανειστών, η κυβέρνηση έχει υποχρεωθεί σε ένα εμπροσθοβαρές πακέτο νέων μέτρων τα οποία θα έρθουν να προστεθούν σε παρεμβάσεις εις βάρος του εισοδήματος των φορολογουμένων οι οποίες μπορεί να έχουν ψηφιστεί από το 2015 αλλά θα μπουν τώρα σε εφαρμογή. 

Για εκατομμύρια Έλληνες, ξεκινάει ένα εφιαλτικό δωδεκάμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να πληρωθούν μέτρα άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα της συμφωνίας των 5,4 δισ. ευρώ συν τις …ουρές των περυσινών μέτρων θα μπουν σε άμεση εφαρμογή. 

Τα 10 άμεσης εφαρμογής μέτρα που θα βρούμε μπροστά μας μέσα στις πρώτες 100 ημέρες από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, είναι τα εξής: 1). Νέα παρακράτηση (ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ): Η αύξηση της παρακράτησης του φόρου σε μισθούς και σε συντάξεις. Αν η κυβέρνηση υπαναχωρήσει σε αφορολόγητο μικρότερο των 9090 ευρώ που προέβλεπε το κατατεθέν κείμενο, αντιμέτωποι με χαμηλότερες καθαρές αποδοχές θα βρεθούν σχεδόν όλοι οι μισθωτοί με αποδοχές άνω των 630 ευρώ και οι συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων άνω των 7389 ευρώ. Η νέα παρακράτηση θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα ψήφισης του νομοσχεδίου, πιθανότατα από τον Ιούνιο. 

2). Σταδιακή μείωση ΕΚΑΣ (ΜΑΙΟΣ και αναδρομικά): Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες καταβολής του νέου ΕΚΑΣ. Συνταξιούχος με αποδοχές το 2013 της τάξεως των 9000 ευρώ, έπαιρνε επίδομα 30 ευρώ μηνιαίως. Με το που θα ψηφιστεί ο νόμος αυτό θα χαθεί με αποτέλεσμα να καταγράφεται ετήσια απώλεια 360 ευρώ. Συνταξιούχος με αποδοχές 8000 ευρώ, εισέπραττε μέχρι σήμερα 172,5 ευρώ τον μήνα. Μόλις ψηφιστεί ο νόμος θα τα χάσει όλα: 2070 ευρώ κάτω το ετήσιο εισόδημά του. Όσο για τον συνταξιούχο με τα 7700 ευρώ που μέχρι σήμερα εισέπραττε 230 ευρώ τον μήνα, τώρα θα εισπράττει 115 ευρώ χάνοντας 115 ευρώ τον μήνα. Δεν θα υποστούν –προς το παρόν- απώλειες όσοι έχουν εισοδήματα από συντάξεις κάτω από 7216 ευρώ. Ο έλεγχος με βάση τα νέα εισοδηματικά κριτήρια θα γίνει μέσα στον Μάιο και οι περικοπές θα είναι άμεσες ενώ θα φανεί από την απόφαση τι θα γίνει με τα αναδρομικά μέτρα. 

3). Αύξηση εισφορών για μισθωτούς (ΙΟΥΝΙΟΣ): Οι αυξημένες εισφορές για τις επικουρικές συντάξεις θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου που σημαίνει ότι οι μισθωτοί θα χάσουν αυτομάτως το 0,5% των καθαρών αποδοχών τους ενώ αντίστοιχη αύξηση μισής ποσοστιαίας μονάδας θα επέλθει και στις εργοδοτικές εισφορές. 

4). Εισφορές αγροτών (ΙΟΥΝΙΟΣ και αναδρομικά): Οι αγρότες θα υποστούν την πρώτη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών καθώς για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2015 έως το τέλος του 2016 θα υπάρξει αύξηση 42% (από 7% που είναι σήμερα σε 10%). Το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να ανακοινώσει με ποιο τρόπο θα εισπραχθούν τα αναδρομικά. Ένας αγρότης της 3ης ασφαλιστικής κλάσης αντί για 50,82 ευρώ τον μήνα θα επιβαρύνεται με 72,6 ευρώ και αυτή η αυξημένη επιβάρυνση θα ισχύσει για 18 μήνες εκ των οποίων οι 11 έχουν ήδη περάσει. Σύνολο επιβάρυνσης 390.8 ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Για έναν ασφαλισμένο της 5ης κλάσης, η μηνιαία επιβάρυνση θα διαμορφωθεί στα 31,9 ευρώ και η συνολική στα 574,2 ευρώ. Και αυτή η αύξηση θα φανεί μέσα στον Ιούνιο ενώ εγκύκλιος θα καθορίσει τον τρόπο καταβολής των αναδρομικών. Το πιο πιθανό είναι ότι τα αναδρομικά θα «σπάσουν» στους υπόλοιπους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

5). Μείωση επικουρικών (ΙΟΥΝΙΟΣ): Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει υπολογίσει ότι από την περικοπή των επικουρικών θα πρέπει να εξασφαλιστούν τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Θα προστατευτούν όσοι έχουν άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων 1300 ευρώ ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα φανεί από πότε θα γίνουν οι περικοπές που κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσουν και αναδρομικά. 

6). Μείωση υψηλών κύριων συντάξεων (ΙΟΥΝΙΟΣ): Το νέο πλαφόν στις ατομικές συντάξεις (ότι υπάρχει πάνω από τα 1800 ευρώ σε σύνταξη κόβεται) θα ισχύσει με την ψήφιση του νόμου δηλαδή μέσα στον Μάιο. 

7). Κατάργηση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ): Μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει να πέσει βαρύς πέλεκυς για χιλιάδες κατοίκους νησιών του Αιγαίου καθώς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το δεύτερο «κύμα» κατάργησης του ειδικού καθεστώτος. Ο βασικός συντελεστής στα νησιά που θα χάσουν το ειδικό καθεστώς, θα εκτοξευτεί κατευθείαν από το 16 στο 24%. 

8). Αύξηση ΦΠΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ): Η αύξηση του βασικού συντελεστή από το 23% στο 24% θα γίνει από τον Ιούλιο καθώς το μέτρο των 430 εκατ. ευρώ είναι τελικώς το «ισοδύναμο» που επελέγη επειδή δεν μπορεί να επιβληθεί το τέλος των πέντε λεπτών στις στήλες του ΟΠΑΠ. Οι αναπροσαρμογές τιμών θα γίνουν μέσα στον Ιούλιο με την κυβέρνηση να ελπίζει ότι θα υπάρξουν χιλιάδες επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν τις αυξήσεις. 

9). Νέα αλλαγή στον νόμο των 100 δόσεων (ΙΟΥΛΙΟΣ): «Αθόρυβο» μέτρο αλλά πολύ επώδυνο για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου που μπήκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Από την 1η Ιουλίου, για να διατηρήσει κάποιος τα προνόμια της ρύθμισης, θα πρέπει να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις το πολύ μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες. 

10). Νέα εκκαθαριστικά εφορίας: (ΙΟΥΛΙΟΣ): Το νέο εκκαθαριστικό της εφορίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα θα φέρει επιβαρύνσεις που ψηφίστηκαν πέρυσι αλλά δεν έχουν φανεί ακόμη: αύξηση του φόρου στα νομικά πρόσωπα (από το 26% στο 29%), αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης για τα υψηλότερα εισοδήματα, αύξηση προκαταβολών φόρου για επαγγελματίες. 

Αυξάνεται το κόστος πλασματικών ετών για τους μελλοντικούς συνταξιούχους...


Αλλη μία «παράπλευρη» απώλεια για τους μελλοντικούς συνταξιούχους περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό και σχετίζεται με τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, η οποία καθίσταται σχεδόν απαγορευτική, λόγω της αύξησης του κόστους εξαγοράς. 

Πρόκειται, σύμφωνα με ειδικούς για ένα επιπλέον εισπρακτικό μέτρο, με στόχο την αύξηση των εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αφορά την αλλαγή της βάσης υπολογισμού για τα πλασματικά χρόνια που εκτινάσσει το κόστος εξαγοράς έως και κατά πέντε φορές περισσότερο σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. 

Τι ισχύει: 
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου μπορούν να αναγνωρίσουν έως και δώδεκα πλασματικά έτη, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έως επτά χρόνια, με στόχο να «κλειδώσουν» ταχύτερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να συνταξιοδοτηθούν. 

Εως σήμερα, η αναγνώριση ως συνταξίμων των πλασματικών χρόνων (στρατός, σπουδές, παιδιά) απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου του Δημοσίου εισφορά 6,67% επί των συνταξίμων αποδοχών (όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης). 

5 ρήτρες για «μαχαίρι» διαρκείας στις συντάξεις:

Ως συντάξιμες αποδοχές, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του υπαλλήλου (βασικός μισθός, επίδομα 140 € και επίδομα θέσης) του Οκτωβρίου 2011, ενώ σε γενικές γραμμές τα ποσά που καλείται να δαπανήσει ο ασφαλισμένος είναι από 70 έως 140 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την περίπτωση. 

Αντίστοιχα, για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα το κόστος για τις περισσότερες κατηγορίες πλασματικών ετών είναι στα 168 € (δηλαδή το 25επλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη το 2015). 

Ειδικά, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, για τον στρατό είναι στο 20% του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών που, όμως, έχει έκπτωση από 30% έως το 50% ανάλογα με τα έτη της θεμελίωσης. 

Η αλλαγή:

Με τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, η αναγνώριση των πλασματικών ετών γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα πλασματικού χρόνου της εισφοράς, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, δηλαδή 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. 

Η εισφορά δε, υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και η αλλαγή αυτή είναι που οδηγεί έως και σε πενταπλασιασμό του κόστους. ΠΗΓΗ:

ΣΤΑ 8.192 € ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ...


Σύνδεση του αφορολόγητου ορίου με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών του φορολογουμένου προβλέπει η νέα πρόταση που κατέθεσε στο κουαρτέτο των θεσμών η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά του ΔΝΤ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»,με τη νέα κυβερνητική πρόταση το έμμεσο αφορολόγητο όριο θα κυμαίνεται από 8.182 € έως 9.090 €, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών του φορολογουμένου. 

'Ετσι το αφορολόγητο όριο των 9.090 € θα δικαιούνται όσοι έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά, ενώ το μικρότερο αφορολόγητο των 8.182 € οι φορολογούμενοι χωρίς παιδιά. 

Σε κάθε περίπτωση το έμμεσο αφορολόγητο όριο θα το δικαιούνται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του εισοδήματός τους.

Σε 6 μηνιαίες δόσεις η πληρωμή του Φόρου Εισοδήματος...


Σε έξι μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο, θα μπορεί να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει σε όσους έχουν χρεωστική φορολογική δήλωση για το 2016, σύμφωνα με τροπολογία που θα καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών. 

Η αλλαγή αυτή ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από το Υπ.Οικ. και στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι με την πληρωμή μικρότερων ποσών σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αντί των τριών (3) διμηνιαίων που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική δήλωση. 

Στην πράξη οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως το τέλος Μαΐου θα μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο που θα προκύψει από την εκκαθάριση σε επτά μηνιαίες δόσεις (από τον Ιούνιο έως και τον Δεκέμβριο) αντί για τις τρεις διμηνιαίες που προβλέπονται σήμερα (Ιούλιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος). 

Επίσης, θεωρούν ότι θα αυξηθεί η εισπραξιμότητα του φόρου, καθώς είναι ευκολότερο για τους φορολογούμενους να πληρώνουν για παράδειγμα 150 € τον μήνα, αντί 300 € το δίμηνο. 

Σημειώνεται πάντως ότι η αλλαγή του τρόπου πληρωμής των δόσεων θα πρέπει να συμφωνηθεί και με τους πιστωτές της χώρας. 

Όπως αναφέρει παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες κάθε έτους δυσκολεύονται να πληρώσουν τους φόρους τους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τους μήνες αυτούς τα ληξιπρόθεσμα χρέη.ΠΗΓΗ

Παρουσία της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Α) η συζήτηση στη Βουλή για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο...Με την παρουσία της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Α) στη Βουλή, την 26-4-2016 έγινε η συζήτηση του Ν/Σ «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων».

H Κυβέρνηση κατέθεσε το ανωτέρω νομοσχέδιο στη Βουλή και την 26-04-2016 κάλεσε τους Κοινωνικούς φορείς για να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι το εν λόγω Νομοσχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστική μεταρρύθμιση για επίλυση του Ασφαλιστικού συστήματος, γιατί δεν υπακούει σε αρχές και κανόνες, όπως είναι η αρχή της ισότητας, της αναλογικότητας, της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού συστήματος και της Αλληλεγγύης των γενεών, ενώ παράλληλα η συσσωρευμένη ύφεση, η ανεργία, το psi, η απουσία σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας των Ταμείων, η ανεπάρκεια στιβαρού μηχανισμού είσπραξης των εισφορών, οι «ετερόκλητες» ενοποιήσεις Ταμείων, η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, "περί αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου κλπ.", αποτελούν σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες στην επιτυχία του εγχειρήματος. 

Με το παρόν νομοσχέδιο γίνονται «σαρωτικές» ενοποιήσεις Ταμείων, ισοπεδώνονται και «κατεδαφίζονται» και τα τελευταία «οχυρά» σε κεκτημένα δικαιώματα και η σύνταξη πλέον λαμβάνει επιδοματική μορφή. 

Επί μέρους ρυθμίσεις του Ν/Σ, που δημιουργούν ειδικότερα προβλήματα στον Κλάδο μας είναι κυρίως αυτές που αφορούν την υπαγωγή μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, άρθρο 3), η αποσύνδεση ως προς την αναπροσαρμογή των συντάξεων των Αποστράτων, από το ύψος των αντιστοίχων μισθολογικών αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών (καταργούνται οι στρατιωτικές συντάξεις, άρθρο 14), η απουσία πρόβλεψης συμμετοχής εκπροσώπων των αποστράτων των Σ.Α. και των εν ενεργεία, στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.ΚΑ.), που συστήνεται ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, η καθιέρωση πολλών ταχυτήτων συνταξιούχων,οι ιδιαίτερα δυσμενείς διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας, τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξεις αναπηρίας (άρθρο 11), η απώλεια της αυτοτέλειας του ΤΕΑΠΑΣΑ και οι μειώσεις από εισφορές στην ακίνητη περιουσία του ΜΤΣ-άρθρ. -47-. 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντιστράτηγος ε.α. και επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ. κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, παρουσία και του Β΄ Αντιπροέδρου Υποστράτηγου ε.α. κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΤΤΑ κατά την εισήγησή του στη Βουλή ανέδειξε ενώπιον των αρμοδίων Υπουργών, των Βουλευτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων, τα σημαντικά ζητήματα, που μας απασχολούν και δεν διασφαλίζονται με το παρόν Ν/Σ: 

Παραθέτουμε σύνοψη της ομιλίας του: 
«..Σήμερα με τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου ζoύμε την εξέλιξη των διαφόρων φάσεων μιας προδιαγεγραμμένης πορείας. Η ισοπέδωση και οι ανατροπές των κεκτημένων είναι πλέον καθεστώς. Το παρόν νομοσχέδιο δεν αποτελεί εξαίρεση αυτού του κανόνα. Ο κανόνας είναι όσο η κρίση βαθαίνει, επιλέγεται πάντα η εύκολη λύση, της μεταφοράς των βαρών στους «συνήθεις ύποπτους», που είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. 
Στο πλαίσιο ισοπεδωτικών πολιτικών, ιδιαίτερη δυσμενής μεταχείριση επιφυλάσσεται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των Ενόπλων Δυνάμεων, στην ενέργεια και αποστρατεία. 

Στην ίδια γραμμή πλεύσης εισάγονται ρυθμίσεις ανάλογες με εκείνες που αποτέλεσαν περιεχόμενο του αντισυνταγματικού Ν.4093/2012, με τον οποίο επιβλήθηκαν, ειδικά στους αποστράτους, διπλές περικοπές. 

Όλα αυτά είναι η επιτομή της απαξίωσης και προσβολής της αξιοπρέπειας των στελεχών μας, γεγονός που αναγνωρίστηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και του Ελεγκτικού Συνεδρίου… 

Η πολιτεία, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις της, με παρελκυστική τακτική και αόριστη υποσχεσιολογία, αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων στην ολότητά τους, παρότι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας. 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι «ετερόκλητες» ενοποιήσεις Ταμείων.
Έτσι ένα υγιές και νοικοκυρεμένο Ταμείο των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως ήταν το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, εντάχθηκε με το τρίτο μνημόνιο, στο ΕΤΕΑ. 

Επιμένουμε στην αυτοτέλεια του Ταμείου και στη δημιουργία Ασφαλιστικού Πυλώνα Ενόπλων Δυνάμεων και Σ.Α. 

Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου υλοποιούνται οι φάσεις μιας προσχεδιασμένης πολιτικής, με μεθοδευμένα βήματα. 

Ειδικότερα: 
(1).Ένταξη απάντων (εν ενεργεία και αποστράτων)-με το 'Αρθρο 4- στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, πράγμα που σημαίνει ότι διαγράφεται ο διακριτός ρόλος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, τους ειδικούς νόμους και τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 
Στη ρητορεία της Κυβέρνησης ότι νομοθετεί χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, απαντούμε με τα λόγια του Αριστοτέλη «Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων»……... Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και συνεπώς δεν πρέπει ενταχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (νυν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπενθυμίζω δε, ότι, ήδη, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν.3865/2010. ….Προαπαιτούμενο άλλωστε του 3ου μνημονίου είναι η ενοποίηση ΜΟΝΟ των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς οποιαδήποτε μνεία στο Δημόσιο τομέα.  

(2).Στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.ΚΑ.)- συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των Εθνικών πολιτικών, ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εργατοϋπαλληλικών, συνταξιοδοτικών και επιχειρηματικών φορέων (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ - ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ - ΓΣΕΒΕ, ΚΕΔΕ, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Τεχνικά Επαγγελματικά και Οικονομικά Επιμελητήρια, φορείς πολιτικών συνταξιούχων),δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι των αποστράτων των Σ.Α. και των εν ενεργεία στελεχών.

(3).'Αρθρο 14 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων-. 
Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων, που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται. Αποσυνδέεται δηλ. η αναπροσαρμογή των συντάξεων των αποστράτων, από το ύψος των αντιστοίχων μισθολογικών αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών.

(4).Στους ήδη συνταξιούχους, ορίζεται ότι ΔΕΝ θα υπάρξει μείωση συντάξεων. Θα γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων, αλλά η διαφορά θα καλυφθεί με την «προσωπική διαφορά». 
Πρόκειται για το περιτύλιγμα της εύσχημης συγκάλυψης των νέων περικοπών, διαφορετικά δεν χρειάζονταν αυτή η διάταξη. (Άρθρο 14 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων).

(5).Δυσχεραίνεται το «status» για τις συντάξεις χηρείας και μειώνεται το ποσοστό συντάξεων που τους αναλογούν… "ΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ σαφές ότι δεν αποδεχόμαστε τη αντίληψη πως η ευπρέπεια και η προσήλωσή μας στην νομιμότητα και τη θεσμική τάξη, θα πρέπει από την εκάστοτε Κυβέρνηση, να προσλαμβάνονται ως στοιχείο αδυναμίας.»

Τελειώνουν και τα Μετοχικά Ταμεία των Στρατιωτικών...


Aν ψηφισθεί το παραπάνω άρθρο 47 του κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου για το Ασφαλιστικό, καταργούνται τα έσοδα των Μετοχικών Ταμείων από όλες τις πηγές, εκτός "από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων"

Ανακυτικά: 
 • Καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι. 
 • Τα έσοδα από εκποιήσεις άχρηστου υλικού. 
 •  Τα πρόστιμα, και ότι άλλο υπάρχουν για τα Μετοχικά Ταμεία. 
Χρήματα που είναι από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας περίπου το 20% θα πηγαίνει για τον ΕΦΚΑ. 
Οι εκτιμώμενες περικοπές ανά Μετοχικό Ταμείο θα φθάσουν σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές:
Για το Μ.Τ.Σ περίπου στο 23% . Οι εκτιμήσεις για τα Μ.Τ.Α. και Μ.Τ.Ν. θα αγγίξουν το 38%. 
Στα Μ.Τ.Α. και Μ.Τ.Ν.,επειδή αναλογικά για κάθε μερισματούχο τα έσοδα είναι περισσότερα θα υπάρξουν μεγαλύτερες μειώσεις. Οι επιπτώσεις άν ψηφισθεί η ρύθμιση αυτή, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει και τους άλλους λογαριασμούς (πχ εφάπαξ Β.Ο.Ε.Α. κ.λ.π)  
Όλα τα ανωτέρω σημαίνουν μειώσεις στα καταβαλλόμενα Μερίσματα των Αποστράτων στο αμέσως προσεχώς διάστημα από 23% - 38%. 
Τ ε τ έ λ ε σ τ α ι!!! Για να χρησιμοποιήσουμε και την ορολογία λόγω Μεγάλης Εβδομάδας...

ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΗΡΕΣ...Το άρθρο 12 του νέου Ασφαλιστικού λέει γι την Σύνταξη λόγω θανάτου»: 

«1). Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του Δημοσίου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειας του: 

Α). Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. 

Εφόσον έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. 

Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών (3) ετών.....» Δηλαδή η χήρα αν είναι κάτω των 52 ετών δικαιούται σύνταξη μόνον για 3 χρόνια και μετά ας;...  Ο Θεός και η ψυχή τους!!!


Πως θα υπολογιζεται το Εφάπαξ των Στρατιωτικών...


Στο ΥΠ.ΕΘ.Α. ευελπιστούν ότι έχουν κατορθώσει να επιτύχουν “σχεδόν μηδενικές μειώσεις”,στο εφάπαξ, με βάση τον τρόπο που θα γίνεται ο υπολογισμός του. 
Ποιος θα είναι αυτός; 

Διαβάστε ακριβώς τι αναφέρεται στο “Νέο Ασφαλιστικό”,για το οποίο ο Υ.ΕΘ.Α. Π.Καμμένος σ΄ ό,τι αφορά στους στρατιωτικούς υποστηρίζει ότι δεν θα έχει “δραματικές επιπτώσεις”: 


Το δεύτερο σημείο που θεωρούν ως θετικό στο ΥΠ.ΕΘ.Α. είναι ότι τα Μετοχικά Ταμεία παραμένουν υπό την εποπτεία του και δεν “πέρασαν” στο Υπουργείο Εργασίας όπως επιδιώχθηκε. Το σχετικό απόσπασμα: Η “αποκρυπτογράφηση” του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου για τους στρατιωτικούς...


Την “αποκρυπτογράφηση” του νέου ασφαλιστικού σ΄ό,τι αφορά στους στρατιωτικούς κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ). Επειδή πάντα τα κείμενα των νόμων “κρύβουν” πολλά κάτω από βαρύγδουπες και κυρίως ακατανόητες φράσεις η δουλειά που έκανε η ΠΟΕΣ είναι πολύ χρήσιμη. 

Με κίτρινο χρώμα έχουν επισημανθεί όσα προβλέπει το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου και αφορούν στους στρατιωτικούς.  

Με κόκκινο οι προτάσεις της Π.Ο.Ε.Σ

Δείτε όλο το κείμενο με “μπούσουλα” τις επισημάνσεις ΕΔΩ. Και ψυχραιμία… ΠΗΓΗ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 65

Την Τετάρτη 13 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΣ με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, με θέμα το νέο ασφαλιστικό. Από πλευράς Ομοσπονδίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξίαρχος ε.α Β. Νικολόπουλος, ο Γ’ Αντιπρόεδρος Αντιστράτηγος ε.α. Σ. Χαρωνίτης, ο Ταμίας Αντιστράτηγος ε.α Κ. Βερνίκος και ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Συντ/ρχης ε.α Δ. Ταραντίλης. 

Την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση της Π.Ο.Σ. με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, στον οποίον έγινε μια αρχική ενημέρωση και επιδόθηκε σχετικό υπόμνημα. 

Κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος ήδη είχε ενημερωθεί επί του υπομνήματος και των προτάσεων μας, μας ενημέρωσε για αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί και τις θέσεις του επί του ασφαλιστικού. 

Τα κύρια σημεία είναι: 
 • Ένταξη απάντων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διαφορά εργασιακού περιβάλλοντος έγκειται στους εν ενεργεία. Για όλους τους συνταξιούχους ένταξη με τους ίδιους κανόνες, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση. 
 • Οι κρατήσεις επί του μισθού θα είναι στο 20% του εισοδήματος, σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο. 
 • Στους ήδη συνταξιούχους ΔΕΝ θα υπάρξει μείωση συντάξεων. Θα γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων, αλλά η διαφορά θα καλυφθεί με την «προσωπική διαφορά». 
 • Εθνική Σύνταξη 384 ευρώ και ποσοστά αναπλήρωσης ελαφρώς χαμηλότερα από αυτά της αρχικής κυβερνητικής πρότασης. 
 • Θα εκτελεσθούν οι αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούν ατομικές προσφυγές και όχι φορέων. 
Η ΠΟΣ επεσήμανε μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 
 • Την αντισυνταγματικότητα ένταξης των Στρατιωτικών και Δημοσίων λειτουργών στον ΕΦΚΑ (γνωμοδότηση 4ης Ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ε.Σ. της 29/6/2010) και σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.
 •  Προαπαιτούμενο του 3ου μνημονίου είναι η ενοποίηση ΜΟΝΟ των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς οποιαδήποτε μνεία στο Δημόσιο τομέα. 
 • Τις οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων. 
 • Τις μνημονιακές δεσμεύσεις για το υπόλοιπο 50% της απόφασης του ΣτΕ (μας ενημέρωσε ότι δεν θα υλοποιηθεί). 
Πέραν των παραπάνω η Ομοσπονδία ζήτησε τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση του σχεδίου νόμου. Επίσης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις επί του τρόπου υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης (πχ για τα έτη φοίτησης στις παραγωγικές σχολές κλπ), οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν θετικά και θα εξετασθούν. ΠΗΓΗ:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
                                           
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Νικολόπουλος Βασίλειος                                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
      Ταξίαρχος ε.α                                                   Ταξίαρχος ε.α.

Στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας το Δ.Σ.του Συνδέσμου μας...


Εθιμοτυπική επίσκεψη στον νέο Γενικό  Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας,Υποστράτηγο ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ Δημήτριιο, πραγματοποίησε σήμερα (22-04-2016) το πρωί, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας,αποτελούμενο από τον Πρόεδρο ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ Θεόδωρο,τον Αντιπρόεδρο ΔΙΒΑΝΗ Βασίλειο και τον Γενικό Γραμματέα ΖΑΧΟ Σωτήριο.

Η επίσκεψη έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και τα μέλη του Δ.Σ.του Συνδέσμου μας συνεχάρησαν τον κ. ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκαν καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...

Διαβάστε την σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" της Κωνσταντινούπολης, για έγκυρη και ακομμάτιστη ενημέρωση. Για ανάγνωση κλικ ΕΔΩ:

Αλλαγές στις Αστυνομικές Ταυτότητες και τα Διαβατήρια...Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καταργείται, συγκεκριμένα, η διπλή αναγραφή του ονοματεπώνυμου, με Λατινικούς χαρακτήρες, και πλέον θα εμφανίζεται μεταφρασμένο στα Λατινικά μία φορά, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Η επαναφορά στην απλή γραφή πραγματοποιήθηκε έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος είχε επισημάνει, ήδη από το 2003, ότι η υποχρεωτική εισαγωγή και χρήση του προτύπου «ΕΛΟΤ 743» για την μεταγραφή ονοματεπώνυμου με Λατινικούς χαρακτήρες δημιουργούσε προβλήματα ταυτοπροσωπίας σε πολίτες τα στοιχεία των οποίων προηγουμένως είχαν μεταγραφεί με άλλο σύστημα. 

Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις η μεταγραφή με Λατινικούς χαρακτήρες γινόταν και με τους δύο τρόπους με τη μεσολάβηση μεταξύ των δύο μορφών γραφής του Αγγλικού διαζευκτικό «OR». Για παράδειγμα τα επώνυμα Μπαλής και Γκεσούλης, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ μεταγράφονται ως Balis και Gkesoulis ωστόσο πριν από την υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου, έγγραφα ενδεχομένως να τα μετέγραφαν Mpalis και Gesoulis αντίστοιχα. 

Μέχρι τώρα, εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμούσε να διατηρήσει τη δεύτερη γραφή, εμφανιζόταν στην ταυτότητα και το διαβατήριο υποχρεωτικά και με την πρώτη, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κατά τις συναλλαγές του στο εξωτερικό. 

Πλέον η Λατινική μεταφορά του ονοματεπώνυμου θα γίνεται με μία μορφή είτε με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 είτε, κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου με άλλα στοιχεία όπως αυτά είναι εγγεγραμμένα σε προηγούμενο ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο Ελληνικής ή ξένης Αρχής, το οποίο ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει. ΠΗΓΗ:

Tο πλήρες Aσφαλιστικό – Φορολογικό Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή-΄Ολες οι κλίμακες...- Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης για τα μπλοκάκια 
- Νέοι συντελεστές φορολόγησης για τα ενοίκια.
- Νέα κλίμακα της Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Αναδρομική από 01/01/2016 θα είναι η φορολόγηση για μισθούς και συντάξεις. Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε τις νέες φορολογικές κλίμακες, τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος και όταν εκτός από μισθωτές υπηρεσίες υπάρχει και εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Επίσης, ανακοινώθηκε η αύξηση του φορολογικού συντελεστή των μερισμάτων, οι νέοι αυξημένοι συντελεστές φορολόγησης των ενοικίων αλλά και η νέα κλίμακα της Εισφοράς Αλληλεγγύης.ΠΗΓΗ:Συνάντηση της Π.Ο.Σ. με Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο...Την Τετάρτη 13 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Π.Ο.Σ. με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, με θέμα το Νέο Ασφαλιστικό. Από πλευράς της Ομοσπονδίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος, Ταξίαρχος ε.α Β. Νικολόπουλος, ο Γ’ Αντιπρόεδρος Αντιστράτηγος ε.α Σ. Χαρωνίτης, ο Ταμίας Αντιστράτηγος εα Κ. Βερνίκος και ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Συνταγματάρχης ε.α Δ. Ταραντίλης. 

Κάντε κικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση:


Το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο-Τι θα ισχύσει...Το Νέο Νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό παρουσιάστηκε ανεπίσημα (από την εφημερίδα Αυγή) και αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδας προς ψήφιση στη Βουλή και υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα αλλαγών στο τελικό κείμενο. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι: 
1). Ο τρόπος υπολογισμού σύνταξης είναι ίδιος για όλους τους ασφαλισμένους (Δημοσίους Υπαλλήλους, Στρατιωτικούς, Σώματα Ασφαλείας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ). 
Δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των Στρατιωτικών & των Σωμάτων Ασφαλείας που ισχύουν σήμερα. 

2). Η σύνταξη δεν υπολογίζεται πλέον με βάση τον τελευταίο μισθό, αλλά με βάση το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά. 
Οι παλαιές συντάξεις θα επανυπολογιστούν και αυτές ως άθροισμα Βασικής + Αναλογικής Σύνταξης, αλλά με τη διαφορά ότι οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την έκδοση της υφιστάμενης συνταξιοδοτικής πράξης (όχι ο μέσος όρος από το 2002). Εάν με τον επανυπολογισμό προκύψει μείωση των παλαιών μικτών συντάξεων (που θα προκύψει σίγουρα), τότε η διαφορά συνεχίζει να αποδίδεται για πάντα ως προσωπική διαφορά του συνταξιούχου, δηλαδή δεν μειώνεται το πληρωτέο ποσό για τις παλιές συντάξεις. 

3). Το ποσοστό αναπλήρωσης στην ακαθάριστη σύνταξη μειώνεται από το 60-70% στο 26-34% (για 30 και 35 συντάξιμα χρόνια αντίστοιχα). 

4). Θεσπίζεται ανώτατο όριο σύνταξης το εξαπλάσιο της Εθνικής σύνταξης (6 x 384 = 2.304 €). 

5). Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο άθροισμα όλων των συντάξεων και μερισμάτων, το οκταπλάσιο της εθνικής σύνταξης (8 x 384 = 3.072 €)

6). Ο νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων εφαρμόζεται για διαγραφή (;) από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει έμμεσα από το άρθρο 14, όπου αναφέρεται ότι «Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων … οι ήδη καταβαλλόμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται …». 

7). Όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του 2016 και η σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού είναι μικρότερη σε ποσοστό άνω του 20% σε σχέση με τη νομοθεσία που ίσχυε στις 31-12-2014, λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά το ήμισυ της διαφοράς αυτής. Πχ. εάν κάποιος αποχωρήσει το 2016 και η σύνταξη με το νέο νόμο υπολογίζεται 24% μικρότερη, τότε λαμβάνει το 12% ως προσωπική διαφορά. Εάν φύγει το 2017 λαμβάνει ως προσωπική διαφορά το 1/3 (δηλαδή το 8%) και εάν φύγει το 2018 λαμβάνει το 1/4 της διαφοράς (6%). 

8). Για τους ήδη συνταξιούχους θα επανυπολογιστεί μεν η σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού, αλλά σε περίπτωση μείωσης της σύνταξης, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη διαφορά που προκύπτει ως προσωπική διαφορά (θα παίρνουν δλδ τη σύνταξη που παίρνουν τώρα)

9). Για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία μετά την ψήφιση του νόμου, επιβάλλεται κράτηση 60% στα ακαθάριστα ποσά όλων των συντάξεων (κύριων και επικουρικών). 

Δεν υπάρχει καμία απολύτως εξαίρεση και όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις καταργούνται. 

Για όσους συνταξιούχους ήδη εργάζονται ισχύουν τα παλαιά δεδομένα (περικοπή ανάλογα με το εισόδημα). ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ...


Δείτε την Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού,που αφορά τις χορηγίες της Τραπέζης Πειραιώς και τα Βοηθήματα του Κληροδοτήματος Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη,κάνοντας κλικ {ΕΔΩ}

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ...Την 06-04-2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην ΄Εδεσσα η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη στελεχών των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Η Συνδιάσκεψη διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας,όπου παρευρέθησαν και τίμησαν με την παρουσία τους οι κατωτέρω:

1).Αντιπεριφερειάρχης Ν. Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης.
2).Ο Δήμαρχος της  Έδεσσας κ.Δημήτρης Γιάννου.
3).Ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος.
4).Ο Αστυν.Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Ν. Πέλλας κ. Ιωάννης Βακουφτσής.
5).Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μα (Π.Ο.Α.Σ.Α) κ. Ευάγγελος Χριστακόπουλος. 6).Ο Β΄Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.Δημήτριος Μπέττας.
7).Ο Ειδικός Γραμματέας και Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Νικήτας Καλογιαννάκης.
8).Ο Γ΄Αντιπρόεδρος της Ομποσνδίας κ.Ιωάννης Σανδραβέλης.
9).Ο Πρόεδρος των Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς κ. Κωνσταντίνος Στούμπος.
10).Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Πέλλας κ. Κωνσταντίνος Μπάτσιος.
Συμμετείχαν επίσης  και οι Πρόεδροι των Συνδέσμων - Ενώσεων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας των Νομών, Ημαθίας, Εορδαίας, Ξάνθης, Κοζάνης, Πιερίας, Σερρών,Κιλκίς,Θεσσαλονίκης,Τρικάλων,Καβάλας,Χαλκιδικής και Δράμας. 

Ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπήθηκε από τους ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ Θεόδωρο, πρόεδρο, ΔΙΒΑΝΗ Βασίλειο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη ΧΑΤΖΗΚΩΤΟΥΛΑ Απόστολο και ΖΑΧΟ Σωτήριο,αντίστοιχα.-

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ Θεόδωρος τα λένε κατ΄ιδίαν με το Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο.
Κάτι ψιθυρίζει ..."Μυστικά" ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στον πρόεδρό μας...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ...

Αθήνα, 16 Απριλίου 2016 
Αρ. Πρωτ.: 200/4/175  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 


Μετά από μια μακρά περίοδο συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα και ατελέσφορων προσπαθειών μας για τη διασφάλιση του Ασφαλιστικού μας μέλλοντος, μέσω ρητών και κατηγορηματικών δεσμεύσεων των αρμόδιων Υπουργών, η κυβέρνηση τις προσεχείς ημέρες προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή Σχέδια Νόμου για το Ασφαλιστικό και Φορολογικό, που αντί να εξαιρούν τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ρίχνουν συλλήβδην στον Καιάδα το ένστολο δυναμικό της Χώρας, αδιαφορώντας όχι μόνο για τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά και για την κρισιμότητα των περιστάσεων κατά τις οποίες επιχειρούν τα τελευταία χρόνια. 

Αν και έχουμε επισημάνει κατά κόρον τις πληγές που έχουν αφήσει τα προηγούμενα μνημόνια στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυβέρνηση αντί να συνταχθεί με τις εύλογες ανησυχίες μας, προωθεί νέες διατάξεις που έχουν ως αποτέλεσμα νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, απορρίπτοντας το δίκαιο αίτημά μας για τη μη ένταξη των ασφαλιστικών μας φορέων στον ενιαίο φορέα ασφάλισης, τη διατήρηση της αυτονομίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που χορηγεί κύριες συντάξεις στους δημοσίους λειτουργούς και τη διαφύλαξη της αυτοτέλειας του Ταμείου μας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), προκειμένου να χορηγεί ανεμπόδιστα και εξασφαλισμένα τις παροχές του. 
Επίσης, αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η κλασική έννοια του εργατικού ατυχήματος ουδεμία σχέση έχει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί με την αίσθηση καθήκοντος, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία που επιδεικνύει ο Αστυνομικός σε συνθήκες ακραία επικίνδυνης και ανθυγιεινής, πολλές φορές, εργασίας. 

Διερωτώμεθα πού πήγαν οι προεκλογικές δεσμεύσεις για την αναγνώριση του λειτουργήματος ως επικινδύνου, αλλά και η στήριξη του αιτήματός μας για την επιστροφή στα ασφαλιστικά μας Ταμεία, των 360.000.000 € που λεηλατήθηκαν αγρίως με το PSI (ν. 4050/2010). 

Διερωτόμαστε, επίσης, πώς εννοεί η κυβέρνηση την προστασία των εισοδημάτων μας, όταν προωθούνται νέες περικοπές και επαχθείς φορολογικές διατάξεις... 

Είναι σαφές, ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προωθούμενες ρυθμίσεις και διεκδικεί μια άλλη αντιμετώπιση, τέτοια που θα ανυψώνει τον ένστολο διασφαλίζοντάς του συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας και προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. 

Τούτων δοθέντων, με απόλυτη πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας, καλούμε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσές μας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και ακολουθώντας τα κελεύσματα των καιρών να δώσουν μαζί με τις Ενώσεις τους την πρέπουσα απάντηση στις όποιες προκλήσεις. 

Τις προσεχείς ημέρες, ανάλογα με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης,θα ανακοινωθούν και από την πλευρά μας οι συγκεκριμένες ενέργειές μας. 

Ήγγικεν η ώρα! 

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

          O Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

 ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                           ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ...

Translate

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου, o οποίος δεν φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by Blogger Tips

Προβολές από 06-12-2011

OI ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ

Αναγνώστες

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

BEBAIΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

BEBAIΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Powered by Blogger.