ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2410256836 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ.ΚΙΝ.ΔΙΑΧ/ΣΤΗ 6947331786"

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Συγκρότηση Επιτροπής για τη Μελέτη Βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων-Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων...


Από το Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας,συγκροτείται η Επιτροπή του θέματος,έργο της οποίας είναι η υποβολή Μελέτης για την Βιωσιμότητα των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών- Κλάδων του ΥΠ.ΕΘ.Α.======>> Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο του ΥΠ.ΕΘ.Α.,κάνοντς κλικ εδώ
Διαβάστε Περισσότερα ►

Συνταξιοδοτικό Δικαίωμα Ενήλικων Άγαμων Θυγατέρων-Νομικές Συμβουλές...

Γράφει η δικηγόρος Αθηνών, Αναστασία Μήλιου*

Με την 2793/2014 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε έφεση κατά πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη μη μεταβίβαση σύνταξης του αποβιώσαντος πολεμικού συνταξιούχου στην ενήλικη άγαμη θυγατέρα του. Με τις τελευταίες διατάξεις θεσπίσθηκαν σωρευτικά συντρέχουσες πρόσθετες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του κατά μεταβίβαση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το οποίο επέρχεται κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου, από τον οποίο έλκει το=====>> δικαίωμά του ο ενδιαφερόμενος, χωρίς να αντίκεινται στα άρθρα 21 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος και στην αρχή της χρηστής διοίκησης υπό την ειδικότερη αιτίαση της παραβίασης της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, καθόσον ο κοινός νομοθέτης δεν στερεί από τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες αποβιώσαντος πολεμικού συνταξιούχου τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, που θα αποτελέσουν ισόβια παροχή, γενικώς και αδιακρίτως αλλά απαιτείται συνδρομή ορισμένων ορθολογικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων ανάλογων προς τα δημοσιονομικά του Κράτους. Με το άρθρο 9 του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» ορίζεται ότι: 
«1. α. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής: 
"4.α. Οι άγαμες θυγατέρες και οι άπορες άγαμες αδελφές αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό οι άγαμοι γιοί ή αδελφοί, αντίστοιχα. 
β. Κατ’ εξαίρεση οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης και έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 δικαιούνται σύνταξης εφόσον συντρέχουν αθροιστικά, οι εξής προϋποθέσεις: 
αα) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
ββ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση. 
γγ) Να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλισθεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα αυτόν. 
δδ) Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους. Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
" β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής: 
"5. α. Οι άγαμες θυγατέρες και οι άπορες άγαμες αδελφές αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό οι άγαμοι γιοί ή αδελφοί, αντίστοιχα. 
β. Κατ’ εξαίρεση οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης και έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982, δικαιούνται σύνταξης εφόσον συντρέχουν αθροιστικά, οι εξής προϋποθέσεις: 
αα) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
ββ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση. 
γγ) Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλισθεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα αυτόν. 
δδ) Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους. Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
" γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 167/2007 και του π.δ. 168/2007.». 
Με τις διατάξεις αυτές, που ισχύουν κατά τον κρίσιμο στην ένδικη υπόθεση χρόνο επαγωγής του συνταξιοδοτικού δικαιώματος της ενδιαφερόμενης, ήτοι τον χρόνο θανάτου του πατέρα της θεσπίστηκαν πρόσθετοι περιορισμοί σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς και τέθηκαν αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης εκείνων των ενήλικων άγαμων θυγατέρων, που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο ή κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι 31.12.1982 ή έπαθαν από πολεμικό ή άλλο γεγονός που εξομοιώνεται με αυτό, το οποίο επήλθε μέχρι και 31.12.1982. 
Ειδικότερα, με την εισαχθείσα ρύθμιση του ν. 3865/2010 για τη θεμελίωση του ίδιου δικαιώματος θεσπίστηκαν πρόσθετες προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό τους, αναγόμενες στην οικονομική κατάστασή τους (εισοδήματα κατά το χρόνο επαγωγής του δικαιώματος) και την προσωπική κατάσταση αυτών (ηλικία, ασφάλιση για σύνταξη σε οργανισμό κύριας ασφάλισης), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ού) έτους της ηλικίας τους κατά την 31.12.2010. 
Με τη θέσπιση αυτών των κριτηρίων ο συνταξιοδοτικός νομοθέτης απέβλεψε, υπό το πρίσμα νεότερων κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων και δημοσιονομικών αναγκών, στην προοδευτική κατάργηση του δικαιώματος συντάξεως των ενήλικων άγαμων θυγατέρων, πλην εκείνων που είχαν δικαιωθεί συντάξεως πριν την ισχύ του νόμου, καθώς και αυτών που κατά την 31.12.2010 είχαν υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας τους. Η ευμενής αυτή νομοθετική εξαίρεση της τελευταίας αυτής περίπτωσης των άγαμων θυγατέρων σε σχέση με εκείνες που δεν είχαν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την ανωτέρω χρονολογία, οι οποίες και αποκλείονται από τη λήψη σύνταξης, θεσπιζόμενη για λόγους κοινωνικοοικονομικούς και γενικότερου δημοσίου συμφέροντος δεν είναι αυθαίρετη, αφού εισάγει δικαιολογημένη ευνοϊκή διάκριση από την άποψη της ηλικίας, που συνιστά γενικό και αντικειμενικό κριτήριο, για την πρώτη κατηγορία των άγαμων θυγατέρων, δοθέντος ότι οι έχουσες ηλικία κάτω των πενήντα (50) ετών, κατά τον κρίσιμο χρόνο, έχουν κατά βάσιμο τεκμήριο τη δυνατότητα να αποκατασταθούν κοινωνικά και επαγγελματικά, χωρίς τη συνδρομή της κρατικής οικονομικής προστασίας. 
Ενόψει αυτών, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση δεν παραβιάζει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώνει την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου, με την έννοια ότι ο κοινός νομοθέτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε ειδική ρύθμιση υπέρ ορισμένης κατηγορίας προσώπων, αποκλείοντας από αυτή, κατά δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευμενούς μεταχείρισης, αφού η ρύθμιση αυτή αφορά συγκεκριμένη κατηγορία γυναικών, που προσδιορίζεται με απρόσωπα και αντικειμενικά κριτήρια. Συνακόλουθα, η έλλειψη μίας οποιασδήποτε των ανωτέρω προϋποθέσεων, είτε αυτών που απαιτείται να συντρέχουν κατά το χρόνο επαγωγής του συνταξιοδοτικού της δικαιώματος, είτε αυτής της ηλικίας των πενήντα (50) ετών, που απαιτείται να συντρέχει κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, παρακωλύει τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την ενήλικη άγαμη θυγατέρα πολεμικού συνταξιούχου. 
Στην υπό κρίση περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την πράξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών κανονίστηκε μηνιαία πολεμική σύνταξη στον πατέρα της ενδιαφερομένης, ο οποίος απεβίωσε το 2011. Εν συνεχεία, με πράξη της Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. κανονίστηκε μηνιαία σύνταξη κατά μεταβίβαση στη μητέρα της ενδιαφερόμενης, ως χήρα του ανωτέρω συνταξιούχου, όχι όμως και στην ενδιαφερόμενη - η οποία γεννήθηκε το 1964 και κατά το χρόνο θανάτου του πατέρα της ήταν άγαμη με την αιτιολογία, ότι από τα στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου προέκυπτε ότι, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, δεν είχε συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 και, επομένως, δεν δικαιούτο σύνταξη κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 εδ. γ' του άρθρου 9 του ν.3865/2010 σε συνδ. με τις διατάξεις της παρ.4 περ. β' στοιχ.δδ' του άρθρου 5 και της παρ.5 περ.β' στοιχ. δδ' του άρθρου 31 του π.δ.169/2007, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.1 εδ. α' και β' του άρθρου 9 του ως άνω νόμου. 
Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, το Τμήμα έκρινε, ότι εφόσον η ενδιαφερόμενη στις 31.12.2010 δεν είχε συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας της (ήταν 46 ετών) δεν θεμελιώνεται υπέρ αυτής δικαίωμα συντάξεως ως άγαμης θυγατέρας αποβιώσαντος πολεμικού συνταξιούχου, τούτο δε ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, αφού, για τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος, απαιτείται ρητά η αθροιστική συνδρομή των τασσομένων από το νόμο προϋποθέσεων. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο προβαλλόμενος από την εδιαφερόμενη λόγος περί αντισυνταγματικότητας των ως άνω διατάξεων λόγω αντιθέσεώς τους προς την αρχή της ισότητας, υπό την ειδικότερη αιτίαση της αδικαιολόγητης δυσμενούς αντιμετώπισης των άγαμων θυγατέρων, που δεν είχαν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την ανωτέρω χρονολογία (31.12.2010) και οι οποίες εξ αυτού του λόγου αποκλείονται από τη λήψη σύνταξης, σε σχέση με αυτές που το είχαν συμπληρώσει κατά τον κρίσιμο χρόνο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι αβάσιμος. Η θεσπισθείσα με τις ως άνω διατάξεις εξομοίωση του νομοθετικού καθεστώτος μεταβίβασης σύνταξης στις άγαμες θυγατέρες των πολεμικών, των πολιτικών και των στρατιωτικών συνταξιούχων δεν αντίκειται στη προαναφερθείσα συνταγματική αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η ενδιαφερόμενη, αφού η παραβίαση της αρχής αυτής κατά τη ρύθμιση των συνταξιοδοτικών παροχών προϋποθέτει άνιση μεταχείριση ομοειδών κατηγοριών, που δεν συντρέχει εν προκειμένω, καθόσον οι ως άνω κατηγορίες προσώπων τελούν κάτω από ταυτόσημες ή ουσιωδώς όμοιες συνθήκες, μη υφισταμένου οιουδήποτε δικαιολογητικού λόγου διαφοροποίησης της κατηγορίας των άγαμων θυγατέρων πολεμικών συνταξιούχων έναντι των λοιπών κατηγοριών. Ο ισχυρισμός της ενδιαφερόμενης ότι υφίσταται άνιση μεταχείριση σε σχέση με τις άγαμες θυγατέρες πολεμικών συνταξιούχων, οι οποίοι απεβίωσαν προ της ισχύος των κρίσιμων διατάξεων και οι οποίες ως εκ τούτου θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης άνευ ετέρου, ήτοι με μόνη την προϋπόθεση της αγαμίας είναι ομοίως αβάσιμος, αφού σύμφωνα με γενική αρχή του συνταξιοδοτικού δικαίου, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται, αν δεν υπάρχει ρητή διάταξη περί του αντιθέτου, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο που επέρχεται το θεμελιωτικό του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γεγονός και προκειμένου περί του δικαιώματος σύνταξης κατά μεταβίβαση, κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου από τον οποίο έλκει το δικαίωμά του ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποτελεί οπωσδήποτε αντικειμενικό κριτήριο για τη διαφορετική μεταχείριση των συνταξιούχων σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής. 
Ομοίως αβάσιμος είναι και ο προβαλλόμενος λόγος, σύμφωνα με τον οποίο η καθολική εξομοίωση του νομοθετικού καθεστώτος μεταβίβασης σύνταξης στις ενήλικες άγαμες θυγατέρες των πολεμικών συνταξιούχων με το αντίστοιχο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει για τις άγαμες θυγατέρες των πολιτικών και των στρατιωτικών συνταξιούχων, αντίκειται και στην παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που προβλέπει, μεταξύ των άλλων, το δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος για τους ανάπηρους και τα θύματα πολέμου, καθώς το προαναφερθέν άρθρο του Συντάγματος περιέχει κατευθυντήριες διατάξεις, που δε δεσμεύουν άμεσα το νομοθέτη και τη διοίκηση και επομένως, η υλοποίηση των δικαιωμάτων αυτών εξαρτάται από τις επιλογές του κοινού νομοθέτη, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με τα οικονομικά του Κράτους και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, που συνεπάγεται μακροπρόθεσμα η απονομή συντάξεως ως ισόβια παροχή.
Άλλωστε, η υποχρέωση του Κράτους περί «ειδικής φροντίδας» των ως άνω προσώπων, δεν εξικνείται, κατά τις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις, στο σημείο ώστε να θεσμοθετείται υποχρέωση της πολιτείας για μεταβίβαση, σε κάθε περίπτωση, της σύνταξης του αποβιώσαντος πολεμικού συνταξιούχου στην ενήλικη άγαμη θυγατέρα, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος. Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι ο κοινός νομοθέτης εν προκειμένω, με την κρίσιμη ρύθμιση δεν στερεί τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες αποβιώσαντος πολεμικού συνταξιούχου από τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα γενικώς και αδιακρίτως, αλλά απλώς απαιτεί την συνδρομή ορισμένων ορθολογικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων. 
Τέλος, η επικαλούμενη παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, με την ειδικότερη αιτίαση της παραβίασης της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, υπό την έννοια ότι υφίστατο νόμιμη και δικαιολογημένη προσδοκία μεταβίβασης της σύνταξης του αποβιώσαντος πατέρα της, αβασίμως προβάλλεται, διότι η ως άνω μεταβολή του νομικού καθεστώτος συντελέστηκε το έτος 2010, δηλαδή πριν από το έτος 2011, κατά το οποίο επήλθε το θεμελιωτικό του συνταξιοδοτικού της δικαιώματος γεγονός, ήτοι ο θάνατος του πατέρα της. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Τηλ.6945-028153e-mail:natmil@otenet.gr,info@legalaction.gr www.legalaction.gr, 
fb: Αναστασία Μήλιου στις 1.9.15
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΠΑΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΑΠΑΣΑ,ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΤΕΑ...Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με Επίσημη Ανακοίνωση του Ταμείου,γνωστοποιεί ότι σταματά η χορήγηση δανειων,λόγω ένταξής του από 01-09-2015 στο ΕΤΕΑ και όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν θα επιστραφούν στους δικαιούχους=======>>  Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση,κάνοντας κλικ (ΕΔΩ)
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΛΗΡΩΜΗ Β.Ο.Ε.Α. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015...


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Απρίλιο του έτους 2015, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη=====>>> χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015. Επισημαίνεται ότι η Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 15 Οκτωβρίου 2015
-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση: 
Μετοχικό Ταμείο Στρατού 
Κολοκοτρώνη 13 Τ.Κ. 10562, Αθήνα 
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)
Διαβάστε Περισσότερα ►

EΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...


Διαβάστε την σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ",των Ομογενών  της Κωνσταντινούπολης,για έγκαιρη και ακομμάτιστη ενημέρωση=====>>> Για ανάγνωση κλικ [Εδώ]:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Mεγάλη ανατροπή στις συντάξεις, για όλους!


Του Γιώργου ΓΑΤΟΥ
Τη χορήγηση συντάξεων με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου και χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης (του Ν.3863/10) ακόμη και για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους-που διατηρούν,παρά τις τελευταίες αλλαγές στο Ασφαλιστικό, ευνοϊκότερο τρόπο υπολογισμού για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010- εισηγούνται μέλη της Επιτροπής «σοφών» για το νέο συνταξιοδοτικό======>>> Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο,κλικ (εδώ):
Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Η "Επιτροπή Σοφών" σχεδιάζει την νέα εισφορά των "υψηλών" εισοδημάτων...


Πριν καλά - καλά δουν οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ. τις συντάξεις τους μειωμένες από σήμερα λόγω της νέας εισφοράς 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ, μία νέα εισφορά σχεδιάζεται -ακόμα και εν μέσω της προεκλογικής περιόδου που μόλις ξεκίνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα εισφορά:======>> -Θα αφορά όλα τα "υψηλά" εισοδήματα 
-Θα επιβάλλεται υπό τη μορφή φόρου,ο οποίος,μάλιστα, ενδέχεται να παρακρατείται κατευθείαν από την "πηγή", στην περίπτωση των μισθωτών. 
-Θα καταλήγει σε ένα κοινό "κουμπαρά" για τη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού – Συνταξιοδοτικού. 
Αυτό αναφέρουν κύκλοι του Υπ. Εργασίας με γνώση της ατζέντας που καταρχάς έχει η 12μελής "Επιτροπή Σοφών" που συνέστησε στις 20 Αυγούστου, ο απερχόμενος Υπουργός Εργασίας, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος. 
Στόχος της Επιτροπής αυτής είναι η προετοιμασία μελέτης, μέχρι το Α' 15νθήμερο του Οκτωβρίου του 2015, που "θα περιγράφει τα θεσμικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος και την αναλογιστική εκτίμηση της λειτουργίας του" και μία "νομοθετική πρόταση για την ρύθμιση των βασικών μεταρρυθμίσεων και της μεταβατικής περιόδου". 
Σημειώνεται πως σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, το τέλος του ίδιου μήνα, δηλαδή του Οκτωβρίου, αποτελεί το dead line για την θέσπιση ριζικών αλλαγών στο Ασφαλιστικό της χώρας, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. 
Στενός συνεργάτης του κ. Κατρούγκαλου ανέφερε πως η Επιτροπή Ειδικών θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητα της, στα πλαίσια λειτουργίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης και καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Την ερχόμενη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί η πρώτη συνάντηση εργασίας της. 
Το νέο Μνημόνιο, το οποίο δεσμεύει τις "Ελληνικές Αρχές" και όχι απλά τη μία ή την άλλη κυβέρνηση αναφέρει χαρακτηριστικά πως "έως τον Δεκέμβριο του 2015", πρέπει να προχωρήσουν οι ακόλουθες ενέργειες στις ακόλουθες ενέργειες: 
- Η ενοποίηση όλων των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα. - Η κατάργηση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των Ταμείων. 
- Η συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ομάδας διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ. 
- Η εφαρμογή του κεντρικό μητρώου συνεισφερόντων και η δημιουργία κοινών υπηρεσιών. 
- Η έγκριση προγράμματος για τη δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. 
- Το προχώρημα της διαδικασίας ενσωμάτωσης της δήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση πριν από τα τέλη του 2017. 
Ποιοι συμμετέχουν στη 12μελή "Επιτροπή Σοφών" 
1.Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρος 
2.Βασίλης Ανδρουλάκης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας 
3.Διονύσιος Γράβαρης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής 
4.Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας 
5.Κωνσταντίνος Κρεμαλής, ομ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας 
6.Σταυρούλα Κτιστάκη, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας 
7.Φρόλη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής 
8.Σπύρος Μαρκάτης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας 
9.Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος, εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα 
10.Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
11.Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα 
12.Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α) ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ....

Συνάδελφοι, 
Την Τρίτη 25/08/2015 συνεκλήθη το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με αφορμή και θέματα το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό και το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου μας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν, προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια αντιμετώπισης της εκ νέου επιχειρούμενης αρπαγής των κεκτημένων μας (όσα μας έχουν απομείνει) ήταν οι ακόλουθες:======>>>  
α).Η Ομοσπονδία να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος προκειμένου να γίνει σαφές σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας ότι πλέον δεν πάει άλλο. Αρκετές οι ψεύτικες υποσχέσεις, οι πονηρές – ηθελημένες υποχωρήσεις και κυρίως η ανακολουθία λόγων και έργων των κυβερνώντων. 
β).Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός, αποτελούμε (μαζί με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας) τους εγγυητές της Δημοκρατίας, της Κοινωνικής ειρήνης, συνοχής και αλληλεγγύης. 
γ). Θα καταβληθεί προσπάθεια προσέγγισης – συνάντησης με όλους τους φορείς που ασχολούνται ή επιδρούν (δυστυχώς δυσμενώς) στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν. 
δ). Εμμένουμε και καταθέσαμε αποδείξεις γι αυτό, στη θέση μας ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι βιώσιμο οικονομικά, ανήκει στους μετόχους του και δεν πρέπει να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας του προβληματικού ΕΤΕΑ που με ευθύνη των διαχρονικά κυβερνώντων έχει καταστεί μη βιώσιμο και «νεκροταφείο» της Επικουρικής Ασφάλισης των Ελλήνων Συνταξιούχων. 
ε). Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε περικοπή των συντάξεων μας έμμεση ή άμεση, ως έγινε προσφάτως με την «πονηρή» αύξηση της εισφοράς υγείας στην κύρια και επικουρική μας σύνταξη, θα αντιδράσουμε δε δυναμικά και θα καταγγείλουμε τις υπαναχωρήσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, υπαναχωρήσεις που αγγίζουν τα όρια της συνειδητής δράσης σε βάρος μας. 
στ).Ολοκληρώνοντας εκθέτουμε προς γνώσιν σας το συγκεντρωτικό ψήφισμά μας. 
ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΑΙΟΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ 
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΥΣ 

    Ο Ειδ. Γραμματέας                                           Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας                     ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ΕΛ.ΑΣ. 
  Αστυν. Διευθυντής ε.α.                                Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...

Διαβάστε την σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών μας  της Κωνσταντινούπολης,για έγκαιρη και ακομμάτιστη ενημέρωση=====>>> Για ανάγνωση κλίκ (ΕΔΩ)
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πόσα χάνουν απο τις συντάξεις τους τα Σώματα Ασφαλείας, Δικηγόροι,Ναυτικοί και Συμβολαιογράφοι...


Οριζόντιες περικοπές 5,2% «κρύβει» η υποχρεωτική ένταξη από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά έντεκα (11) Επικουρικών Ταμείων, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Τα Ταμεία αυτά, που έχουν πάνω από 200.000 ασφαλισμένους και 122.000 συνταξιούχους, προστίθενται στο Υπερ – Επικουρικό με το 1.645.000 συνταξιούχους, λόγω μνημονιακής δέσμευσης====>>> Οι περισσότεροι από τους συνταξιούχους των ταμείων αυτών προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό). Επιβαρύνονται επίσης και οι συνταξιούχοι δικηγόροι, ναυτικοί, συμβολαιογράφοι, τεχνικοί τύπου και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η μείωση στις συντάξεις έρχεται με το «καλημέρα», ως συνέχεια της αντίστοιχης περικοπής που έγινε πριν από ένα έτος στο ΕΤΕΑ. Το γεγονός ότι τα ταμεία αυτά θα λειτουργούν στο εξής, όπως τονίζεται σε σχετική υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Παύλος Χαϊκάλης με «ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση», ανοίγει το δρόμο για συνεχόμενες περικοπές εάν διαπιστώνεται ανάγκη να περιοριστούν τα ελλείμματα. Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΤΕΑ εντάσσονται τα εξής ταμεία: 
α).Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.). 
β). Kλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε. 
γ).Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε. 
δ).Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε. 
ε).Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. 
στ).Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. 
ζ).Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. 
η).Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. 
θ).Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών & Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. 
ι).Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ. και 
ια).Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Οι περικοπές αυτές έχουν ήδη δρομολογηθεί, χωρίς όμως να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία εφαρμογής τους. Εάν προκύψει ανάγκη για νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, συνολικά στο ΕΤΕΑ, λόγω εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος από τον Οκτώβριο και μετά, αυτή θα επηρεάσει και τα παραπάνω ταμεία. Δείτε πως διαμορφώνεται η μέση σύνταξη στα 11 Ταμεία του ΕΤΕΑ,κάνοντας κλικ (ΕΔΩ): ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΠΩΣ ΚΥΜΑΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...Το Υπουργείο Παιδείας έβαλε τέλος χθές (26-08-2015) και ώρα 10.00΄στην αγωνία χιλιάδων μαθητών, καθώς έγινε η ανακοίνωση των βάσεων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2015=====>>> Δείτε πως κυμάνθηκαν οι βάσεις στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές της Αστυνομίας,κάνοντας κλικ (ΕΔΩ):
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Νέες επιβαρύνσεις φέρνει η κλίμακα στα εισοδήματα ...


Τη δημιουργία μίας ενιαίας κλίμακας με την οποία θα φορολογούνται όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από την προέλευση τους και θα φέρει επιβαρύνσεις στα μεσαία εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από μισθούς και συντάξεις, κινητές αξίες και τα έσοδα από ενοίκια θα φορολογούνται με μία ενιαία κλίμακα=====>>  
Για παράδειγμα μισθωτός που λαμβάνει εισόδημα 25.000 € τον χρόνο και δηλώνει έσοδα από ενοίκια ύψους 6.000 € ετησίως σήμερα πληρώνει φόρο 4.403 ευρώ. Στην περίπτωση που τα εισοδήματα φορολογηθούν συνολικά σε ενιαία κλίμακα χωρίς αλλαγή στους συντελεστές τότε ο φόρος φτάνει στα 6.125 ευρώ. 
Συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 15.000 € και έσοδα από ενοίκια 5.000 ευρώ σήμερα πληρώνει σε φόρο 1.750 €, ενώ με την ενιαία κλίμακα θα κληθεί να καταβάλει 2.300 €. 
Την ίδια στιγμή δεν σταματούν οι φοροεπιβαρύνσεις. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα παραμείνει και το 2015 αλλά θα μειωθούν οι δόσεις για την αποπληρωμή του. έτσι ένας ιδιοκτήτης που πέρσι κλήθηκε να πληρώσει 1.500 ευρώ για τον ΕΝΦΙΑ είχε τη δυνατότητα να δώσει το ποσό σε 6 μηνιαίες δόσεις των 250 ευρώ. Φέτος, όμως, θα υποχρεωθεί να πληρώσει τον ενιαίο φόρο σε πέντε δόσεις των 300 ευρώ μηνιαίως. Αλλαγές έρχονται και στο φόρο για κληρονομιές και γονικές παροχές. 
Επιπλέον, από το φθινόπωρο οι πολίτες θα κληθούν να βάλουν και πάλι το χέρι στην τσέπη, καθώς η εισφορά αλληλεγγύης μονιμοποιείται και θα ενσωματωθεί στη φορολογική κλίμακα, καταργούνται οι φοροαπαλλαγές και οι εξαιρέσεις, αυξάνεται ο φόρος για τους αγρότες από το 13 στο 20%, αλλά και ο φόρος στο αγροτικό πετρέλαιο.Πηγή:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...

Διαβάστε την σημερινή έκδοση της εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" των Ομογενών της Κωνσταντινούπολης, για έγκαιρη και ακομμάτιστη ενημέρωση=======>> Για ανάγνωση κλικ (ΕΔΩ):
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Έτοιμη η Υπουργική Απόφαση για την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Ε.Τ.Ε.Α....

Με την ενοποίηση, από την 1η Σεπτεμβρίου, 11 επικουρικών ταμείων - ΝΠΔΔ στο ΕΤΕΑ, ξεκινά η εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου για τις συντάξεις. Την ενοποίηση των Ταμείων προβλέπει η πρώτη, μετά τη ψήφιση του ν. 4336/15, υπουργική απόφαση που συντάχθηκε χθες και πρόκειται να δημοσιοποιηθεί στα επόμενα 24ωρα, έτσι ώστε να μην «χαθεί» η προθεσμία που προβλέπει η συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς=====>> Οι Επικουρικές Συντάξεις θα καταβληθούν και αυτό τον μήνα από τα επιμέρους εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, ενώ έως τον Οκτώβριο θα έχει αποφασιστεί αν θα επιβληθούν ή όχι νέες περικοπές (πέρα από την παρακράτηση της εισφοράς 6% για υγειονομική περίθαλψη που θα γίνει, για πρώτη φορά, από τις καταβαλλόμενες συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου) σε εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Στελέχη του ΕΤΕΑ εκτιμούν ότι αν δεν βρεθούν «ισοδύναμα», η μείωση των επικουρικών συντάξεων θα φτάσει στο 8% προκειμένου να «καλυφθεί» το έλλειμμα των 380.000.000 € φέτος. 
Τα Ταμεία: 
Τα Ταμεία που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και, στο εξής, θα διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ενιαίου Επικουρικού, είναι: 
1). Οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ. 
2). Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ. 
3). Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ. 
4). Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ. 
5). Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ. 
6). Ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ. 
7). Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ. 
8). Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
9). Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
10). Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ. 
11). Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ). 
Νέα μέτρα: 
Με βάση το τρίτο Μνημόνιο, νέα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για το Ασφαλιστικό τον ερχόμενο Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο πρέπει να οριστικοποιηθούν οι επιπλέον παραμετρικές αλλαγές που θα γίνουν στο Ασφαλιστικό και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η/1/2016. Τα μέτρα θα είναι επιπλέον όσων έχουν ήδη ψηφιστεί. Αν, μάλιστα, η Επιτροπή των «12» που συγκρότησε ο υπουργός Γ. Κατρούγκαλος δεν βρει «ισοδύναμα» έως τις 15 Οκτωβρίου, το Μνημόνιο προβλέπει αυξήσεις σε όσες εισφορές παραμένουν χαμηλές ή είναι αναντίστοιχες σε σχέση με τις παροχές είτε λόγω των εσόδων από κοινωνικούς πόρους (προβλέπεται να καταργηθούν από τις 31 Οκτωβρίου) είτε εξαιτίας της υψηλής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό (π.χ. για τους αγρότες) και νέες περικοπές στις συντάξεις ως αντιστάθμισμα στην απόφαση του Σ.τ.Ε. (έχει κρίνει ως αντισυνταγματικές τις περικοπές συντάξεων άνω των 1.000 €, των δώρων κ.α.). 
Εως τον Δεκέμβριο πρέπει να αποφασιστεί η ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης σε μια οντότητα υπό την «ομπρέλα» του ΙΚΑ. 
Εως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016 θα έχει δημιουργηθεί και θα λειτουργεί κοινό κεφάλαιο με τους πόρους και τα αποθεματικά όλων των πρώην Ταμείων. 
Πριν από τα τέλη του 2017 θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί η δήλωση, πληρωμή και η είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜ.ΗΜΕΡΗΣΙΑ.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Αυξήσεις έως 72 ευρώ σε όσους αποχωρήσουν μέχρι 30 Αυγούστου 2015!


Αυξήσεις ως 72 € στις συντάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων που θα προλάβουν να αποχωρήσουν μέχρι τις 30 Αυγούστου προβλέπει το νέο Μνημόνιο με διάταξη που άλλαξε το αρχικό νομοσχέδιο την ώρα που ψηφιζόταν στη Βουλή. Πρόκειται για τροποποίηση ειδικά για το Δημόσιο του νέου τρόπου υπολογισμού των=====>>> συντάξεων που ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι αποχωρούν από την 1η/1/2015. Ενώ λοιπόν για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους ο νέος τρόπος υπολογισμού προβλέπει την καταβολή βασικής και αναλογικής σύνταξης που φέρνει μικρές μειώσεις για το διάστημα της εργασίας τους από το 2011 και μετά, στο Δημόσιο αυτός ο κανόνας άλλαξε την ώρα που γραφόταν το τελικό κείμενο του νόμου 4336/15 και η διατύπωση είναι διαφορετική από αυτή που προέβλεπε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Γενικό Λογιστήριο. 
Η αλχημεία που έγινε ως προς το διαφορετικό υπολογισμό της σύνταξης για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα προλάβουν να καταθέσουν οριστική παραίτηση ως τις 30 Αυγούστου πρόκειται να διορθωθεί όμως μετά τις εκλογές. Ηδη, όπως πληροφορείται ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου, στις επισημάνσεις που ετοιμάζουν για την εφαρμογή των νέων ορίων ηλικίας στο Δημόσιο, πρόκειται να συμπεριλάβουν και παρατηρήσεις για την «αδικία» που δημιουργεί εις βάρος των υπαλλήλων αυτή η προνομιακή μεταχείριση όσων προλάβουν να φύγουν μέχρι τις 30/8/2015. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα υπάρξει νέα τροποποίηση του νόμου ώστε να αντιμετωπίζονται με ενιαίους όρους ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης όσοι αποχωρούν από 1ης/1/2015 και μετά, και σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν βγουν συντάξεις με αυξήσεις, θα ζητηθούν αναδρομικά τα επιπλέον ποσά αφού γίνουν οι εκλογές. 
Η αλλαγή που έγινε δίνει τη δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν μέχρι τις 30 Αυγούστου να πάρουν σύνταξη με το παλιό σύστημα, δηλαδή χωρίς να επηρεαστούν από το νέο τρόπο υπολογισμού, και επιπλέον να πάρουν και την αναλογία από τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ που καταβάλλεται για όσους αποχωρούν από το 2015 και μετά. 
Πρακτικά, έτσι όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη στον ψηφισμένο πλέον νόμο, από το νέο τρόπο υπολογισμού και ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν μέχρι 30/8/2015 θα ισχύσει μόνον το κομμάτι της βασικής σύνταξης, ενώ το υπόλοιπο και μεγαλύτερο ποσό δεν θα υπολογιστεί με τους συντελεστές της αναλογικής σύνταξης, αλλά θα υπολογιστεί με το παλιό σύστημα, χωρίς καμία αλλαγή. 
Ετσι όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο θα έχει το εξής παράδοξο αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν από το Γενικό Λογιστήριο: Υπάλληλος που αποχώρησε το 2014 με 25 έτη πήρε σύνταξη 740 ευρώ, ενώ υπάλληλος που θα αποχωρήσει από 1ης/1/2015 μέχρι 30/8/2015, με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, θα πάρει 740 ευρώ+72 ευρώ που είναι η αναλογία από τη βασική σύνταξη που αντιστοιχεί στα έτη από το 2011 ως το 2015! Αν όμως αποχωρήσει μετά τις 30/8/2015, τότε θα έχει την πλήρη εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού και θα πάρει τη σύνταξη με τον παλιό τρόπο αλλά μόνο για τα χρόνια ασφάλισης ως το 2010, ενώ η υπηρεσία από το 2011 μέχρι τη συνταξιοδότησή του θα υπολογιστεί διαφορετικά, με μειωμένους συντελεστές, και στο τελικό ποσό θα έχει και τη βασική των 72 ευρώ! Αν είχε 35 έτη θα έπαιρνε τη σύνταξη με τον παλιό τρόπο υπολογισμού και επιπλέον 51 ευρώ «αύξηση» από τη βασική σύνταξη. 
Η πρόκληση είναι μεγαλύτερη καθώς την ώρα που «περνούσαν» στο νόμο την ευνοϊκή διάταξη για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, σε άλλο άρθρο προέβλεπαν την κατάργηση της κατώτατης σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται πριν από το 67ο έτος και τη χορήγηση μόνον της σύνταξης που αναλογεί μόνο στις εισφορές τους, ακόμη και αν είναι πιο κάτω και από την κατώτατη σύνταξη. Αμεσα, δε, με τη δημοσίευση του νόμου, η νέα κατώτατη σύνταξη μειώθηκε στα 392,7 ευρώ για όσους αποχωρούν από την 1η/1/2015 και μετά, κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπει ο νόμος 3863/10, γνωστός ως νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη. 
Η φωτογραφική διάταξη βρίσκεται στην παράγραφο στ’ του άρθρου 1 του ν. 4336/15 όπου τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 3865/10 που αναφέρεται στην αναλογική σύνταξη που θα παίρνουν όσοι αποχωρούν από 1ης/1/2015. Με τη νέα διατύπωση λοιπόν αναφέρεται ότι την αναλογική σύνταξη από το νέο τρόπο υπολογισμού δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που «έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά…». Στην πράξη θα επηρεαστούν και θα έχουν περικοπές μόνον όσοι αποχωρούν από 1ης/9/2015! Ενώ, για όλα τα άλλα Ταμεία, επηρεάζονται ανεξαιρέτως όλοι όσοι αποχώρησαν με σύνταξη από 1ης/1/2015 και θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά τυχόν επιπλέον ποσά που πήραν καθώς, μέχρι το νέο νόμο, οι συντάξεις τους υπολογίστηκαν με το παλιό και ευνοϊκότερο σύστημα. Πηγή:Ελεύθερος Τύπος
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ 6% ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ...


Δεν θα γίνει η περικοπή του 6%, για την υγειονομική περίθαλψη, στα μερίσματα του Μ.Τ.Σ και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ., όπως θα γίνει στην κύρια σύνταξη που θα αυξηθεί από το 4% στο 6%=====>> 
Η Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόνισε ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση δεν προβλέπει την παρακράτηση εισφοράς Υγειονομικής Περίθαλψης, από τις παροχές των Μετοχικών Ταμείων.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Ανακοίνωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.)...

Συνάδελφοι, 
Αρχίζω τη σημερινή μας επικοινωνία με ένα ερώτημα. Ποιός είπε τη φράση :«Αυτή τη φορά θα πρωτοτυπήσω. Θα εφαρμόσω το πρόγραμμα μας». Για να μη σας κουράσω θα απαντήσω αμέσως. Το είπε ένας νέος, φέρελπις, «Αριστερός» πολιτικός, ένας πολιτικός που ενσάρκωνε τα όνειρα και τις ελπίδες της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για ένα καλύτερο======>>> αύριο, μια καλύτερη ζωή. Το είπε αμέσως μετά τις εκλογές του Γενάρη του 2015 και όλοι μας περιμέναμε την «πρωτοτυπία». Αντί αυτού όμως είδαμε, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, την ωμή αλήθεια. Είδαμε τη λήψη αντιλαϊκών μέτρων, μέτρων καθ’ υπόδειξη των δανειστών μας, μέτρα καμουφλαρισμένα με τη μόνιμη φράση – επωδό των πολιτικών μας «Να σώσουμε την Ελλάδα». Και εμείς ρωτάμε «με τους Έλληνες τι γίνεται; Θα σωθούν αυτοί ποτέ;» Αρχίζω και αναρωτιέμαι. Τι είναι εκείνο που μεσολαβεί και η προεκλογική «ελπίδα» μεταμορφώνεται σε «αναλγησία» και «αναξιοπιστία». Τι είναι εκείνο που κάνει μόνιμα τους πολιτικούς μας και θάβουν με τις ενέργειες τους τα όνειρα και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού; Να δεχθούμε τη χιλιοειπωμένη φράση ότι «η εξουσία φθείρει και διαφθείρει»; 
Ζώντας το σήμερα διαπιστώνουμε ότι η κοινωνία μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων μένει άνεργη, χωρίς όνειρα και ελπίδες, οι απόμαχοι της ζωής αγωνιούν για το αύριο, όχι μόνο για το δικό τους αύριο αλλά και για το αύριο των παιδιών τους και των εγγονών τους, μεγάλες μάζες πληθυσμού «περιθωριοποιούνται η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται, η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί είδος «εν ανεπαρκεία» και μέσα σ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση κωφεύει. Έχοντας ως σημαία τη φράση της θρυλικής ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο» λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα για να πεθάνει τους Έλληνες, να ισοπεδώσει την κοινωνία. Ανάμεσα στους ισοπεδωμένους Έλληνες είμαστε και εμείς, οι συνταξιούχοι – Απόστρατοι των Σ.Α. και των Ε.Δ.. Κάτοχοι «Ειδικού Μισθολογίου» μας συμπεριφέρονται «Ειδικά». Αποκεφαλισμός του Ασφαλιστικού μας φορέα, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ταφόπλακα στο συνταξιοδοτικό, πετσοκομμένη σύνταξη, αύξηση της εισφοράς για την υγεία (χωρίς υγεία) και μετά απ’ όλα αυτά συμμετοχή και στα υπόλοιπα αντιλαϊκά μέτρα όπως αύξηση του φόρου, ΕΝΦΙΑ, αύξηση του Φ.Π.Α. κλπ. 
Μετά από τα ανωτέρω καλούμε τον πρωθυπουργό ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ να γίνει ο φέρελπις νέος, αριστερός πολιτικός της προεκλογικής περιόδου και όχι του «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ» που σημαίνει ΟΧΙ σε αυτούς που τον εμπιστεύθηκαν. ΓΡΑΨΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ κ. Πρωθυπουργέ και πρωτοτυπήστε. Εφαρμόστε το πρόγραμμα σας. 
Υ.Γ.: Όσο για σας κ. Υπουργέ της Εθνικής ʼΑμυνας, σας είχα αποκαλέσει διαχρονικό φίλο των Σ.Α. ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ το λοιπόν,διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύετε να αποτελέσετε στις συνειδήσεις των στελεχών των Σ.Α. (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) ένα ΚΑΜΜΕΝΟ χαρτί. 
                         

                                             Ο Πρόεδρος 
                                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 
                                    Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Ηλεκτρονικά ανανεώνεται η κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ...


Tη δυνατότητα να ανανεώσουν τα δελτία ανεργίας και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν όσοι είναι μη επιδοτούμενοι άνεργοι αλλά και δικαιούχοι κάποιων παροχών του ΟΑΕΔ. Η συγκεκριμένη εγγραφή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μπορεί να γίνει, είτε με πιστοποίηση του χρήστη απο το taxisnet, είτε με χρήση κλειδαρίθμου=====>>> 
Όταν ληφθούν οι απαραίτητοι κωδικοί οι παραπάνω έχουν το δικαίωμα, να έχουν πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αν ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: 
1). Με τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή εισέρχονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από οποιονδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης και 
2). Επιλέγουν το πεδίο «e-Υπηρεσίες» όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες που τους βοηθούν να ολοκληρώσουν τις ενέργειες τους. 
Εάν κάποιος από τους εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και δικαιούχοι του Οργανισμού, δεν είναι πιστοποιημένος ως χρήστης, μπορεί να προσέθλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, για να πάρει την πιστοποίηση και να παραλάβει τον κλειδάριθμο και τους κωδικούς πρόσβασης. 
Έτσι μπορούν να ανανεώσουν εύκολα και γρήγορα τα δελτία ανεργίας τους (μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών πριν ή πέντε ημερών μετά την ημερομηνία της υποχρεωτικής ανανέωσής τους)
Τέλος, από εκεί θα μπορούν να αντλούν τις βεβαιώσεις ανεργίας.ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των Στρατιωτικών...Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ), στα πλαίσια ενημέρωσης, με αφορμή την προσπάθεια που επιχειρείται τελευταία να δοθούν ερμηνείες αναφορικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και τελώντας εν αναμονή των ερμηνευτικών εγκυκλίων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να αξιολογήσει και να σταθμίσει τις ενέργειές της, παραθέτει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ με τη νομοθεσία που ίσχυε και αυτή που θα ισχύσει εφεξής με τις σχετικές τροποποιήσεις που επήλθαν======>> Διαβάστε τι ίσχυε και τι θα ισχύσει,κάνοντας κλικ (ΕΔΩ): και (ΕΔΩ):
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και οκτώ Επικουρικά Ταμεία ενσωματώνονται στο ΕΤΕΑ...


Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη όλων των Επικουρικών Ταμείων και κλάδων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όπως προβλέπεται από το πακέτο μέτρων που ψήφισε η ελληνική βουλή στις 15 Ιουλίου. Πηγές από το Υπ. Εργασίας αναφέρουν ότι μέχρι την Παρασκευή=====>> 21 Αυγούστου αναμένεται η Υπουργική Απόφαση του κ. Γιώργου Κατρούγκαλου και του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Παύλου Χαϊκάλη, με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ενσωμάτωσης οχτώ επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ. 
Τα ταμεία αυτά ανήκουν στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), στους τραπεζοϋπαλλήλους (Εθνικής Τράπεζας, Εθνικής Ακινήτων, Τράπεζας της Ελλάδας και πρώην Λαϊκής και Ιονικής Τράπεζας κλπ.), στους ναυτικούς (Επικουρικό ΝΑΤ), στους Αρτοποιούς και στους Ελευθέρους Επαγγελματίες. 
Το σύνολο των ασφαλισμένων των Επικουρικών Ταμείων, πλην ΕΤΕΑ ανέρχονται περίπου σε 100.000, ενώ το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ ξεπερνούν το 1.000.000. 
Έξι στους δέκα συνταξιούχους του ΕΤΕΑ είναι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, ενώ οι υπόλοιποι είναι κυρίως ασφαλισμένοι του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ) και σε κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης των πρώην ΔΕΚΟ. 
Στελέχη της διοίκησης του ΕΤΕΑ, αναφέρουν πως από Δευτέρα, θα ζητηθούν στοιχεία από τα παραπάνω Επικουρικά Ταμεία ακριβή στοιχεία σχετικά με τους προϋπολογισμούς τους, μαζί και για τα περιουσιακά στοιχεία τους τα οποία θα ενσωματωθούν στην περιουσία του ΕΤΕΑ. 
Οι ίδιες πηγές από το ΕΤΕΑ αναφέρουν πως η περιουσία του εν λόγω Ταμείου ανέρχεται σήμερα σε 2,7 δις. €. Από αυτά, τα 1,2 δις.€ βρίσκονται κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας, τα 500.000.000 € είναι επενδυμένα σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα 500.000.000 € είναι επενδυμένα σε Αμοιβαία Κεφάλαια, ενώ στα 500.000.000 € αποτιμάται η ακίνητη περιουσία του ΕΤΕΑ. 
Μετά την ενοποίηση, πιθανές περικοπές. 
Πληροφορίες από στενούς συνεργάτες του Διοικητή του ΕΤΕΑ, κ. Θανάση Καποτά, αναφέρουν πως η διαδικασία ενοποίησης όλων των Επικουρικών Ταμείων υπό το ΕΤΕΑ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου. 
Εξάλλου, οι Ελληνικές Αρχές είναι δεσμευμένες από το νέο Μνημόνιο να βρούν, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2015, εναλλακτικούς τρόπους για την αυτοχρηματοδότηση του ΕΤΕΑ αν δεν επιθυμούν να τεθεί και φέτος σε ισχύ η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος. 
'Αν ίσχυε η σχετική ρήτρα, τότε θα έπρεπε να περικοπούν 1,4 δις. € ή κοντά στο 30% των δαπανών των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μιας και σ’ αυτό το ποσοστό εκτιμούν αρμόδια στελέχη του Υπ. Εργασίας το έλλειμμά τους το 2015 -2016. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

ΚΤΕΟ: Ποιοί γλυτώνουν το μισό πρόστιμο...


Σε ΚΤΕΟ θα πρέπει να σπεύσουν όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει από έλεγχο τα οχήματά τους μέχρι το τέλος του 2015 για να μην πληρώσουν πρόστιμο 150 €. Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών κρίνεται αναγκαία η επιβολή προστίμου στους οδηγούς======>> καθώς όσο πιο πολύ καθυστερεί ο έλεγχος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα και ως τέτοιος χρόνος εκτιμάται η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών. 
Μέχρι σήμερα όταν ένας οδηγός πήγαινε με καθυστέρηση να περάσει από έλεγχο πλήρωνε πρόστιμο ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καθυστέρησε. Έτσι για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι 16 €, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 € και για πάνω από 6 μήνες 60 €. Τα παραπάνω πρόστιμα για όσους περάσουν απο ΚΤΕΟ τα οχήματα τους θα έχουν μείωση στο μισό του προβλεπόμενου ποσού. 
Το πρόστιμο της τροχαίας είναι 400 € και σε περίπτωση που ο οδηγός εντός 10 ημερών περάσει από έλεγχο, το όχημα θα πληρώσει αντί για 400, 50 €. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ 2.500.000 ΙΧ και 750.000 μοτοσυκλέτες. 
Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, όχι το αναλογούν, αλλά μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος (τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης). 
Παράδειγμα: 
Για επιβατικά οχήματα. Ιδιωτικής χρήσης,πλην εκπαιδευτικών, ενώ το προβλεπόμενο τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν των 6 μηνών είναι 65,00 €, θα καταβληθεί το τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου πέραν 30 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 6 μηνών που είναι 33,00 €. 
Επίσης προς αποφυγή συνωστισμού στα ΚΤΕΟ της Χώρας των εκπρόθεσμων άνω των 6 μηνών οχημάτων σε μία και μόνη καταληκτική ημερομηνία, ορίζονται τρεις καταληκτικές ημερομηνίες, εντός των οποίων θα πρέπει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των εν λόγω οχημάτων, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να επωφεληθούν της καταβολής του μειωμένου τέλους. 
Οι καταληκτικές αυτές προθεσμίες είναι: 
α. Η 30-09-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014. 
β. Η 31-10-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. 
γ. Η 30-11-2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2015. 
Τα ΚΤΕΟ της Χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα οχήματα για τα οποία ισχύει η συντομότερη προθεσμία της 30-9-2015, λαμβανομένων υπόψη της δυναμικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισμένων ελάχιστων χρόνων διενέργειας του ελέγχου. 
Παράλληλα στις περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία οι ιδιοκτήτες, αν προσκομίσουν τα οχήματά τους μετά τις παραπάνω καταληκτικές προθεσμίες των τριών περιπτώσεων (για την α' περίπτωση μετά τις 30-9-2015 -- για την β' περίπτωση μετά τις 31¬10-2015 -- και για την γ' περίπτωση μετά τις 30-11-2015) και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (31-12-2015), τότε θα καταβάλλουν όχι το μειωμένο, αλλά το αναλογούν τέλος εκπροθέσμου δεν θα τους επιβληθεί όμως το πρόστιμο των 150 €.Αν όμως ο τεχνικός αυτός έλεγχος διενεργηθεί από το νέο έτος (μετά την 31-12-2015) τότε πλέον του κανονικού τέλους εκπροθέσμου θα υποστούν την επιβολή και του προστίμου των 150 €.ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Capital controls: Νέες αλλαγές με νέα ρύθμιση...

Νέα Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου για τα capital controls. Οι επτά αλλαγές που περιέχονται στο Φ.Ε.Κ.υπ΄αριθ΄1721 τ.Β΄/17-08-2015 που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Π.Ν.Π., η οποία ήδη ισχύει από χθες, η μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό φτάνει στα 500 € μηνιαίως. Το δικαίωμα για μεταφορά χρημάτων σε Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό αυξάνεται στις 8.000 €, από τις 5.000 πού ήταν μέχρι χθες======>> Επιτρέπεται το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ειδικά για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και την εξυπηρέτηση τραπεζικού δανείου. Επίσης, με άλλη τροποποίηση, επιτρέπεται η πλήρης ή μερική αποπληρωμή δανείου, όχι μόνο με μετρητά ή έμβασμα από εξωτερικό, όπως ίσχυε μέχρι χθες, αλλά και με χρήματα τα οποία μπορεί να προέλθουν από την εκταμίευση άλλων δανείων. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, έως του ποσού των ευρώ πεντακοσίων (500) ανά συναλλασσόμενο φυσικό πρόσωπο ανά μήνα, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε € για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει, ανά ίδρυμα πληρωμών, με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών». 
Το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών». Επιτρέπεται το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα». 
Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση: 
(α).Την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό και 
(β).Την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου» Η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000)€ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή. 
Στις περιπτώσεις όμως που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο»Για να την Π.Ν.Π.κλικ (ΕΔΩ): ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Αναρτήθηκε απο το Γ.Λ.Κράτους η σύνταξη μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015...


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κράτους,(ΕΔΩ): η σύνταξη του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015,που θα καταβληθεί στις 28-08-2015. Υπενθυμίζουμε ότι για να εισέλθετε στην εφαρμογή πρέπει να πληκτρολογήσετε=======>> τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISNET: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνάδελφοι ξεκίνησε πάλι ο συνταξιοδοτικός μας...κατήφορος(!),με μειώσεις 30 € και άνω,ανάλογα με τον Μ.Β.ενός εκάστου.΄Οσον αφορά τώρα τα Ταμεία μας, αναμένουμε κι εκεί μείωση,το δε ύψος θα γνωρίζουμε στο τέλος του μηνός Αυγούστου!
Διαβάστε Περισσότερα ►

Μόνο με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες οι συναλλαγές πάνω από 30 ή 40 €!Τα capital controls και η επιτυχία στη χρήση του πλαστικού χρήματος έβαλε ιδέες στην κυβέρνηση για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Εκτός από τα μέτρα που μελετώνται και εξήγγειλε ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης για φορολογικές ελαφρύνσεις σε όσους χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα, η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης========>> 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός των άλλων στην κυβέρνηση εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι συναλλαγές πάνω από 30 ή 40 € με ρευστό και να διενεργούνται υποχρεωτικά με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. 
Η δεύτερη παρέμβαση που μελετάται είναι η διατήρηση στα σημερινά περίπου όρια του ποσού που θα μπορούν να παίρνουν από τους λογαριασμούς τους οι καταθέτες. 
Από το μέτρο αυτό θα εξαιρούνται, αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συνταξιούχοι των ορεινών χωριών οι οποίοι θα μπορούν να εισπράττουν ολόκληρη τη σύνταξη από τον ταχυδρόμο, καθώς και οι κάτοικοι των νησιών όπου δεν υπάρχει τραπεζικό κατάστημα.ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Πώς να ελέγξετε αν κάποιος χρησιμοποιεί το Wi-Fi σας...

Yπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα θέλατε να ελέγξετε αν κάποιος χρησιμοποιεί το ασύρματο δίκτυο σας (Wi-Fi) χωρίς άδεια… Μπορεί να έχει ήδη συμβεί και το καταλαβαίνετε συνήθως από την ταχύτητα της σύνδεσης σας που αρχίζει να «σέρνεται.» Φυσικά, θα πρέπει να αναφέρουμε και τις συνέπειες για την ασφάλεια των δεδομένων σας, καθώς ένας έμπειρος και κακόβουλος χρήστης μπορεί με κάποιο τρόπο να αποκτήσει=====>> πρόσβαση στα αρχεία του δικτύου σας.Θα μπορούσε ακόμη να έχετε νομικές συνέπειες εάν κάποιος χρησιμοποιεί τη σύνδεσή σας για πειρατεία ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.Πολλοί από εσάς μπορεί να έχουν ήδη λάβει ορισμένες βασικές προφυλάξεις κατά τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου σας και να ξέρετε έναν τρόπο για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. 
Παρακάτω θα ακολουθήσει ένας σύντομος οδηγός που απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες που χρειάζονται βοήθεια για να εξακριβώσουν αν, πράγματι, το Wi-Fi τους έχει κλαπεί. Ελέγξτε τις συσκευές που συνδέονται στο router σας.
Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδεθείτε στο κονσόλα διαχείρισης του δρομολογητή σας (router), πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP στη γραμμή διευθύνσεων του browser (συνήθως είναι οι: 192.168.0.1 ή 192.168.1.1 ανάλογα με το ποιο router χρησιμοποιείτε. Αν δεν γνωρίζετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση του router σας πηγαίνετε στη γραμμή εντολών από Έναρξη/ Εκτέλεση/Αναζητήστε για cmd τρέξτε το exe και πληκτρολογήστε ipconfig. Η διεύθυνση θα πρέπει να αναγράφεται δίπλα στο Default Gateway του τοπικού δικτύου σας. Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε Mac, μπορείτε να βρείτε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πηγαίνοντας στο Δίκτυο που βρίσκεται κάτω από το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος). Η IP θα πρέπει να αναγράφεται ακριβώς δίπλα στο «Router:» αν χρησιμοποιείτε Ethernet, είτε κάνοντας κλικ στο «Για προχωρημένους …» και πάτε στην καρτέλα «TCP / IP» αν χρησιμοποιείτε Wi-Fi. Στη συνέχεια, πληκτρολογείτε τη διεύθυνση στον browser και θα σας ζητηθούν τα στοιχεία σύνδεσής σας – αν δεν έχετε αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις το όνομα και ο κωδικός χρήστη θα πρέπει να υπάρχουν στην πίσω πλευρά του router σας. Αν δεν το βρίσκετε κατεβάστε αυτό το αρχείο που περιέχει προεπιλεγμένα ονόματα και κωδικούς πρόσβασης (PDF). Εναλλακτικά μπορείτε να ψάξετε από εδώ, ή από εδώ ή να το αναζητήσετε στο Google. Συνιστούμε να αλλάξετε όνομα και κωδικό άμεσα. 
Μόλις δείτε το εσωτερικό της κονσόλας διαχείρισης του δρομολογητή σας αναζητήστε μια ενότητα που θα σας εμφανίσει τις συνδεδεμένες συσκευές ή την κατάσταση της ασύρματης λειτουργίας. Στο router που χρησιμοποιήσαμε βρήκαμε τη λίστα στην ενότητα DHCP Clients List. Καμιά φορά είναι διαθέσιμη από τη διαδρομή Status/Wireless, και θα το βρείτε σαν «Attached Devices». 321.png 
Ελέγξτε την λίστα αν ανάμεσα στις συσκευές που αναγράφονται υπάρχει και κάποιος εισβολέας. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC / IP των υπολογιστών σας από το Command Prompt πληκτρολογώντας,’ipconfig /all” Η διεύθυνση MAC θα εμφανίζεται σαν φυσική διεύθυνση. 
Τι κάνω μετά; 
Η καλύτερη και πιο απλή λύση είναι να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας WPA2. Η κρυπτογράφηση WPA – WEP είναι πολύ εύκολο να σπάσει και θα πρέπει να την αποφύγετε αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν κάποιες άλλες μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενισχύσετε την ασφάλεια σας, όπως η απενεργοποίηση της εκπομπής του SSID (αυτό εμποδίζει την εμφάνιση του ονόματος του δικτύου σας στις κοντινές συσκευές που αναζητούν Wi-Fi), ή να στήσετε ένα φίλτρο για να έχετε τη δυνατότητα να μπλοκάρετε συσκευές από τη διεύθυνση MAC. Αυτό δεν θα σταματήσει βέβαια έναν έμπειρο εισβολέα αλλά θα τον καθυστερήσει. 
Τα παραπάνω βήματα θα πρέπει να είναι περισσότερο από αρκετά για τους περισσότερους χρήστες, αλλά αν χρειάζεστε πραγματικά να εντοπίσετε ποιος έχει παραβιάσει το δίκτυό σας και να εντοπίσετε την φυσική του θέση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο που ονομάζεται MoocherHunter. Θα χρειαστεί να κάψετε ένα Live CD και να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας από αυτό. Από το Live CD θα μπορέσετε να εντοπίσετε όλου τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες του ασύρματου σας δικτύου. Σύμφωνα με την περιγραφή του προγράμματος, ανιχνεύει την κίνηση που αποστέλλεται σε όλο το δίκτυο και μπορεί να βρει την πηγή με ακρίβεια 2 μέτρων. 
Το MoocherHunter συμπεριλαμβάνεται στο OSWA Assistant. Μπορείτε να κατεβάσετε το OSWA Assistant από εδώ. 
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Wireless Network Watcher. Θα σας ειδοποιεί ηχητικά, κάθε φορά που κάποιος συνδέεται στο δίκτυο σας. ΠΗΓΗ:
Διαβάστε Περισσότερα ►