Μέρισμα ΜΤΠΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 799/Τεύχος Β'/24/3/16), η καταβολή μερισμάτων από το Μ.Τ.Π.Υ. πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό τρίμηνο για τους λοιπούς μήνες του 2016, με πίστωση του τραπεζικού λογ/σμού που μας έχετε δηλώσει, στο τέλος κάθε τριμήνου. 2. Το ΑΤΟΜΙΚΟ μέρισμα παρέχεται ισοβίως, διακόπτεται δε σε περίπτωση επανόδου στην Υπηρεσία.

3. Ο/Η χήρος/α δικαιούται μερίσματος εφόσον:

A΄ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
1. Ήταν ή θα είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω και για όσο
χρόνο διαρκεί η πιστοποίηση της ανικανότητας.
2. Είχε ή θα έχει τέκνο:
• Ανήλικο και άγαμο
• Ενήλικο άγαμο που σπουδάζει σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής
• Ενήλικο, άγαμο και ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω

B' ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
1. Έχει ή θα έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου.

2. Έχει ή θα έχει συμπληρώσει το 52ο έτος κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου και είναι μικρότερος/η από το 55ο έτος της ηλικίας, το μέρισμα καταβάλλεται για τρία (3) έτη από της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του και στη συνέχεια διακόπτεται και επαναχορηγείται όταν συμπληρωθεί το 67ο έτος της ηλικίας του.
3. Έχει ή θα έχει ηλικία μικρότερη του 52ου έτους. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα καταβάλλεται μόνο για τρία (3) έτη από της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του. 

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματος και μετά την παρέλευση της τριετίας εφόσον και για όσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ενότητας Α'
Σημειώσεις:
1. Το μέρισμα διακόπτεται σε κάθε περίπτωση γάμου ή θανάτου του/της χήρου/ας.

2. Την 1/6/2016 όσοι/ες χήροι­ες έχουν δικαιωθεί μερίσματος και δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία θανάτου του μετόχου, παύει ή αναστέλλεται το μέρισμα.

3. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό ανικανότητας έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, το μέρισμα θα αναστέλλεται την 31/12 του έτους λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού, έως την προσκόμιση νέου πιστοποιητικού.

4. Κάθε μερισματούχος μπορεί να εισπράττει μέχρι δυο μερίσματα από διαφορετικό δικαίωμα (άρθρο 8 του Ν.1976/1991).

5. Οι μερισματούχοι κάτοικοι εξωτερικού, πρέπει να στέλνουν στο τμήμα Ηλ. Πληρωμών κάθε εξάμηνο, πιστοποιητικό για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων καταβολής του μερίσματος.

6. Μεταβολές που επηρεάζουν την καταβολή του μερίσματος των παραπάνω περιπτώσεων, και προκειμένου να μην καταλογισθεί οφειλή ή τόκοι υπερημερίας, πρέπει να δηλώνονται αμέσως στο Τμήμα Ηλ. Πληρωμών του Μ.Τ.Π.Υ, καθώς επίσης και η αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού ή της Ταχυδρομικής Δ/νσης, με την αποστολή του ανάλογου δικαιολογητικού για κάθε περίπτωση. Όταν δηλώνετε αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού, δεν πρέπει να κλείνετε τον παλιό λογαριασμό πριν αρχίσει η πίστωση του νέου. Σε κάθε αλληλογραφία παρακαλούμε να αναφέρετε τον ΑΜΚΑ,τον ΑΦΜ, τον Αριθμό Μητρώου του ΜΤΠΥ, τη Διεύθυνση Κατοικίας και το Τηλέφωνό σας.
 
7. Με τον Ν. 4387/2016, καταργήθηκε το κατώτατο όριο μερίσματος
                                                                
                                                                   Αθήνα, 8/10/2016
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.