Χρήσιμα Δικαιολογητικά


Α]. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

1.      Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
2.      Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής Κατάστασης του Γ.Λ.Κράτους.
3.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4.      Βεβαίωση της Διεύθυνσης Υγιεινής ότι παρεδόθη το Βιβλιάριο Ασθενείας του αποβιώσαντος.
5.      Πρωτότυπο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
6.      Φ/Α πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων.
7.   ΄Εγγραφο Δημόσιας Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
8.      Δήλωση e-mail δικαιούχου.

Β].           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ 5ΠΛΟΥΝ 
1).               Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
2).               Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
3).               Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων συγγενών. 
4).         Πιστοποιητικό γάμου της Ιεράς Μητροπόλεως ή Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γάμου [ένα από τα δύο]. 
5).          Δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν εργάζομαι, ούτε παίρνω σύνταξη  από οποιονδήποτε φορέα ή εργάζομαι και παίρνω σύνταξη από …κ.λ.π. 
6).    Αίτηση Γ.Λ. Κράτους για την έκδοση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης και διακοπής σύνταξης. 
7).             Τιμολόγιο-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών [Γραφείο κηδειών]. 
8).        Φ/Α της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη της ενδιαφερομένης. 
9).      Φ/Α της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το βοήθημα θανάτου του Μ.Τ.Σ. 
10).          Ενημερωτικό Σημείωμα Αποδοχών του Γ.Λ.Κ. (Εκδίδεται μέσω Taxinet). 
11).          Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένης [και των δύο [2] όψεων]. 
12).      Φ/Α εκκαθαριστικού σημειώματος, ή Φορολογικής Δήλωσης Ε1, ή Φορολογικής Ενημερότητας [ένα απ’ αυτά]. 
13).    Βεβαίωση της Δ/νση Υγιεινής ότι παραδόθηκε το βιβλιάριο ασθενείας του αποβιώσαντος. 
14).          Bεβαίωση Απόδοσης Α.Μ.Κ.Α.ενδιαφερομένης. 
15).          Δήλωση e-mail.

Γ].ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΩΡ/ΚΗΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α] ΧΗΡΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ:
1.      Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του αποβιώσαντος.
3.  Αντίγραφο πράξεως Κανονισμού Συντάξεως υπ’αριθ’ ……..του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην αιτούσα χήρα [μεταβιβάσεως].
4.   Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλούται ότι ουδέν μέλος της Ορφανικής οικογένειας λαμβάνει άλλη σύνταξη και δέν είναι διορισμένος στο Δημόσιο ή άλλο Οργανισμό Δημόσιο ή Ιδιωτικό.
5.   Φ/Α Τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατίθεται το μέρισμα.

Δ]. ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Σ. ΣΤΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ:
1.  Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μερισματούχου.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του αποβιώσαντος [ποιά μέλη άφησε ο αποβιώσας την ημέρα θανάτου του και ποιά η οικογενειακή τους κατάσταση].
3.   Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας.
4.  Δήλωση του Ν. 1599/86 εάν η χήρα λαμβάνει από το Μ.Τ.Π.Υ., λόγω διορισμού της σε Δημόσια Υπηρεσία μετά την 19-09-1961 ή από το Μ.Τ.Σ.
5.   Αντίγραφο πράξης σύνταξης από Γ.Λ. Κράτους που μεταβιβάζεται η στρατιωτική σύνταξη στο όνομα των δικαιούχων.
6.   Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού μόνο στο όνομα των δικαιούχων, στη Γενική ή Αγροτική Τράπεζα. [αριθμός βιβλιαρίου Τραπέζης].
            - Για να προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες των παραγράφων [Γ΄& Δ΄], πρέπει πρώτα να έχει εκδοθεί από το Γ.Λ.Κράτους η πράξη απονομής σύνταξης επ΄ονόματι της δικαιούχου.

Ε]. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.ΣΤΡΑΤΟΥ:                    
Ι. Για το Βοήθημα Επαγγελματικής - Οικογενειακής Αυτοτέλειας:
   1. Mε τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
   •
Αίτηση δικαιούχου.
   • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Αγροτική ή Γενική Τράπεζα.
  
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
   
   2. Λόγω τέλεσης γάμου:
   •
Αίτηση δικαιούχου,κλικ εδώ:
   •
Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς,(πρώην ΑΤΕ)
   •
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου (και οι δύο όψεις)
   •
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (μόνο εφόσον έχει τελεστεί πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου τέκνου)


   3. Για σοβαρούς, αποδεδειγμένους λόγους υγείας:
   •
Αίτηση δικαιούχου.
   •
Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Αγροτική ή Γενική Τράπεζα.
   •
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
   •
Πρωτότυπη Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ή επικυρωμένο αντίγραφο από την εκδίδουσα αρχή ή ΚΕΠ, από την οποία αποδεικνύονται οι σοβαροί λόγοι υγείας του δικαιούχου τέκνου
   
ΙΙ.Για το Βοήθημα Θανάτου:
   •
Αίτηση δικαιούχου.(κλικ ΕΔΩ:)
   • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του μερισματούχου.
   • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που θα αναφέρει τα μέλη που άφησε ο αποβιώσας και την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή έγγαμα ή άγαμα.
   • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας των δικαιούχων για είσπραξη χρημάτων.
   • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού ή κοινού (σε περίπτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι στο μέρισμα) λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς.
   •
Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων μελών.
 • Συνταξιοδοτική πράξη μεταβίβασης της Στρατιωτικής Σύνταξης του Γ.Λ.Κ.,καθώς και το διαβιβαστικό της με θέμα «Απονομή Σύνταξης». 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


4]. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ,ΚΛΙΚ ΕΔΩ:

5).ΑΙΤΗΣΗ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟ,ΚΛΙΚ ΕΔΩ: 

6).ΑΙΤΗΣΗ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π/Τ.Ε.Α.Ε.Χ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΚΛΙΚ ΕΔΩ: 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προβούμε στις ενέργειες των παραγράφων 5 & 6, πρέπει να έχει εκδοθεί από το Γ.Λ.Κ. η Πράξη Απονομής Σύνταξης επ΄όνόματι της συζύγου.
_______________________________________________________________

ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΠΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ,ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΑΜΕ Ctrl +P, ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΕΑΠΑΣΑ149 σχόλια:

 1. Αγαπητοί συνάδελφοι θα θέλαμε και τις δικές σας προτάσεις-υποδείξεις πάνω σε θέματα που σας απασχολούν.
  Σας ευχαριστούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα σας,
  μπορείτε να με ενημερώσετε πού υποβάλει κανείς αίτηση για το πιστοποιητικό από το Γ.Λ.Κ. σχετικά με τα έξοδα κηδείας και τί ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε η αίτηση για το πιστοποιητικό υποβάλλεται στο Παράρτημα του Γ.Λ.Κράτους του τόπου διαμονής σου-εφόσον βέβαια υπάρχει-διαφορετικά με συστημένη επιστολή απ΄ευθείας στο Γενικό Λογιστήριο Κράτους
   Υπηρεσία Στρ/κών Συντάξεων
   Διεύθυνση 46η,Κάνιγγος 29 Τ.Κ.106 82-ΑΘΗΝΑ.
   Θα σε συμβούλευα να προτιμήσεις τη φυσική σου παρουσία στο Γ.Λ.Κ.,προκειμένου να λάβεις και αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεώς σου.
   Στην αίτησή σου αναγράφεις ότι αιτείσαι πιστοποιητικό συνταξιοδοτικής κατάστασης του με Α.Μ.........θανόντος (στοιχεία ταυτότητας) προκειμένου να το χρησιμοποιήσω για τα έξοδα κηδείας. Συνημμένα υποβάλλεις και Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
   ΄Εαν δυσκολεύεσαι στείλε μου το e-mail σου για να σου στείλω το έντυπο της αίτησης.

   Διαγραφή
 3. μπορείτε να με ενημερώσετε αν πρέπει να υποβάλουμε αίτηση -αιτήσεις προς Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για αναπροσαρμογή των συντάξεων στην απο 01-08-2012..αυτο αναφέρετε απο την ΕΑΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΝ 13-07-2014. ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aγαπητέ συνάδελφε,σύμφωνα με οδηγίες του Νομικού Τμήματος της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α),δεν τίθεται για μας θέμα αγωγής προς το παρόν.
   Η λεγόμενη παραγραφή που φημολογείται από ορισμένους κύκλους και η οποία,όπως ισχυρίζονται, λήγει την 31-07-2014, δεν ισχύει...
   Η πραγματική προθεσμία παραγραφής εκπνέει την 31-12-2014.
   Το όλο θέμα έχει ανακαινηθεί από τον Στρατό και την Αεροπορία,όπου υπάρχει μεταξύ τους και διάσταση απόψεων πάνω σ΄αυτό το θέμα!
   Οι της Αεροπορίας ισχυρίζονται ότι η παραγραφή λήγει την 31-07-2014 και πρέπει να γίνει αγωγή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο,οι δε του Στρατού συμφωνούν ως προς την ημερομηνία παραγραφής,αλλά ισχυρίζονται ότι η αγωγή πρέπει να γίνει προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους!!
   Συνιστούμε ψυχραιμία και οτιδήποτε προκύψει θα γίνει υπεύθυνη ενημέρωση...

   Διαγραφή
 4. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας υποβάλλω μια ερώτηση. Το Μάρτιο του '13 έχασα το πατέρα μου (συνταξιούχο προερχόμενο από την τ. χωροφυλακή). Το τιμολόγιο αναγράφει το όνομά μου για ευνόητους λόγους (ηλικία, ασθένειες, αδυναμία να μετακινηθεί της μητέρας μου). Απευθύνθηκα στη διαχείριση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μου δήλωσαν ότι δεν μπορεί να γίνουν δεκτά γιατί δεν αναγράφεται το όνομα της μητέρας μου στο τιμολόγιο. Δεν μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά ως πρώτου βαθμού συγγένεια στο όνομά μου; Σας ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε προφανώς θα αναφέρεσαι στα έξοδα κηδείας...
   Δεν είναι πρόβλημα αυτό,καθότι έχεις το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον αποβιώσαντα πατέρας σου! Σημασία έχει να υπάρχει το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της παραγράφου (Α). Εν πάση περιπτώσει όμως,εφόσον επιμένουν στην Διαχείριση,να αποταθείς εκ νέου στο γραφείο κηδειών για να εκδόσει νέο τιμολόγιο επ΄ονόματι της μητέρας σου ή να διορθώσει το παλαιό. ΄Ετσι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα και θα γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά.Φυσικά και μπορείς να καταθέσεις εσύ τα δικαιολογητικά ή άλλο συγγενικό πρόσωπο. Φτάνει να είναι πλήρεις...'Αφησες όμως να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία θανάτου του πατέρα σου!! Αδικαιολόγητα...

   Διαγραφή
 5. Σας ευχαριστώ πολύ. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι τη πρώτη φορά το Γ.Λ.Κ. δεν ανέφερε ότι ο πατέρας μου είχε υπηρετήσει στην τ. χωροφυλακή (μετά από 7 μήνες) και τη δεύτερη το ίδιο άλλους 6 μήνες μετά.Τον Ιούνιο του 14 κατέβηκα στην Αθήνα ο ίδιος από τα Γιάννενα και το μόλις προχτές έστειλαν το σωστό. Το τιμολόγιο όμως δεν μπορεί να αλλάξει γιατί άλλαξε το οικονομικό έτος. Μήπως θα μπορούσατε να μου υποδείξετε το νόμο που αναφέρεται σχετικά; Σας ευχαριστώ και πάλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ ΄Αρη,το γεγονός ότι το πιστοποιητικό του Γ.Λ.Κ.πρέπει να αναγράφει οπωσδήποτε ότι ο θανών υπηρέτησε στην τ.χωροφυλακή ή Α.Π.,το ζητά η αρμόδια Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. Πρίν από ένα χρόνο περίπου δεν το ζητούσε(!)...΄Οπως επίσης δεν ζητούσε καν και το πιστοποιητικό από το Γ.Λ.Κ.(;)...
   ΄Οπως καταλαβαίνεις τ΄ανωτέρω είναι ..."έξυπνα" προσκόμματα για να κωλυσιεργούν τα έξοδα κηδείας,την απονομή συντάξεων κ.λ.π.!! 'Αν επικοινωνούσες έγκαιρα μαζί μου θα σε συμβούλευα να κατέβαινες προσωπικά στο Γ.Λ.Κ. για να το πάρεις και να κατατέθετες εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά. Τώρα...Είναι μερικά πράγματα που θέλουν ειδικό χειρισμό...Δεν γνωρίζω άν τα δικαιολογητικά μεταβίβασης της σύνταξης στη μητέρας σου τα έκανες μόνος σου ή ο Σύνδεσμος Αποστράτων του τόπου διαμονής σου...Εν πάση περιπτώσει...Σίγουρα το τιμολόγιο δεν μπορεί ν΄αλάξει,καθότι είναι παρελθόντος οικονομικού έτους. Δεν προβλέπεται κάτι σχετικό από το Νόμο... Εκείνο που θα σε συμβούλευα να έλθεις σε επαφή με τη Διαχείριση, προκειμένου να βρεθεί κάποια φόρμουλα σε συννεόηση με την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Α.Ε.Α. ΄Αλλη λύση δεν βλέπω... Εύχομαι να πάνε όλα κατ΄ευχήν...

   Διαγραφή
 6. Καλησπέρα σας .Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι το μπλογκ .Συγχαρητήρια . Θα ήθελα να σας υποβάλλω μερικές ερωτήσεις .
  30/09/2014 έχασα το πατέρα μου,ξαφνικά, συνταξιούχο της Χωροφυλακής και ξεκίνησε ένας Γολγοθάς γραφειοκρατίας.
  15/10 κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά(αιτήσεις ,βεβαιώσεις,πιστοποιητικά,...) και πήρα αριθμό πρωτοκόλλου στις 17/10 . Οι ερωτήσεις μου:
  1.Τα έξοδα κηδείας πόσος χρόνος χρειάζεται ;
  2.Ποιός είναι ο μέσος χρόνος μεταβίβασης της σύνταξης απο το πατέρα στη μητέρα μου ;(πότε θα αρχίσει να λαμβάνει χρήματα ;)
  3.Η σύνταξη του Οκτωβρίου μένει στο λογαριασμό τραπέζης επειδή θεωρείται προκαταβολή ή μπορεί η μητέρα μου ως δικαιούχος να πάρει τα χρήματα ;
  4.Απο άλλο ταμείο(Μ.Τ.Σ. ,ΤΕΑΠΑΣΑ-Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) δικαιούται κάτι η μητέρα μου ;
  5.Στην αίτηση , προς το Γ.Λ.Κ ,αναφέρει για την καταβολή τριμήνου συντάξεως . Ποιό μπροστά δικαιούται κάποιο χρηματικό ποσό ,έναντι ;
  Είναι μερικές απορίες που δημιουργήθηκαν , ταυτόχρονα ,με την οδύνη .Προσμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ´αρχήν αγαπητέ φίλε, δέξου τα ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια του πατἐρα σου,καθώς επίσης τις ευχαριστίες μου για τα καλά σου λόγια.
   Σχετικά με τα ερωτήματά σου,ισχύουν τ´ακόλουθα:
   1).Για να καταθέσεις τα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας στην Α.Δ. του τόπου διαμονής σου,πρέπει πρωτίστως,εκτός των άλλων δικαιολογητικών, να έχεις και το πιστοποιητικό συνταξιούχου από το Γ.Λ.Κράτους. (Υπόψη αυτό εκδίδεται μετά την παρέλευση 5μήνου,εκτός άν το έλαβες κατ´ εξαίρεση).
   2).Τα εξοδα κηδείας καταβάλλονται μετά από 5 μήνες περίπου.
   3).Ο χρόνος μεταβίβασης της σύνταξης στη μητέρα σου ανερχεται σε 6 μήνες περίπου.
   - Ενδιάμεσα, και ἐως ότου μεταβιβασθεί πλήρως η σύνταξη στη μητέρα σου, θα της καταβληθούν αποδοχές τριών (3) μηνών και στο τέλος θα γίνει συμψηφισμός.
   4).Εφόσον ο πατέρας σου απεβίωσε την 30-09-2014 και η σύνταξη μηνός Οκτωβρίου είχε ήδη πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό,μπορεί η μητέρα σου σαν συνδικαιούχος να εισπράξει τα χρήματα.
   - Η σύνταξη μηνός Νοεμβρίου, αν κατά λάθος έχει καταβληθεί από το Γ.Λ.Κ., να μην εισπραχθεί,καθότι θα γίνει αντιλογισμός και τα χρήματα θα επιστραφούν πίσω.
   - Το ίδιο ισχύει και για τα δύο (2) Ταμεία, να μην εισπραχθούν τα χρήματα,γιατί θα σας ζητηθεί να τα επιστρέψετε πίσω,καθότι μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη μεταβίβαση των μερισμάτων στην μητέρα σου.
   5).Η μητέρα σου δικαιούται μέρισμα από το Μ.Τ.Σ. και το ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ,αλλά για να γίνει αυτή η διαδικασία (μεταβίβαση) πρέπει πρώτα να εκδοθεί από το Γ.Λ.Κ. η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ επ´ονόματί της και στη συνέχεια να προβεί στη απαραίτητες ενέργειες.
   ´Οπως σου προανέφερα, και πρίν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της σύνταξης στη μητἐρα σου, θα της καταβληθούν 3μηνες αποδοχές.
   Υ.Γ. Η μητέρα σου δικαιούται και επίδομα λόγω θανάτου από το Μ.Τ.Σ,,το οποίο ανέρχεται στα 800 ευρώ περίπου.
   - Να υποβάλεις τα σχετικά δικαιολογητικά...

   Διαγραφή
 7. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την σωστή δουλειά που έχετε κάνει το blog. Δυστυχώς κι εγώ από εδώ πληροφορήθηκα τις ενέργειες που έπρεπε να κάνω για την δική μου περίπτωση πριν από 10 μήνες.

  Κάποιες λίγες παρατηρήσειςπου μπορεί να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους, με αφορμή το τελευταίο σχόλιο:

  α) Το πιστοποιητικό που απαιτείται από το ΓΛΚ για τα έξοδα κηδείας βγαίνει επιτόπου αν κάποιος καταθέσει τα δικαιολογητικά στην Κάνιγγος.

  β) Αν ένα τέκνο του θανόντα επιλέξει να πάει στην Αθήνα για να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την μεταβίβαση τις σύνταξης και δεν είναι μαζί του ο δικαιούχος ( η σύζυγος), θα πρέπει να έχει ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ πληρεξούσιο κι όχι εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (αυτό δεν ισχύει για το πιστοποιητικό εξόδων κηδείας). Προφανώς ένα τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης θεωρεί αναξιόπιστο όλο το υπόλοιπο κομμάτι της.

  γ) Για την χορήγηση των εξόδων κηδείας τώρα, μία μόνο λέξη ταιριάζει στην κατάσταση. Δεν θα την πω σεβόμενος τον εαυτό μου. Είχε κάνει την αίτηση η μητέρα μου τον 02/2014. Τέλη Μαρτίου ρώτησα στον ΟΠΑΔ (αποστρατεύτηκε πριν το 1984) και ήταν πεταμένη σε ένα ντουλάπι. Δεν ξαναπήγα να ρωτήσω. Να ξέρετε όμως ότι δεν υπάρχει αυτό το μετά από 5 μήνες. Το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στο αίτημα το αργότερο σε 50 ημερες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διάταξη που να προβλέπει κάτι διαφορετικό. Αυτά τα λέω διότι έχω ψάξει αρκετά το ζήτημα (μεσω προσωπικής έρευνας και συνηγόρου του πολίτη). Εννοείται ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει χρήματα. Το ζήτημα βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης κλπ λόγω καταγγελίας στην οποία προχωρήσαμε (το αστείο είναι ότι και ο ίδιος ο αρμόδιος Υπουργός έχει υπερβεί κατά πολύ το παραπάνω διάστημα για να αποφανθεί επί του θέματος).

  Αυτά για τώρα και καλό κουράγιο στον Γολγοθά των συνανθρώπων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H γραφειοκρατία σ´όλο ης το μεγαλείο αγαπητέ φίλε!! Μπορεί να ζούμε στην εποχή της Πληροφορικής,μπορεί οτιδήποτε συμβαίνει ανά πάσα στιγμή στον πλανήτη να μεταδίδεται αστραπιαία,η Κρατική μηχανή όμως ευρίσκεται στην εποχή του ...κονδυλοφόρου,σκοπίμως φυσικά και για ευνόητους λόγους!!...
   Με το επίδομα λόγω θανάτου που χορηγεί το Μ.Τ.Σ.τι γίνεται;
   Δεν κάνεις καμιά αναφορά γι´αυτό...Το έχεις ήδη λάβει; Εάν όχι,υπόψη ότι αυτό χορηγείται αφού εκδοθεί πρώτα η Πράξη Απονομής Σύνταξης του Γ.Λ.Κ.επ´ονόματι της μητἐρας σου.Είναι καινούργιο κώλυμα αυτό!...Μέχρι πρότινος δεν το ζητούσε και ..."εφευρέθηκε" πρόσφατα στα πλαίσια της ...απλούστευσης(;) των διαδικασιών!...

   Διαγραφή
 8. Δεν το ανέφερα προηγουμένως διότι έστειλα καθυστερημένα (με ευθύνη μου) τα δικαιολογητικά στο ΜΤΣ. Υπάρχει ένα ποσό στο βιβλιάριο της τράπεζας αλλά δεν γνωρίζω από που. Ίσως να είναι από το ΜΤΣ. Θα το μάθω την Δευτέρα. Πάντως επιστολή που να μας ενημερώνει σχετικά δεν έχουμε λάβει .
  Εν πάσει περιπτώσει, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην σημερινή εποχή θα μπορούσαν όλες οι υπηρεσίες να ενημερωθούν με δύο απλά κλικ, έναν server και μία εφαρμογή της πλάκας. Για υπόθεση δευτερολέπτων χρειάζεται να θυσιάσεις αμέτρητες ώρες κι όχι μόνο.
  Γενικά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Από που να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Από αυτό που αναφέρετε; Δηλαδή αν η σύζυγος δεν είναι δικαιούχος της σύνταξης, δεν θα πάρει το βοήθημα; Ποια η λογική τους; Ας βγει κάποιος από αυτούς που το σκέφτηκε να μας εξηγήσει. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Ή από την εξάμηνη προθεσμία (με δικαίωμα παράτασης 2 μηνών, αν θυμάμαι καλά) για διεκπεραίωση της αίτησης μεταβίβασης της σύνταξης στην σύζυγο; Οι περισσότερες των περιπτώσεων είναι ένας απλός έλεγχος 5 χαρτιών. Και δεν δέχομαι την επίκληση του φόρτου εργασίας (που το διαπίστωσα άλλωστε) καθώς όταν η μητέρα μου έβαλε πολιτικό μέσο λόγω ανασφάλειας, η υπόθεση διεκπεραιώθηκε στο 3μηνο.
  Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί να έχουν διαλυθεί τα πάντα αλλά το Κράτος όφειλε να είναι παρών σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής του πολίτη – ανθρώπου του: τον θάνατο.
  Δεν θα σας κουράσω άλλο. Όταν έχω νεώτερα από την επίσημη καταγγελία στην υπόθεση των εξόδων κηδείας θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω. Πιθανόν να ισχύει η ίδια προθεσμία και για το ΜΤΣ.
  ΥΓ1: Όσοι είναι συνδικαιούχοι στους λογαριασμούς των θανοντων, να κάνουν τις αναλήψεις κανονικά. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΤΕ – ΑΥΤΟΙ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ.
  ΥΓ2: Το ΤΕΑΠΑΣΑ ήταν το μόνο που απάντησε εντός της προθεσμίας (τρόπος του λέγειν) της αίτησης. Αλλά αν σας δείξω την επιστολή που μας έστειλε επειδή πήραμε περίπου 120 ευρώ από τον λογαριασμό της σύνταξης, θα βάλετε τα γέλια. Μας απειλούσαν με οικονομικό εισαγγελέα. Δεν είχα την πολυτέλεια του χρόνου για να τους κυνηγήσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aγαπητέ φίλε δεν έχει καμιά σημασία που απέστειλες καθυστερημένα τα δικαιολογητικά,για το Βοήθημα λόγω θανάτου...Ούτως ή άλλως, όπως σου προανέφερα, χρειάζεται απαραιτήτως η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Είπαμε, η κρατική μηχανή λειτουργεί με τα δεδομένα της 10ετίας του´50 & του ´60!! Πάντως οφείλω να τονίσω ότι η μητέρα είναι τυχερή στην ...ατυχία της,διότι έχει εσένα που ανέλαβες να διεκπεραιώσεις την όλη υπόθεση... Φαντάζεσαι ανθρώπους και ειδικά χήρες που δεν έχουν κανένα να τους βοηθήσει;... Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις,που οι δικαιούχοι έχασαν τα έξοδα κηδείας,καθότι δεν εγένοντο δεκτά τα δικαιολογητικά τους,γιατί ήταν εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα περασμένου οικονομικού έτους!...´Οσο αφορά τώρα την συμπεριφορά του ΤΕΑΠΑΣΑ,προφανώς εδώ ταιριάζει η λαϊκή ρήση "Μπέρδεψαν την βούρτσα με την π......." Αυτός ο ισχυρισμός θα είχε λογική και νομική βάση άν η μητέρα σου δεν ευρίσκετο εν ζωή και εισέπρατταν τα χρήματα οι κληρονόμοι...Εδώ όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο;...Απλά,εφόσον συνεχίζουν να αποστέλλουν το μέρισμα,όπως και πρίν τον θάνατο του πατέρα σου,γίνεται συμψηφισμός με το μέρισμα που αναλογεί στη μητέρα σου... Που είναι το πρόβλημά τους τέλος πάντων!! Περίεργα πράγματα!!...

   Διαγραφή
 9. Για χάρη μίας χηρας που βρέθηκε σε κατάσταση όπως την περιγράφετε, προχώρησα σε καταγγελία. Ήρθε ένα πρωί από την δουλειά κι έβαλε τα κλάματα. Προσωπικά δεν τα έχω ανάγκη τα χρήματα που δίνουν. Με αφορμή όμως την δική μου περίπτωση, έκανα την καταγγελία στον όνομα μου (επειδή φοβόταν) και θα κυνηγήσω την υπόθεση όσο το δυνατόν περισσότερο. Για να της αποδείξω ότι αυτό που δικαιούται πρέπει να το διεκδικεί όχι γιατί της το χαρίζουν αλλά γιατί το αξίζει.

  Υπηρέτησαν την Πατρίδα με αυταπάρνηση. Καλλιέργησαν αξίες που όλοι διαπιστώνουμε ότι λείπουν από το Σώμα και την κοινωνία την σημερινή εποχή. Μας ανέθρεψαν με αρχές και θυσίες. Οφείλουμε, πρωτίστως στην μνήμη τους και δευτερευόντως στους συνανθρώπους μας, να διεκδικούμε την απόδοση των τιμών. Θα υπηρετήσουν τις οικογένειες των παλαιών αστυνομικών όπως αυτοί υπηρέτησαν την πατρίδα τους. Αλλιώς θα χάνουν την δουλειά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλημέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω αν για την εκδοσή της Πράξη Απονομής Σύνταξης του Γ.Λ.Κ. γίνεται κάποια αίτηση η περιμένουμε πότε θα εκδοθεί ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ.ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΤΙ ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΊ Η ΣΥΝΤΑΞ Η ΔΙΝΟΝΤΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 3 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΠΕΘΑΝΕ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ ΤΟΥ 20 15 ΤΑ ΧΑΡΤΙ ΈΓΙΝΑΝ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΧΩ ΡΩΤΗΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΓΛΚ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΑΚΌΜΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ. ΘΑ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΑΙ ΑΝ ΈΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΆΤΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε,από την στιγμή υποβολής των δικαιολογητικών και εφόσον αυτά είναι πλήρη,μεσολαβεί χρονικό διάστημα 6 μηνών περίπου.Λογικά μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να κατατεθούν οι τρίμηνες αποδοχές,έως ότου γίνει η τελική εκκαθάριση.Το πιστοποιητικό συνταξιούχου το πήρες από το Γ.Λ.Κ. για να καταθέσεις τα δικ/κά για έξοδα κηδείας;Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την διαδικασία. Η υπόθεση ανατίθεται σε υπάλληλο για την περαιτέρω επεξεργασία της σύνταξης και δεν έχει σχέση με τις τρίμηνες αποδοχές.Λίγη υπομονή χρειάζεται...

   Διαγραφή
 12. ΑΥΤΕΣ ΟΙΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝΜΠΕΙ ΣΤΟ ΛΌΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ . ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝΠΕΡΆΣΕΙ ΣΧΕΔΩΝ 4 ΜΗΝΕΣ..ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ο πατέρας μου συνταξιούχος Χωροφυλακής 82 ετών κρίθηκε από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ, με ποσοστό αναπηρίας 90% και εφ΄όρου ζωής και χρήζει βοήθειας και συμπαράστασης έταιρου προσώπου.Επίσης η Απόφαση αναφέρει ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1140/81 και Ν.3232/04. Μπορεί να πάρει βοήθημα για έτερο πρόσωπο (αυτός ή η μητέρα μου) , ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και που θα τα υποβάλλω ; ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aγαπητέ φίλε Κώστα,εφόσον ο πατέρας σου δεν εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις των Ν.1140/81 & 3232/04, δεν νομίζω ότι δύναται να του χορηγηθεί βοήθημα για έτερο πρόσωπο.Για πληρέστερη ενημέρωση όμως να αποταθείς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ.ΟΠΑΔ) του τόπου διαμονής σου.

   Διαγραφή
 14. Δικαιούται η μητέρα μου ήδη χήρα συνταξιούχου Χωροφύλακα έξοδα κηδείας για την ίδια (όταν έρθει η ώρα της) ; Έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη του αποβιώσαντα πατέρα μου και το Μέρισμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε η μητέρα σου ΔΕΝ δικαιούται έξοδα κηδείας για την ίδια. Τα έξοδα κηδείας δικαιολογούνται ΜΟΝΟ για τον ίδιο τον συνταξιούχο.

   Διαγραφή
 15. Να είστε πάντα καλά κ. Chatzikotoulas.Μια ερώτηση μόνο. Οταν λέμε τρίμηνες αποδοχές τι εννοούμε? Καθαρό το ποσό ή με κρατήσεις?Και αν κάποιος αμφιβάλει μπορεί να απευθυνθεί κάπου για διευκρινήσεις! Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε,τρίμηνες αποδοχές ονομάζουμε το ποσό της σύνταξης τριών (3) μηνών που δίδεται από το Γ.Λ.Κ.έως ότου μεταβιβασθεί οριστικά η σύνταξη του αποβιώσαντος στην σύζυγο.Ο χρόνος μεταβίβασης της σύνταξης είναι 6 μήνες περίπου από την υποβολή των δικιολογητικών.Το ποσό υπόκειται σε κρατήεις (φόρος,Υγ.περίθαλψη,κ.λ.π.).Σε περίπτωση αμφιβολιών για το ύψος της σύνταξης,δύνασαι να υποβάλεις ένσταση στο Γ.Λ.Κράτους εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Απομονής Σύνταξης.

   Διαγραφή
 16. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για το πολύ χρήσιμο και ενημερωτικό σας blog.
  Ήθελα να σας ρωτήσω μερικές διευκρινήσεις όσον αφορά το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που χρειαζεται για τα έξοδα κηδείας & μεταφορά σύνταξης:
  -Πρόκειται για το ίδιο έγγραφο ή πρέπει να κάνω δύο ξεχωριστές αιτήσεις, μια για χρήση για τα έξοδα κηδειας & μια για τη μεταφορά σύνταξης;
  -Εκδίδεται την ίδια ημέρα εάν πας στα κεντρικά γραφεία του Γ.Λ.Κ στην Αθηνα ( το ρωτώ γιατί μένουμε Θεσσαλονίκη);
  -Σε περίπτωση που πάει κάποιος άλλος αντί της συζύγου να καταθέσει την αίτηση και να παραλάβει το πιστοποιητικό χρειάζεται να εχει απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφική;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε χρεάζονται δύο (2) ξεχωριστές αιτήσεις προς το Γ.Λ.Κ.,μία για το Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής Κατάστασης και μία για την μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα.΄Ολα τα δικαιολογητικά που απαιτιούνται είναι αναρτημένα στη στήλη "ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ"
   (http://saealarisas.blogspot.gr/p/blog-page_562.html),τα οποία μπορείς να κατεβάσεις. Απ΄ό,τι γνωρίζω εκδίδεται την ιδια ημέρα το Πιστοποιητικό,εκτός απροόπτου φυσικά...Η κατάθεση των δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο,γίνεται ΜΟΝΟ πληρεξούσιο απο Σμβολαιογράφο.Υπόψη ότι χρειάζονται και δύο αιτήσεις,μία προς το Μ.Τ.Σ. και μία προς το ΤΕΑΠΑΣΑ.αντίστοιχα, για διακοπή των μερισμάτων.

   Διαγραφή
 17. Καλησπέρα. Τα αναδρομικά της μεταβίβασης της σύνταξης έχουν επιπλέον κρατήσεις 20 % ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά οι τρίμηνες αποδοχές υπόκεινται σε κρατήσεις,όπως και η κύρια σύνταξη.

   Διαγραφή
 18. Ο πατερας μου απεβιωσε το νοεμβριο του 2012. Καναμε τα χαρτια για τα εξοδα κηδειας στην αστυνομικη διευθυνση πατρων. Απο τοτε δεν εχουμε λαβει τιποτα, το μονο που μας απαντουν ειναι οτι τα καταχταστηκε καποιος υπαλληλος της αστυνομιας μαζι με καποια αλλα ποσα. Σε τι ενεργειες να προβουμε γιατι δεν γνωριζουμε τι πρεπει να κανουμε και δεν μας λενε και τιποτα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε δεν στέκει λογικά η απάντηση που σας δίνει η Αστυν.Δ/νση Πατρών, ότι δλδ τα χρήματα τα καταχράστηκε υπάλληλος της Αστυνομίας!!! Ο εν λόγω υπάλληλος έχει ποινικές ευθύνες,οι οποίες θα αποδοθούν από την Δικαιοσύνη...Εσάς δεν σας αφορά αυτό το θέμα και το ζητούμενο είναι να εισπράξετε τα χρήματα που δικαιούσθε...Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει...Εάν συνεχίζει η Αστυν.Δ/νση Πατρών να δίνει την ίδια απάντηση,να αποταθείτε σε κάποιον Δικηγόρο για τα περαιτέρω.

   Διαγραφή
 19. Συγχαρητήρια για το υπέροχο έργο σας, χωρίς το blog σας δε θα έβρισκα άκρη με όλα αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλημέρα. Ο πατέρας μου απόστρατος αντιστράτηγος του Στρατού απεβίωσε τον Φεβρουάριο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω να μου επαληθεύσετε από την μέχρι τώρα εμπειρία σας ότι η μητέρα μου κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να περιμένει τουλάχιστον 6 μήνες για να πάρει το 70% της σύνταξης. Και δεύτερον αν ισχύει ότι στο εντωμεταξύ θα εισπράξει 3 ολοκληρες συντάξεις ώστε να ανταπεξέλθει. Το τελευταίο γίνεται άμεσα ? Ευχαριστώ προκαταβολικά για τυχόν απαντήσεις σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αγαπητέ φίλε όντως 6 μήνες περίπου είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να μεταβισθεί η σύνταξη στην μητέρα σου...
  Οι τρίμηνες αποδοχές καταβάλλονται σε 3 μήνες περίπου από την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Γ.Λ.Κράτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντικό είναι που μπορεί να έρθει μία βοήθεια σε 3 μήνες.

   Διαγραφή
 22. Καλησπερα σας, ειμαι υιος αποστρατου αεροποριας και δικαιουχος ΒΟΕΑ, θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω να αποκτησω το βοεα πριν τα 25 ετη μειωμενο αναλογος την ηλικια, χωρισ τελεση γαμου, ειχα διαβασει οτι γινετε αλλα σε στρατο ξηρας και ναυτικο(αν κανω λαθος διορθωστεμε) , ισχυει ομως και για αεροπορια? ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε γίνεται να λάβεις ελαττωμένο το ΒΟΕΑ από Μ.Τ.Αεροπορίας και πρίν την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας σου,ανάλογα βέβαια με τα έτη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πατέρα σου στο Ταμείο. Αυτό γίνεται ΜΟΝΟ για τους μερισματούχους του Μ.Τ.Αεροπορίας και του Μ.Τ.Ναυτικού. Το Μ.Τ.Στρατού χορηγεί ΜΟΝΟ με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας,πλήν των εξαιρέσεων,λόγω γάμου και για σοβαρούς αποδεδειγμένους λόγους υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες να αποταθείς στο Μ.Τ.Α.,τηλ.210-3675277-5278-5279

   Διαγραφή
 23. σας ευχαριστω για την αμεση απαντηση σας, ειχα επικοινωνησει με το ΜΤΑ, και η απαντηση ηταν οτι γινετε να το αποκτησω μειωμενο πριν τα 25, αλλα μονο με τελεση γαμου, προφανως η αλαξε κατι στον νομο, η δεν γνωριζε η εκαστοτε κυρια τι ισχυει και τι οχι, και επειδη ειναι σοβαρος ο λογος που θελω να τα αποκτησω δεν ξερω που αλλου να απευθυνθω, σας ευχαρισω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αγαπητέ φίλε,σύμφωνα με το επίσημο site του M.T.A.(https://www.haf.gr/structure/gea/mta/paroxes/boea/)για την περίπτωσή σου,ισχύουν τα κατωτέρω:
  Το ποσό του βοηθήματος διακρίνεται σε:
  Πλήρες, που χορηγείται μετά την συμπλήρωση καταβολής εισφορών 25 ετών στο Ταμείο.
  Ελαττωμένο, ανάλογα με τα έτη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο.
  Το ποσό του πλήρους βοηθήματος είναι ίσο προς εξήντα (60) μηνιαία μερίσματα του Μερισματούχου ή προκειμένου περί Μετόχων και Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών των Πολεμικών καταστάσεων του αντίστοιχου μερίσματος του βαθμού τους και των ετών υπηρεσίας τους, υπολογιζόμενα με την τιμή μεριδίου μερίσματος που καθορίζεται εκάστοτε και ισχύει αποκλειστικά για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος. Η τιμή μεριδίου μερίσματος, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται τα χορηγούμενα Β.Ο.Ε.Α., από 1-7-2013, καθορίζεται στο ποσό των 11,00 ευρώ.
  Το ποσό του ελαττωμένου βοηθήματος είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης του δικαιούχου τέκνου με βάση τα 25 έτη ασφάλισης.
  Εδώ αναφέρει ξεκάθαρα για πλήρες και ελαττωμένο (μειωμένο) ΒΟΕΑ.

  Πιό κάτω όμως αναγράφει:Το βοήθημα χορηγείται στα ασφαλισμένα τέκνα μετά από αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Α, με τη συμπλήρωση μιας από τις ακόλουθες προϋποθέσεις
  - Με την τέλεση γάμου, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
  - Με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του παιδιού υποχρεωτικά, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

  Στην αίτηση του τέκνου για τη χορήγηση του βοηθήματος επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 453090/83 Κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών το βοήθημα μπορεί να καταβληθεί και σε περίπτωση σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τέκνου, ανίκανου προς εργασία, ύστερα από σχετική αίτηση του κυρίως ασφαλισμένου γονέα και γνωμάτευση προσφάτου εκδόσεως της Α.Α.Υ.Ε. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του βοηθήματος καταβάλλεται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα και δύναται να προσαυξηθεί σε ποσοστό μέχρι 50% με απόφαση Δ.Σ./Μ.Τ.Α.

  Στην ανωτέρω περίπτωση δεν αναφέρει για τη χορήγηση ΒΟΕΑ μειωμένο,δλδ κάτω των 25 ετών,ει μη μόνο για τέλεση γάμου,ανεξαρτήτως ηλικίας και με την συμπλήρωση του 25ου έτους,υποχρεωτικά,χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
  Ξαναπροσπάθησε πάλι να έρθεις σε επικοινωνία με το Μ.Τ.Α.για να δείς τι ακριβώς ισχύει. Εάν όντως ισχύει η κατ΄εξαίρεση χορήγηση ΒΟΕΑ με την τέλεση γάμου,τότε μπορείς να το διεκδικήσεις ΜΟΝΟ με την κατάθεση αγωγής,μέσω Δικηγόρου,η οποία φυσικά έχει κάποιο οικονομικό κόστος.
  Σε περίπτωση που καταλήξεις σε αγωγή,ενημέρωσέ με να σου δώσω τηλέφωνο δικηγόρου των Αθηνών,ο οποίος ασχολείται με το θέμα των αγωγών ΒΟΕΑ,κάτω των 25 ετών...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Σας ευχαριστω και παλυ,η βοηθεια σας ειναι πολυτιμη,θα επικοινωνησω με το μτα παλι,αλλα μεσω αγωγης το βλεπω,αρα θα μου ηταν ευχαριστω να μου δωσετε το τηλεφωνο να μιλησω και με τον δικηγόρο οπωσδήποτε, σας ευχαριστω
  to email moy einai kostas-an@outlook.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΣΑΣ ΕΎΧΟΜΑΙ ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΑ . ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΌ ΤΟ Μ.Τ.Σ. ΑΠΌ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ; ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ; ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟΝ ΛΌΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 400 ΕΥΡΩ . ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ.ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΑΠΑΞ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά αγαπητέ φίλε.
   Το βοήθημα λόγω θανάτου είναι συγκεκριμένο ποσό,το οποίο χορηγείται άπαξ από το Μ.Τ.Σ.στους δικαιούχους.
   Το ποσό ανέρχεται στα 800 € περίπου...Δεν γνωρίζω γιατί πιστώθηκαν 400 € σε σένα. Ενδεχομένως να έγινε παρακράτηση λόγω οφειλής στο Δημόσιο (π.χ.ΕΝΦΙΑ,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ κ.λ.π.),καθότι έχει συμβεί αυτό και σ΄άλλους δικαιούχους... Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε τηλ/κά με το ΜΤΣ:2111048 256,279,287,΄Ωρες 08.00' - 14.00΄

   Διαγραφή
 27. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την ωεραια δουλειά σας.ο πρώην άντρας μου πέθανε και έχω μια κόρη.Είναι ανήλικη.ο πρώην άντρας μου πέθανε.Ήταν μόνιμος υπάλληλος στο στρατό.Για την συνταξη για να καταβαλεις τα χαρτια υπάρχει συγκεκριμένο Διάστημα.αν παερασει εξάμηνο για παράδειγμα δεν μπορούμε να καταθέσουμε μετα τα χαρτια?ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γειά σας κα Ελένη και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια!
   Δεν υπάρχει προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για μεταβίβαση της σύνταξης σε σας και στην ανήλικη κόρη σας,αναλογικά.
   Δεν βρίσκω όμως τον λόγο να μην προβείτε σ΄αυτή την ενέργεια έγκαιρα!
   Ούτως ή άλλως η μεταβίβαση της κύριας σύνταξης καθυστερεί πέραν του 6μήνου και σε συνάρτηση με τα Επικουρικά Ταμεία,μεσολαβεί συνολικά ένα έτος!
   Θα σας συμβούλευα λοιπόν να κινήσετε την διαδικασία άμεσα...

   Διαγραφή
 28. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την ωεραια δουλειά σας.ο πρώην άντρας μου πέθανε και έχω μια κόρη.Είναι ανήλικη.ο πρώην άντρας μου πέθανε.Ήταν μόνιμος υπάλληλος στο στρατό.Για την συνταξη για να καταβαλεις τα χαρτια υπάρχει συγκεκριμένο Διάστημα.αν παερασει εξάμηνο για παράδειγμα δεν μπορούμε να καταθέσουμε μετα τα χαρτια?ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γειά σας κα Ελένη και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια!
   Δεν υπάρχει προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για μεταβίβαση της σύνταξης σε σας και στην ανήλικη κόρη σας,αναλογικά.
   Δεν βρίσκω όμως τον λόγο να μην προβείτε σ΄αυτή την ενέργεια έγκαιρα!
   Ούτως ή άλλως η μεταβίβαση της κύριας σύνταξης καθυστερεί πέραν του 6μήνου και συνάρτηση με τα Επικουρικά,μεσολαβεί συνολικά ένα έτος!
   Θα σας συμβούλευα λοιπόν να κινήσετε την διαδικασία άμεσα...

   Διαγραφή
 29. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας... Ο μπαμπάς μου ηταν συνταξιούχος αστυνομικός και πέθανε τον Οκτώβριο...η μαμα μου έκανε τα χαρτιά για τα έξοδα κηδείας, τα κατέθεσε στο αστυνομικό τμημα της περιοχής...ομως ακόμη δε τα έχει λάβει... Υπάρχει κάποια υπηρεσία ή τομέας που θα μπορώ να ενημερωθώ? ευχαριστώ εκ των προτέρων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή φίλη σ΄ευχαριστώ για τα καλά σου και Εύχομαι ο Θεός να δίνει Καλή Παρηγοριά, σε σένα προσωπικά,καθώς και στην οικογένειά σου για την απώλεια του μπαμπά σου...
   Σχετικά με το ερώτημά σου,τα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας κατατίθενται στην Δ/νση Αστυνομίας του τόπου κατοικίας,η οποία στη συνέχεια τα προωθεί στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ./Δ/νση Οικονομικού,για έλεγχο και κατάθεση του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού (733 €)περίπου στο τραπεζικό λογαριασμό. Αρμόδια να σε ενημερώσει είναι η Υπηρεσία που κατετέθεσες τα δικαιολογητικά. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει χωρίς να έχουν κατατεθεί τα χρήματα!
   Παράκληση να με ενημερώσεις για την απάντηση που θα έχεις από την αρμόδια Υπηρεσία...

   Διαγραφή
 30. Ευχαριστω παρά πολυ για τη άμεση και την κατατοπιστική απάντηση σας...αυτο θα κανω αν και η μητέρα μου ειχε παει στο αστυνομικο τμημα που κατέθεσε τα χαρτιά πριν μήνες αλλά η απάντηση τους ηταν οτι αυτοί έστειλαν τα χαρτιά κι απλα πρεπει να περιμένουμε...θα κάνω άλλη μια προσπάθεια και θα ξαναπάω...θα σας στείλω απάντηση μολις εχω... Ευχαριστω και πάλι..συνεχίστε αυτο το καθοδηγητικό έργο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. καλημερα σας!!!!!θα ηθελα παρακαλω να μου απαντησεται στο εξης:Ηαδελφη μου χηρα αστυνομικου τωρα που παντρευτηκε η κορη της πηρε το ποσοστο της συνταξης της κορης της.δικαιουται και το επικουρικο και το μετοχικο ποσοστο!!!ευχαριστω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή Ελένη,εφόσον η κόρη της αδελφής σας έπαιρνε μέρισμα από το Μετοχικό και το Επικουρικό Ταμείο,πρέπει το ποσοστό των μερισμάτων να επιστραφεί στην αδελφή σας.Για να γίνει αυτό πρέπει πρωτίστως να ενημερωθούν τα Ταμεία (Μ.Τ.Σ. και ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ) με σχετικές αιτήσεις,επισυνάπτοντας αντίστοιχα και ληξιαρχές πράξεις γάμου.

   Διαγραφή
 32. καλησπερα σας...προσφατα εμαθα δυστυχως,οτι σε περιπτωσεις προβληματων υγειας,το τεαπασα,οπως κ οι παιδικες εξοχες καλυπτουν καποιο ποσο απ το κοστος των ιατρικων δαπανων...εγω ειχα σοβαρο τροχαιο ατυχημα το 2010....αλλα λογω αγνοιας,κ φυσικα μηδενικης καθοδηγησης,δεν εκανα καμια ενεργεια για να παρω καποια χρηματα...υπαρχει καποιος τροπος να διεκδικησω κατι..?αποδειξεις δαπανων φυσικα,δε νομιζω να μπορεσω να βρω πλεον...ευχαριστω πολυ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. να συμπληρωσω οτι ειμαι εν ενεργεια αστυνομικος,κ ανηκω στο ταμειο πρωην χωροφυλακης

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ συνάδελφε,δεν γνωρίζω άν εκ των υστέρων και χωρίς φυσικά παραστατικά στοιχεία μπορείς να διεκδικήσεις κάποιο χρηματικό βοήθημα,τόσο από ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ,όσο και από το ΄Ιδρυμα ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ.Για περισσότες πληροφορίες όμως να αποταθείς στο ΤΕΑΠΑΣΑ,τηλ.2105276850,2105276862,2105276863,2105276865 και στο Ίδρυμα ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ.,τηλ.210 6977711,αρμόδια κ.κ.Μπακοζάχου.

   Διαγραφή
 33. Μπορείς και από την Υπηρεσία σου να μάθεις πληροφορίες,όπως επίσης και από τον συνδικαλιστικό φορέα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Παντρεμένη με τον θανοντα σύζυγό μου 34 χρόνια. Ηλικία μου 52 ετών. Πόση σύνταξη δικαιουμαι και για πόσα χρόνια, ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή κυρία,σύμφωνα με τον νέο νόμο 4387/2016 ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξης χηρείας,ως κατωτέρω:
   Α). Το 70% της σύνταξης του θανόντος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο θάνατος έχει συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος ηλικίας του επιζώντος συζύγου (π.χ.όπως εσείς),τότε καταβάλλεται σε αυτόν σύνταξη για διάρκεια τριών (3) ετών. Εάν ο δικαιούχος συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η καταβολή της διακόπτεται με τη συμπλήρωση της τριετίας και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του!!! Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην παράγραφο 1Β του παρόντος ή είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω.
   Β). Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:
   (α). Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή
   (β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.
   - Το ποσό της σύνταξης ποικίλλει,ανάλογα με το ύψος αυτής του θανόντος συζύγου...

   Διαγραφή
 35. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τις σημαντικές πληροφορίες σας. Στις 4 Φεβρουαρίου απεβίωσε ο πάτερας μου, ο οποίος ήταν απόστρατος αξιωματικός της Αστυνομίας. Σήμερα 17/1 η μητέρα μου έκανε διακοπή της σύνταξης με μια αίτηση στο υπουργείο βορείου Ελλάδος. Σας παρακαλώ μπορείτε να με ενημερώσετε για τις επόμενες κινήσεις μας γιατί μόνη της μόνη αδυνατεί να διεκπεραίωσει τη διαδικασία κ πρέπει να αναλάβω εγώ. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετά δικαιολογητικά αλλά δεν γνωρίζω τη σειρά της διαδικασίας. Θα πρέπει για να στείλω τα δικαιολογητικά να περιμένω να σταλεί κάποιο χαρτί από το Γενικό λογιστήριο του κράτους; Αλλά δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν για τα έξοδα κηδείας κ άλλα για τη καταβολή της σύνταξης; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Συγνώμη απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Κύριε Χατζηκωτούλα σας ευχαριστούμε για τις σημαντικές πληροφορίες σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΕΑ..ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.ΒΓΗΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΗΓΑ Η ΙΔΙΑ ΣΤΟ ΜΤΣ.ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΣΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΤΕΛΗ ΦΛΕΒΑΡΗ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ..ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ευχαριστώ αγαπητή/έ φίλη/ε,επίσης αντεύχομαι Καλό μήνα...
  Αυτό γνωρίζω κι εγώ, σχετικά με τα δικαιολογητικά για ΒΟΕΑ που υποβλήθηκαν τον Οκτώριο 2016. Θέλω να πιστεύω ότι μέσω στο Μάρτιο θα πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους.Λίγη υπομονή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Μπραβο για την προσπαθεια προς ενημερωση.
  .
  Θα ηθελα να μαθω αν στη περιπτωση χηρας θανοντος χωροφυλακος(υπο δικαστικη συμπαρασταση απο το γιο της) μπορει να γινει η καταθεση των δικαιολογητικων απο το δικαστικο συμπαραστατη (γιο της) απευθειας χωρις αλλου τυπου πληρεξουσιο εγγραφο και επισης αν η συνταξη εχει αναδρομικη ισχυ (απο την ημερομηνια θανατου του συζυγου)ή ξεκιναει απο την ημερομηνια καταθεσης των δικαιολογητικων . (ευχαριστω)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΄Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών για την μεταβίβαση της σύνταξης στην επιζώσα σύζυγο γίνει ταχυδρομικώς,δεν απαιτείται απολύτως κανένα επιπλέον δικαιολογητικό. Απλά, η αίτηση με τα λοιπά δικαιολογητικά, πρέπει να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και ν΄αποσταλεί με συστημένη επιστολή στον Ε.Φ.Κ.Α.-Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ.
   ΄Αν όμως τα δικαιολογητικά κατατεθούν προσωπικά από εσάς στο Γ.Λ.Κ., απαιτείται πληροεξούσιο από Συμβολαιογράφο.
   Η χορηγηθείσα σύνταξη έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία θανάτου και εντεύθεν που θα εκδοθεί η Πράξη Απονομής Σύνταξης στην επιζώσα σύζυγο.
   Υπόψη:
   1).΄Οτι με την φυσική σας παρουσία στο Γ.Λ.Κ.θα λάβετε αμέσως το Πιστοποιητικό Συνταξιούχου που απαιτείται για τα έξοδα κηδείας και
   2).Απαιτείται αίτηση στι Μ.Τ,Στρατού,με τα σχετικά δικαιολογητικά, για το βοήθημα λόγω θανάτου που χορηγεί.
   Υ.Γ.Να αποστείλετε σχετικές αιτήσεις στο Μ.Τ.Σ.& το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π/Τ.Ε.Α.Ε.Χ.(π.ΤΕΑΠΑΣΑ),επισυνάπτοντας ληξιαρχικές πράξεις θανάτου,προκειμένου να γίνει η διακοπή των μερισμάτων.

   Διαγραφή
 41. Ευχαριστω για την απαντηση
  αλλα δεν καταλαβα καποιο σημειο.
  Το πληρεξουσιο τι χρειαζεται αφου η δικαστικη συμπαρασταση καθιστα τη δικαιουχο πληρως αντικατασταθήσα απο το δικαστικο συμπαραστατη σε ολες τις ενεργειες της εφ' ορου ζωης;
  .
  Αν αποσταλουν ταχυδρομικως τα δικαιολογητικα ,ποιανου η υπογραφη χρειαζεται το γνησιο ;

  ευχαριστω και παλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον υπάρχει δικαστική συμπαράσταση δεν απαιτείται πληρεξούσιο.
   Απαιτείται το γνήσιο υπογραφής της μητέρας σας (Στην αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση).

   Διαγραφή
 42. Ευχαριστώ πολύ.
  Αλλά τι νόημα έχει το γνήσιο της υπογραφής μητέρας μου όταν ο δικαστικός συμπαραστάτης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα υπογραφής των πάντων για λογαριασμό της ;(εννοώ τη στερτικη δικαστική συμπαρασταση) http://www.news.gr/ellada/nomika-themata/article/162719/ola-osa-tha-prepei-na-xerete-gia-th-dikastikh.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε,γνωρίζω απόλυτα τι σημαίνει δικαστική συμπαράσταση και σε ποιές περιπτώσεις χορηγείται.
   Επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα και η πλειοψηφία των Κρατικών Λειτουργών είναι ανεπαρκείς-γραφειοκράτες,γι΄αυτό θεώρησα σωστό ότι απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.΄Εν πάση περιπτώσει,προς αποφυγήν ασκόπου αλληλογραφίας και ταλαιπωρίας,καλόν είναι να επισυνάψεις στην αίτηση την απόφαση της δικαστικής συμπαράστασης,κάνοντας σχετική μνεία,προκειμένου να γίνει αντιληπτό από τον χειριστή της υπόθεσης περί τίνος ακριβώς πρόκαιται...

   Διαγραφή
 43. Σας ευχαριστω πολυ για την υπομονη σας και την αμμεση ανταποκριση.
  Καλη συνεχεια στο εργο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Αντιγονη Βρετου26 Μαΐου 2017 στις 5:39 μ.μ.

  κ. Χατζηκωτούλα, καλησπέρα σας. Εξαιρετικά χρήσιμη και πολύτιμη η βοήθειά σας απέναντι στον άνισο αγώνα κατά της γραφειοκρατίας και των επιθετικών, ανενημέρωτων υπαλλήλων. Παρακαλώ για τη βοήθειά σας: Έχασα τον πατέρα μου (συνταξιούχο πρώην Χωροφυλακής) πριν από 25 μέρες. Η μητέρα μου (δε λαμβάνει σύνταξη από κάποιο φορέα, ούτε εργάζεται) υπέβαλε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού συνταξ.στο Γ.Κ.Λ προκειμένου να υποβάλλει στη συνέχεια τα δικαιολογητικά για την καταβολή των εξόδων κηδείας.Επίσης υπέβαλε και αίτημα καταβολής των τριμήνων και μεταβίβασης της σύνταξης στο Γ.Λ.Κ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με το Γ.Λ.Κ. σήμερα, μου απάντησαν ότι η καταβολή των τρίμηνων έχει καταργηθεί με το Νόμο Κατρούγκαλο και ότι δεν έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος για τον υπολογισμό των συντάξεων μετά την ισχύ του νέου Νόμου. Συνεπώς, δεν γνωρίζουν πότε θα μεταβιβασθεί η σύνταξη στη μητέρα μου. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: Tα έξοδα κηδείας από ποιόν φορέα καταβάλλονται: Aπό τον ΈΦΚΑ πλέον; Σε πόσο χρονικό διάστημα από την υποβολή των δικαιολογητικών;Έχει πράγματι καταργηθεί η καταβολή των τρίμηνων αποδοχών, που θα βοηθούσε υποτίθεται τη χήρα να ανταπεξέλθει οικονομικά, μέχρι τη μεταβίβαση της σύνταξης;Το θεωρώ αδιανόητο να μην έχουν αναλογιστεί το οικονομικό αδιέξοδο που δημιουργούν σε αυτές τις γυναίκες,οι οποίες το επόμενο 6μηνο, 7μηνο είναι υποχρεωμένες να ζήσουν κυριολεκτικά χωρίς 1€ έσοδο. Απίστευτη Ελλάδα!!! Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή κα ΒΡΕΤΤΟΥ, σας ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία της απαντήσεώς μου,αλλά για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους ευρισκόμουν εκτός σπιτιού και ως εκ τούτου ήτο αδύνατο να επικοινωνήσω μαζί σας.
   Σχετικά με τα ερωτήματά σας:
   1).Όντως οι τρίμηνες αποδοχές έχουν καταργηθεί με τον νέο Ν.4387/2016.Παρ΄όλα αυτά όμως το έντυπο αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ 1 ST)συνεχίζει να ισχύει από το Γ.Λ.Κράτους,παραπλανώντας τους ενδιαφερομένους!
   2).Είναι αληθές ότι δεν έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος στο Γ.Λ.Κ. για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων,γι΄αυτό και είναι άγνωστο πότε θα μεταβιστεί η σύνταξη στην μητέρα σας.Απλά στον νέο νόμο αναφέρεται ότι θα δίδεται πλέον το 50% της σύνταξης,αντί το 70% που ήταν παλαιότερα.
   3).Τα έξοδα κηδείας για τους προερχόμενους από την τ.Χωροφυλακή χορηγούνται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.,μέσω των κατά τόπους Δ/νσεων Αστυνομίας,όπου κατατίθενται τα δικαιολογητικά, και για τους προερχόμενους από την τ.Αστυνομία Πόλεων από τον ΟΠΑΔ.
   4).Ο Ε.Φ.Κ.Α που είναι το νέο Υπερ-Ταμείο που δημιουργήθηκε με τον νέο Ν.4387/2016, ΔΕΝ χορηγεί έξοδα κηδείας,παρά μόνο σ΄αυτό υπάγονται όλα τα άλλα ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ,ΙΚΑ) κ.λ.π.
   5).Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται σε 6-7 μήνες περίπου από την κατάθεση των δικαιολογητικών.
   - Θα συμφωνήσω μαζί σας για την αναληγησία του Ν.4387/2016,σχετικά με την μεταβίβαση της σύνταξης,αλλά το παρήγορο είναι ότι κάποια στιγμή,έστω καθυστερημένα,θα δοθεί στην μητέρα σας,ενώ για τις χήρες που είναι κάτω των 55 ετών, θα δοθεί σύνταξη για 3 έτη,κατόπιν διαπόπτεται και επαναχορηγείται στα 67!!!Εάν δε είναι κάτω των 52 ετών δίδεται ΜΟΝΟ για 3 έτη και κατόπιν δισκόπτεται παντελώς!!! Καταλαβαίνετε επομένως...
   - Τα έντυπα για τα έξοδα κηδείας κ.λ.π.δικαιολογητικά ευρίσκονται ανωτέρω.
   - Το Μ.Τ.Σ.για τους προερχόμενους από την τ.χωροφυλακή χορηγεί βοήθημα λόγω θανάτου (Σχετ.αίτηση ανωτέρω).
   - ΄Αν συναντήσετε κάποια δυσκολία,επικοινωνήστε μαζί μου, μέσω e-mail,για να σας ενημερώσω-κατευθύνω.
   - Για τα Επικουρικά Ταμεία (Μ.Τ.Σ.-ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΕΧ)απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά,τα οποία υποβάλλονται αρμοδίως,εφόσον βέβαια εκδοθεί η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ από το Γ.Λ.Κ.επ΄όνοματι της μητέρας σας.

   Διαγραφή
  2. Αντιγονη Βρετου30 Μαΐου 2017 στις 7:30 μ.μ.

   Tα σέβη μου
   Αντιγόνη Βρεττού

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστώ κα ΒΡΕΤΤΟΥ,να είστε καλά!
   Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε μελλοντικά...

   Διαγραφή
 45. Κ Χατζηκωτουλα καλησπερα και εκ προοιμιου ευχαριστω για οσα ανωτερω γραφετε μιας και ειναι πολυ κατατοπιστικα.Εχω την επιμελεια και δικαστικη συμπαρασταση της θειας μου η οποια εχει εκ γεννετησιου τραυματος δεικτη νοημοσυνης <47.... και συνολικη αναπηρια πιστοποιημενη απο τα ΚΕΠΑ 82%...επειδη ο πατερας της ηταν Δημοτικος Υπαλληλος λαμβανε ως αγαμη θυγατερα συνταξη απο το ΓΛΚ..ενα ποσο συνταξεως ενα βοηθημα απο το ΤΥΔΚΥ και ανα δυο μηνες επιδομα βαριας αναπηριας απο το ΚΕΠΑ...απο την Προνοια με ενημερωσαν πως το επιδομα της θα διακοπει ( η συνταξη απο το Λογιστηριο του Κρατους ειναι ηδη περικομμενη στα 180 ευρω )και οφειλε ο συμπαραστατης(ηταν ο πατερας μου πριν 6 μηνες ως και απεβιωσε να εχει μεριμνησει ωστε να παρει αναπηρικη συνταξη απο το ΓΛΚ).....ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ Σ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?....Επικοινωνησα και μου ειπαν να μεταβω αυτοπροσωπως Παρασκευη να υποβαλλω αιτημα στην Ασσυε...σας ευχαριστω εκ των προτερων και αναμμενω την αποψη σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Πάνο,πρέπει να ζητήσεις με αίτησή σου προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους την παραπομπή της θεία σου στην ΑΣΥΕ, προκειμένου να γνωματεύσει για το είδος της πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας.
   Για διευκόλυνση της Επιτροπής κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται η αίτηση από κάποια ιατρική γνωμάτευση (Νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή του ΚΕΠΑ) για το είδος της πάθησης.
   Η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων θα εκδόσει κατόπιν ένα παραπεμπτικό έγγραφο, το οποίο ταυτόχρονα θα κοινοποιήσει και στην ενδιαφερόμενη(εν προκειμένω σε σένα,λόγω επιμέλειας).
   'Οταν θα λάβεις το παραπεμπτικό θα επικοινωνήσεις με την ΑΣΥΕ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό, για να καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος εξέτασής της.
   Υπόψη ότι Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ)εδρεύει στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο,που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 138 & Κατεχάκη.
   Η γνωμάτευση που εκδίδεται από την ΑΣΥΕ αποστέλλεται απ΄ευθείας στην Διεύθυνση Συντάξεων που έκανε την παραπομπή, η οποία με την σειρά της την κοινοποιεί στην ενδιαφερόμενη.
   Η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (Κάνιγγος 29,) για εξειδικευμένα θέματα δέχεται το κοινό ΜΟΝΟ κάθε Παρασκευή και από τις ώρες 11.00΄ μέχρι 15.00΄

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστω πολυ για τη σαφη ενημερωση....και κατι τελευταιο...απο την εμπειρεια σας γνωριζετε ποσος χρονος απαιτειται για ολα αυτα πανω κατω?

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ Πάνο,παλαιότερα απαιτείτο δύο-τρείς μήνες περίπου για την διεκπεραίωση της υπόθεσης(Δλδ αίτηση στο Γ.Λ.Κ.,παραπομπή στην ΑΣΥΕ,καθορισμός ύψους σύνταξης).Τώρα,και επειδή επίκειται ο επανυπολογισμός όλων των συντάξεων,σύμφωνα με τον Ν.4387/2017(ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ),δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί για την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.Πιθανόν και στο Γ.Λ.Κ.να μην γνωρίζουν τον χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί.Αν παρ' ελπίδα το πληροφορηθείτε από το Γ.Λ.Κ.,παράκληση να με ενημερώσετε.

   Διαγραφή
 46. Καλησπέρα σας,πρόσφατα έγινα 25 και θέλω να υποβάλλω την αίτηση για το βοήθημα αυτοτέλειας στο μετοχικό ταμείο στρατού.Απ'ότι είδα η αίτηση υπάρχει ηλεκτρονικά στο site του μετοχικού ταμείο και απλά πρέπει να την συμπληρώσω και να την στείλω μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Νομίζετε θα ήταν καλύτερα να πάω αυτοπροσώπως και να την καταθέσω στα γραφεία του μετοχικού ταμείο;Επίσης γνωρίζετε τι πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση στα πεδία του γονέα : Στρατός,χωροφυλακή και αριθμός φακέλου; Ο πατέρας μου λέει δεν γνωρίζει....
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Χριστίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή Χριστίνα,δεν υπάρχει κάποια διαφορά εάν καταθέσετε τα δικαιολογητικά αυτοπροσωπως στο Μ.Τ.Σ.ή τα αποστείλετε με συστημένη επιστολή...
   Στην ένδειξη Στρατός ή Χωροφυλακή,επισημαίνουμε ανάλογα την ένδειξη προέλευσης του γονέα.Επίσης συμπληρώνουμε και τον Αριθμό Μητρώου,τον οποίο βρίσκουμε στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ του Γ.Λ.Κ.Κράτους,στο κάτω αριστερό μέρος του σημειώματος (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),όπου αναγράφονται οι Α.Μ.των Ταμείων Μ.Τ.Σ. και Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
   Ο Αριθμός φακέλου συμπληρώνεται από το Μ.Τ.Σ.

   Διαγραφή
  2. Κ.Αποστόλη ευχαριστώ πολύ για την άμμεση απάντησή σας και τις κατατοπιστικές διευκρινήσεις σας.Ο πατέρας μου πήρε βγήκε σε σύνταξη με βαθμό Λοχαγού.Όταν λέτε ότι ''Στην ένδειξη Στρατός ή Χωροφυλακή,επισημαίνουμε ανάλογα την ένδειξη προέλευσης του γονέα '' τι ακριβώς εννοείται γιατί δεν γνωρίζω και πολλά επί του θέματος.Τον αριθμό μητρώου τον έχω.
   Επίσης γνωρίζετε πόσο καιρό παίρνει για να μπουν τα χρήματα;
   Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για τις πληροφορίες σας

   Χριστίνα Κ.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητή Χριστίνα,στη σχετική ένδειξη:Στρατός ή Χωροφυλακή,βάζουμε τη λέξη ΝΑΙ,ανάλογα από ποιό σώμα προέρχεται ο γονέας.
   Δλδ:΄Αν προέρχεται από την Χωροφυλακή,βάζουμε εκεί το ΝΑΙ,και άν προέρχεται από τον Στρατό,βάζουμε εκεί το ΝΑΙ.
   Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις χορηγήσεις των ΒΟΕΑ,καθότι έχουν ...κολλήσει στον Δεκέμβριο του 2016 και το πρώτο 6μηνο του 2017 δεν έχουν γίνει ακόμη χορηγήσεις!
   ΄Ενα πάση περιπτώσει,αυτό δεν πρέπει να σε πτοήσει και να καταθέσεις κανονικά τα δικαιοκλογητικά,εφόσον βέβαια έχεις συμπληρώσει ημερολογιακά το 25ο έτος της ηλικίας σου.
   Κάποια στιγμή πιστεύω θα ξεμπλοκάρει το θέμα και θα ξεκινήσουν κανονικά οι χορηγήσεις...
   Παλαιότερα τα χρήματα πιστώνονταν στους δικαιούχους σε 2-3 μήνες περίπου από την κατάθεση των δικαιολογηικών.
   Πιστεύω να σε κάλυψα...

   Διαγραφή
  4. Κ.Αποστόλη ευχαριστώ ξανά για την άμμεση απάντησή σας με καλύψατε πλήρως !
   Και πάλι ευχαριστώ,καλή συνέχεια

   Χριστίνα Κ.

   Διαγραφή
 47. Κυριε Χατζηκωτουλα,αν και δε γνωριζομαστε,θελω να σας συγχαρω και να σας ευχαριστησω για τη βοηθεια που μας προσφερετε!Ονομαζομαι Μελλιος Πασχαλης και ειμαι απο τη Θεσσαλονικη,οπου διαμενω και ασκω το επαγγελμα του οδοντιατρου.Ο πατερας μου(αστυνομικος υποδιευθυντης ε.α.,προερχομενος απο τη Χωροφυλακη)απεβιωσε το Σεπτεμβριο 2016.Υπεβαλλα τα χαρτια της μητερας μου για μεταβιβαση συνταξης τον Οκτωβριο(ευτυχως 67 ετων,οποτε γλυτωνουμε τη φρικη των νεωτερων χηρων).Προσφατα αρχισε να εισπραττει την "προσωρινη συνταξη χηρειας" των 324,86 ευρω.Μπορει να γινει καποια προβλεψη για το ποτε θα εκδοθει η οριστικη συνταξη?Οσο για τα εξοδα κηδειας,διαβασα απαντηση σας οτι κανουν περιπου επτα μηνες να δοθουν.Ισχυει ακομη αυτο?Η μητερα μου ουδεποτε εργαστηκε ουτε παιρνει καποια αλλη συνταξη.Για λογους ακριβειας σας ενημερωνω οτι τα χαρτια της πρωτοκολληθηκαν απο το Γ.Λ.Κ.την 25/10/2016.Σας ευχαριστω εκ των προτερων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Πασχάλη,κατ΄αρχάς σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια!
   Σχετικά τώρα με την έκδοση της οριστικής σύνταξης επ΄ονόματι της μητέρας σας,είναι άγνωστο,καθότι δεν υπάρχει προτέρα εμπειρία ύστερα από την εφαρμογή του Ν.4387/2016,και ούτε το Γ.Λ.Κ.μπορεί να δώσει σαφή απάντηση πάνω σ΄αυτό το θέμα...
   Υπομονή επομένως,έχουμε νέα δεδομένα...
   Τα έξοδα κηδεία έντως δίδονται σε 6-7 μήνες περίπου.
   Θέλω να πιστεύω ότι υποβάλλατε τα δ/κά για το Βοήθημα λόγω θανάτου που δίδει το Μ.Τ.Σ.
   Για τα μερίσματα, από ταμεία Μ.Τ.Σ. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π./Τ.Ε.Α.Ε.Χ.(π.ΤΕΑΠΑΣΑ),αντίστοιχα, τα δ/κα πρέπει να υποβληθούν,εφόσον πρώτα εκδοθεί από το Γ.Λ.Κ. η Πράξη απονομής σύνταξης στην μητέρα σας.
   Οτιδήποτε μελλοντικά χρειαστείτε, είμαι στην διάθεσή σας.

   Διαγραφή
 48. Κυριε Χατζηκωτουλα,ευχαριστω για την αμεση και διαφωτιστικη απαντηση σας!Δυστυχως ΔΕΝ υπεβαλλα ακομη τα δ/κα για το βοηθημα θανατου του Μ.Τ.Σ.,διοτι απλουστατα(και εσφαλμενα οπως μου λετε),πιστευα οτι οπως και για τα μερισματα του Μ.Τ.Σ.και του π.ΤΕΑΠΑΣΑ ετσι και για το βοηθημα θανατου επρεπε να εκδοθει πρωτα η ΟΡΙΣΤΙΚΗ συνταξη χηρειας!Θα το πραξω ομως πολυ συντομα.Και παλι σας ειμαι ευγνωμων για την πληροφορηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Πασχάλη,δεν πιστεύατε εσφαλμένα για το Βοήθημα Θανάτου,απλά άλλαξε εν τω μεταξύ ο τρόπος διαδικασίας, και το ΜΤΣ δέχεται πλέον αιτήσεις για το Βοήθημα θανάτου,πρίν την έκδοση της Πράξης Απονομής Σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο.Σχετ.έντυπο:(https://www.dropbox.com/home/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3?preview=%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97+%CE%9C%CE%A4%CE%A3+%CE%93%CE%99%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97+%CE%92%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3+%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9+%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5.doc).Υπόψη ότι από τα υποβαλλόμενα δ/κά,θα απαλείψετε το υπ΄α/α "4",Αποστολή Πράξης Απονομής Σύνταξης,την οποία θα υποβάλλετε με fax όταν αυτή ληφθεί από το Γ.Λ.Κράτους.
   Στο τέλος της αίτησης γίνεται μνεία για την αποστολή της Πράξης...

   Διαγραφή
 49. καλημερα σας
  .
  Καταθεση δικαιολογητικων για συνταξη χηρειας σημερα 04-08-2017.

  Απο τη εφαρμογη του νομου Κατρουγκαλου ολοι εχουν παρει εναντι της αναμενομενης συνταξεως (συμφωνα με τα λογια της υπαλληλου)
  .
  Τα εξοδα κηδειας τα ελαβα σε 40 μερες απο την καταθεση των δικαιολογητικων στην αστυνομικη διευθυνση του τοπου κατοικιας του θανοντος.
  .
  καλη συνεχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε,εφόσον λάβατε σε 40 ημέρες τα έξοδα κηδείας,πρέπει να θεωρείστε από τους τυχερούς,καθότι έχουμε περιπτώσεις που η καταβολή ξεπερνά ακόμη και το ένα έτος! Σε περίπτωση δε που υπάρχει οφειλή στο Δημόσιο (Φόρος Εισοδήματος,ΕΝΦΙΑ κλπ),γίνεται άμεσα ολόκληρη η παρακράτηση!
   Αυτά προς ενημέρωση για τις ευαισθησίες(;)της πολιτείας...

   Διαγραφή
 50. Κυριε Χατζηκωτουλα,ευχαριστω για τη διευκρινηση,να ειστε καλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. κ.Χατζηκωτούλα, εκτός από το Μετοχικό ταμείου Στρατού,αίτηση για διακοπή μερίσματος κάνουμε στο ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΧ ,όμως λόγω της κατάργησης τους,έστειλα την αίτηση στο ΕΤΕΑΠ με την ένδειξη για πρώην ΤΕΑΧ, θα πρέπει να στείλω την αίτηση και στο ΤΕΑΧ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή Γεωργία,σωστά πράξατε και αποστείλατε αίτηση προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π/Τ.Ε.Α.Ε.Χ.,καθότι αυτή είναι πλέον η νέα Υπηρεσία του Επικουρικού Ταμείου π.ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ. Η Δεύθυνση είναι:Φιλελλήνων 13-15,Τ.Κ.105 57-Α Θ Η Ν Α (Σύνταγμα).
   Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε θα το βρείτε αναρτημένο παραπάνω ή στείλτε μου email για να σας απαντήσω.

   Διαγραφή
 52. Σας ευχαριστώ πολύ.Είναι πάρα πολύ κατατοποστικό το blog σας,είμαι δικηγόρος και μπόρεσα να βγάλω άκρη χάριν στις πολύτιμες συμβουλές σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Κυριε Χατζηκωτουλα,σας χαιρετω και παλι και ελπιζω να ειστε καλα!Διαβασα στο μηνυμα της κ.Γεωργιας οτι εστειλε επιστολη για διακοπη των μερισματων.Εγω δεν ηξερα οτι πρεπει να κανω κατι τετοιο και συνεπως δεν το επραξα.Λετε να εχουμε καποιο προβλημα οταν εκδοθει η οριστικη συνταξη χηρειας της μητερας μου?Ουτως η αλλως περιμενουμε την ΚΥΡΙΑ συνταξη προς το παρον.Σας ευχαριστω,Πασχαλης Μελλιος απο Θεσσαλονικη. Υ.Γ. Σας υπενθυμιζω οτι απο το Μαιο 2017 παιρνει τα 324,86 Ευρω (καθαρα) της "προσωρινης συνταξης χηρειας".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Πασχάλη,πρόβλημα δεν θα έχετε προφανώς από την πλευρά του ΕΦΚΑ/Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ,αλλά εφόσον δεν προβήκατε στην ενέργεια διακοπής των μερισμάτων από τα Ταμεία,Μ.Τ.Σ.& ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΕΧ,αντίστοιχα,αυτά θα συνεχίζουν μέχρι τώρα να πιστώνουν τα αναλογούντα ποσά στον λογαριασμό του μακαριστού πατέρα σας ...
   Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα εισπράξατε τα χρήματα από τα μερίσματα,διότι σε διαφοετική περίπτωση θα σας ζητηθούν πίσω,όταν ξεκινήσετε την διαδικασία μετεβίβασης των μερισμάτων στην μητέρα σας.Το σχετικό έντυπο για διακοπή των μερισμάτων είναι:https://www.dropbox.com/s/dplgduxooac8apt/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%9C%CE%A4%CE%A3-%CE%95.%CE%A4.%CE%95.%CE%91.%CE%95.%CE%A0.-%CE%A4.%CE%95.%CE%91.%CE%95.%CE%A7..doc?dl=0
   Επίσης,εφόσον έχετε στα χέρια σας την προσωρινή πράξη απονομής σύνταξης,μπορείτε να υποβάλλετε στο ΜΤΣ τα σχετικά δικαιολογητικά.(Σχετ.έντυπο:https://www.dropbox.com/s/bql5zl5ctsi5ame/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20M%CE%A4%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%9F.doc?dl=0)
   Στο υπ΄α/α "5" Θα αναγράψετε "Αντίγραφο προσωρινής Πράξης του Γ.Λ.Κ.υπ΄αριθ' ........ περί μεταβίβασης κ.λ.π."
   Σχετική απόφαση ελήφθη πρόσφατα από Μ.Τ.Σ.(Σχετ.ανάρτηση:http://saealarisas.blogspot.gr/2017/08/blog-post_16.html)
   Από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π./Τ.Ε.Α.Ε.Χ.δεν έχει ληφθεί μέχρι τώρα ανάλογη απόφαση,οπότε θ΄αναμένετε την οριστική Πράξη Απονομής Σύνταξης από το Γ.Λ.Κ.για να προβείτε στην μεταβίβαση του μερίσματος στην μητέρα σας (Σχετ.έντυπο:https://www.dropbox.com/s/nomrfb8k022ta88/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%91%CE%95%CE%A0-%CE%A4%CE%95%CE%91%CE%95%CE%A7%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%9F.doc?dl=0) Το υπ΄ α/α΄"8" δικαιολογητικό να το απαλείψετε για ευνόητους λόγους...
   Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι:https://www.dropbox.com/s/ffpjibe6hzdkmr4/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9D.1599%20.1986%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%91%CE%95%CE%A0-%CE%A4%CE%95%CE%91%CE%95%CE%A7..docx?dl=0)
   Πιστεύω να σας κάλυψα,αλλά και οτιδήποτε προκύψει στην πορεία είμαι στην διάθεσή σας.

   Διαγραφή
 54. Οχι κυριε Χατζηκωτουλα,ΟΥΤΕ ΚΑΝ πηγα στις τραπεζες ως τωρα για να δω αν πιστωνονται τα μερισματα.Και φυσικα ολοι γνωριζουν οτι σε τετοιες περιπτωσεις επιστρεφεις τα χρηματα ως "αχρεωστητως καταβληθεντα!".Και παλι σας ευχαριστω για την αμεση ανταποκριση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. καλησπερα σας
  .
  Τα χρηματα σε δικη μου περιπτωση δεν πιστωνονται παρολο που δεν εκανα αιτηση διακοπης στα σχετικα ταμεια.
  Μαλλον πρεπει να υπαρχει αυτοματη ενημερωση.
  .
  ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν γνωρίζω αγαπητέ φίλε τι μπορεί να συνέβη στην περίπτωσή σου,αλλά τα Ταμεία (Μ.Τ.Σ.& ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΕΧ) πρέπει να ενημερωθούν με ληξιαρχική πράξη θανάτου,προκειμένου αποβιώσας να διαγραφεί από τα Μητρώα.
   Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι ευρίσκεται εν ζωή...
   Αυτή πρακτική ακολουθείται σε περιπτώσεις θανάτου...
   Υπόψη ότι χωρίς αίτηση δεν μπορεί να κινηθεί καμιά διαδικασία διεκδίκησης,καθότι απαιτούνται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
   Αν ο θανών προέρχεαι από τ.Χωροφυλακή,το Βοήθημα λόγω θανάτου που δίνει το Μ.Τ.Σ.το έλαβες; Κι άν ναι,με ποιά διαδικασία;

   Διαγραφή
  2. Κυριε Χατζηκωτουλα,
   το βοηθημα λογω θανατου δεν το εχω παρει ακομη διοτι δεν εχω καταθεσει τα χαρτια, πριν ενα μηνα κατεθεσα τα χαρτια για συνταξη διοτι εκρεμουσαν θεματα με ανοιγμα λογαριασμου Τραπεζης στο ονομα της χηρας (δεν υπηρχε λογαριασμος στο ονομα της ως πρωτη δικαιουχος) και θεματα δικαστικης συμπαραστασης.
   Τα χρηματα ομως απο τα αλλα δυο ταμεια δεν καταβαλλονται παρολο που δεν ενημερωσα εγγραφως με ληξιαρχικη πραξη (απλα ενα τηλεφωνημα εκανα στο ΜΤΣ και ειπα οτι εχουμε διακοπη συνταξης λογω θανατου).
   Ομως απο τη στιγμη που διακοπηκε η καταβολη της συνταξης αμεσως διακοπηκαν και η καταβολη απο τα 2 ταμεια.

   Ευχαριστω

   Διαγραφή
  3. Σημ: δεν αντιλεγω οτι η διαδικαδσια ειναι αυτη που λετε.
   Απλα εγω περιεγραψα τι εκανα και τι δεν εκανα μετα το θανατο.

   Διαγραφή
  4. Αγαπητή/έ φίλη/ε,οι προκαταρκτικές ενέργειες που προβαίνουμε μόλις αποβιώσει ο συνταξιούχος Στρατιωτικός-Αστυνομικός,είναι οι κατωτέρω:
   1).Αποστέλλουμε αίτηση,μαζί με ληξιαρχική Πράξη θανάτου, στον Ε.Φ.Κ.Α-Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ,για έκδοση του πιστοποιητικού συνταξιούχου και τη διακοπή συνταξιοδότησης.
   2).Αποστέλλουμε αίτηση προς τα Μ.Τ.Σ.και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π/Τ.Ε.Α.Ε.Χ.,αντίσοιχα,μαζί με ληξιαρχική πράξη θανάτου,για διακοπή των μερισμάτων και
   3).Αποστέλλουμε αίτηση στο Μ.Τ.Σ.,επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά,για το Βοήθημα λόγω Θανάτου.(Σχετ.έντυπο:https://mts.army.gr/el/voithima-thanatoy)
   - Τα μερίσματα δεν αποστέλλονται πλέον,καθότι ενημερώσατε τα εμπλεκόμενα Ταμεία τηλεφωνικά,αλλά και από την συνεργασία τους με τον ΕΦΚΑ/Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ.
   - Εφόσον σας αποσταλεί η Πράξη Απονομής Σύνταξης(αρχικά ποσωρινή),μπορείτε να υποβάλλετε τα δικαιιολογητικά για μεταβίβαση των μερισμάτων επ΄όνόματι της μητέρας σας.
   - Υπόψη ότι με το πιστοποιητικό συνταξιούχου που θα σας αποσταλεί από τον ΕΦΚΑ/Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ,μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,θα τα καταθέσετε στη Δ/νση Αστυνομίας του τόπου διαμονής σας,για τα έξοδα κηδείας.
   Οτιδήποτε χρειαστείτε μελλοντικά είμαι στη διάθεσή σας.

   Διαγραφή
 56. Κυριε Χατζηκωτουλα, σας ενημερωνω οτι χθες 19/09/2017 τηλεφωνησα στο Γ.Λ.Κ. και ρωτησα αν αρχισαν να επανυπολογιζονται οι συνταξεις των αποβιωσαντων συζυγων,προκειμενου η μητερα μου να παρει επιτελους την οποια οριστικη συνταξη χηρειας.Βλεπετε,τα 324,86 Ευρω της προσωρινης ειναι μεν καλυτερα απο το τιποτε,αλλα λιγα προβληματα λυνουν.Μου απαντησαν οτι ΤΙΠΟΤΕ δε γινεται ακομη και οτι "δεν εχουν ΚΑΜΜΙΑ ενημερωση!".Ο Θεος ξερει μονο ποτε θα βγουν οι οριστικες...Οσο για τα εξοδα κηδειας,ακομη περιμενω.Μαλιστα ο υπευθυνος διαχειρισης στη αστυν.διευθ. Θεσσαλονικης μου ειπε(προ διμηνου)οτι απο Απριλιο 2016 περιμενουν (αλλοι)τα της κηδειας!Γνωριζετε τιποτε διαφορετικο?Ευχαριστω,Πασχαλης Μελλιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το γνωρίζω αγαπητέ Πασχάλη,δυστυχώς υπάρχει μεγάλη κωλισιεργία εκ μέρους του Γ.Λ.Κ.στο θέμα των συντάξεων χηρείας.
   Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα έξοδα κηδείας που δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
   Δεν υπάρχουν κονδύλια για τις συγκεκριμένες δαπάνες.
   Είναι σε αναμονή,άγνωστο όμως πότε θα δοθούν!!
   Δεν φτάνει κανείς που χάνει τον άνθρωπό του,έχει να κάνει και με το ανάγλητο κράτος... Υπομονή...

   Διαγραφή
 57. Καλησπερα σας...πρωτα απο ολα σας συγχαιρω για την μεγαλη βοηθεια που δινεται σε ολους εμας που πελαγωνουμε με την γραφειοκρατια ...θα ηθελα να σας υποβαλλω καποια ερωτηματα...ειμαι κορη συνταξιουχου αστυνομικου ο οποιος απεβιωσε στις 11 Μαρτιου 2017....επειδη δεν ηξερα τι χαρτια επρεπε να μαζεψω γιατι ημουν μακρια απο την Αθηνα μενω στον Πυργο Ηλειας και δεν μου ηταν ευκολο να πηγαινω στο ΓΛΚ να ρωταω για το καθε τι εβαλα δικηγορο και ετοιμααε τον φακελο για να παρει η μητερα μου την συνταξη του πατερα μου ...Η δικηγορος υπεβαλλε τα χαρτια αρχες Μαιου..Απο τοτε δεν εχουμε καμια ενημερωση για το ποτε θα παρει την συνταξη η μητερα μου...τι ποσο θα παρει..αν θα παρει καθηστερουμενα..αν θα παρει τα ταμεια που επαιρνε ο πατερας μου...δεν ξερουμε τιποτα και εδω που ειμαστε δεν μπορει κανεις να μας ενημερωσει..αλλα ουτε και ειναι ευκολο να παμε στην Αθηνα να ρωτησουμε..Αν σας ειναι ευκολο θα ηθελα να μου δωσετε καποιες απαντησεις στα παραπανω ερωτηματα...Σας ευχαριστω εκ των προτερων για την πολυτιμη βοηθεια σας..!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή Νατάσα,γνωρίζετε κατ΄αρχάς σε ποιές ενέργειες προέβη ο εν λόγω δικηγόρος;Δλδ έχετε αντίγραφα όλων των ενεργειών του;Δλδ:
   1).Ενημέρωσε τον ΕΦΚΑ/Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ,αποστέλλοντας συγχρόνως ληξιαρχιακή πράξη θανάτου,για την αποστολή του πιστοποιητικού συνταξιούχου και την διακοπή της σύνταξης;
   2).Ενημέρωσε το Μ.Τ.Σ και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π/Τ.Ε.Α.Ε.Χ. για την διακοπή αποστολής των μερισμάτων;
   3).Απέστειλε αίτηση στο Μ.Τ.Σ.,με τα λοιπά δικαιολογητικά,για τη χορήγηση του βοηθήματος λόγω θανάτου;
   4).Το πιστοποιητικό συνταξιούχου σας απεστάλη απο τον ΕΦΚΑ/Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ,για να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας στη Δ/νση Αστυνομίας του τόπου διαμονής σας,για τα έξοδα κηδείας;
   ΄Οπως αντιλαμβάνεστε,χωρίς να έχω πλήρη γνώση των ενεργειών του δικηγόρου,δεν μπορώ να σας δώσω και σαφή απάντηση.
   - Η μεταβίβαση της σύνταξης στη μητέρα σας θα γίνει σε 6-7 μήνες περίπου,προσωρινή αρχικά και στη συνέχεια η οριστική.
   - Η προσωρινή ανέρχεται στα 324 € περίπου.
   - Το ύψος της οριστικής σύνταξης δεν το γνωρίζω,λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισμού,σύμφωνα με τον νέο νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ 4387/2016.
   - Αναδρομικά θα λάβει η μητέρα σας,αλλά καθυστερημένα,καθότι πρέπει να προηγηθεί πρώτα η οριστική πράξη απονομής σύνταξης.
   - Ενέργειες για τα μερίσματα από τα Ταμεία Μ.Τ.Σ. & ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΕΧ,αντίστοιχα,θα κάνετε όταν θα λάβετε την πράξη απονομής σύνταξης επ΄ονόματι της μητέρας σας.
   - Υπόψη,ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο 4387/2016,η σύνταξη ανέρχεται στο 50% και εφόσον η μητέρα σας είναι πάνω από 55 ετών,θα δίδεται κανονικά.΄Αν όμως είναι κάτω από 55 ετών,θα δίδεται για τρία χρόνια,κατόπιν θα διακοπή και θα δοθεί πάλι στα 67!' Αν είναι κάτω από 52 ετών,θα δίδεται ΜΟΝΟ για τρία χρόνια και κατόπιν διακόπτεται οριστικά.
   Οτιδήποτε χρειαστείτε μελλοντικά,επικοινωνείστε μαζί μου μέσω e-mail,για να σας απαντήσω.

   Διαγραφή
 58. Καλησπερα και συγχαρητηρια για την εγκυρη ενημερωση σας. Το καλοκαιρι του 2016 απεβιωσε ο θειος μου αστυνομικος(πρωην χωροφυλακης) και κατεθεσα τα δικαιολογητικα για τα εξοδα κηδειας εγω μια που δεν ειχε οικογενεια. Εχει περασει 1,5 χρονος και ακομα δεν εχουν καταβληθει. Αργουν τοσο πολυ? Υπαρχει καποιο τηλεφωνο Αθηνας που μπορω να ρωτησω? Ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε,έχει παρατηρηθεί και σ΄άλλους μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των εξόδων κηδείας,ελλείψει πιστώσεων από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Δ/νση Οικονομικού.Τηλεφώνησε στο 2106980727 για ενημερωθείς σχετικά.   Διαγραφή
 59. Καλησπέρα ο θείος μου ήταν συνταξιούχος αστυνομικός που πρέπει να καταθέσω χαρτιά για να πάρω την βεβαιώσει ότι παραδωθεί το βιβλιάριο και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει κατά στηλω για να πάρω τα έξοδα κηδείας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το Βιβλιάριο νοσηλείας,μαζί με μία (1) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του θανόντος πρέπει να παραδοθεί στον ΟΠΑΔ,προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να τα υποβάλλεις στην Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής σου.
   Επίσης,εάν η χήρα είναι εν ζωή, πρέπει να υποβάλεις αίτηση στο Μ.Τ.Σ.για το Βοήθημα Θανάτου.Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται σε τρίτο πρόσωπο.

   Διαγραφή
 60. Κυριε Χατζηκωτουλα,καλησπερα!Μας βομβαρδιζουν τελευταια με θριαμβολογιες των κυβερνητικων περι"επισπευσης εκδοσεως οριστικων συνταξεων!".Αυτο περιλαμβανει και τις ΧΗΡΕΣ(οπως η μητερα μου)?Διοτι σε καποιο τηλεοπτικο καναλι ακουσα οτι:"οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ συνταξεις χηρειας ΔΕΝ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΥΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ!Προσεχως θα ξεκλειδωσει ο καταλληλος αλγοριθμος και ΘΑ αρχισουν...".Εχετε μηπως καποια θετικη πληροφορηση σχετικα με το ποτε (περιπου) τουλαχιστον θα αρχισουν να τις εκδιδουν?Γιατι με αυτους,το"δουλεμα" παει συννεφο,μου φαινεται...Σας ευχαριστω εκ των προτερων,Πασχαλης απο Θεσσαλονικη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα αγαπητέ Πασχάλη.
   Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση και ό,τι ακούγεται είναι απλά φήμες στο βωμό της τηλεθέασης και της περίφημης αποκλειστικότητας της είδησης...
   Το Γ.Λ.Κ.,το οποίο είναι καθ΄ύλην αρμόδιο,τηρεί σιγή ...ιχθύος!
   Επομένως ακριβής πληροφορόρηση δεν υπάρχει...
   Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το δούλεμα πάει σύννεφο!
   Καλό βράδυ και Υπομονή...

   Διαγραφή
 61. Καλημερα και συγχαρητηρια για την αψογη ενημερωση σας. Ο θειος μου (αστυνομικος πρωην χωροφυλακης) απεβιωσε το καλοκαιρι του 2016 και επειδη δεν ειχε οικογενεια κατεθεσα εγω ολα τα δικαιολογητικα. Πριν δυο μερες μπηκαν τα χρηματα για τα εξοδα κηδειας. Το ποσο που βαλανε ειναι 225,91 ευρω. Αυτο δικαιουται? Θα μπουν απο καπου αλλου χρηματα? Υπαρχει περιπτωση να ηταν ελλειπη τα χαρτια που κατεθεσα και να υπολογιστηκε αυτο το ποσο? Μηπως επειδη ειμαι η ανεψια του και οχι κορη ή συζυγος αλλαζει το ποσο? Σας ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή φίλη,το ποσό των εξόδων κηδείας ανέρχεται στα 733 €.
   Δεν γνωρίζω τον λόγο που πιστώθηκαν ΜΟΝΟ 225,91 €!Δεν παίζει κανένα ρόλο το ύψος του ποσού,με την συγγένεια του αποβιώσαντος.Ο οιοσδήποτε τρίτος μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά εξόδων κηδείας,αρκεί να υποβάλει όλα τα παραστατικά που απαιτούνται(π.χ.Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,Πιστοποιητικό Συνταξιούχου κλπ).΄Αν ήταν ελλειπή τα δικαιολογητικά δεν θα γίνονταν δεκτά από την Αστυνομική Υπηρεσία που τα καταθέσατε.Υπάρχει το ενδεχόμενο ο Θείος σας να χρωστούσε στην Εφορία και να έγινε παρακράτηση...Υποθέσεις κάνω...
   Για περισσότερες πληροφορίες να αποταθείτε στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Δ/νση Οικονομικού,από το οποίο χορηγούνται τα έξοδα κηδείας.Τηλ:2106980727,2106988188,2106925128.
   Να είστε καλά...

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστω παρα πολυ . Το μυστηριο λυθηκε. Οντως το ποσο ηταν 733 και παρολο που ο θειος δεν ειχε καμμια οφειλη το δημοσιο πληρωσε χωρις ενημερωση μου τον τρεχον Ενφια ο οποιος δεν ηταν καν ληξιπροθεσμος!!!! Ισως και γιαυτο αποφασισαν να πληρωσουν τα εξοδα κηδειας μετα απο 1,5 χρονο για να βρουν οφειλες να συμψηφισουν. Ελλας το μεγαλειο σου. Ευχαριστω παλι. Καλη συνεχεια

   Διαγραφή
 62. Κυριε Χατζηκωτουλα,χρονια πολλα!Εν οψει της επιστροφης των παρανομως παρακρατηθεντων χρηματων για εισφορες υπερ υγειας επι χρονια,σας ερωτω το εξης:υπαρχει τροπος να εισπραξει η μητερα μου μερος του ποσου που ουσιαστικα εκλεψε το κρατος απο το μακαριτη πατερα μου?Σας υπενθυμιζω οτι η μητερα ειναι(ο Θεος ξερει για ποσον καιρο ακομη)στο καθεστως της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ των 324,86 Ευρω/μηνα.Ο δε πατερας μου ηταν αστυνομικος υποδιευθυντης ε.α.(απο Χωροφυλακη)και απεβιωσε 1 Σεπτεμβριου 2016.Σας ευχαριστω,Πασχαλης απο Θεσσαλονικη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντεύχομαι αγαπητέ Πασχάλη και εύχομαι ό,τι το καλύτερο προσωπικά και οικογενειακά!
   Σχετικά με το ερώτημά σου και με βάση την κοινή λογική,εφόσον η σύνταξη του θανότος πατρός σου έχει μεταβιβαστεί στην μητέρα σου,πρέπει αυταπέγγελτα τα επιστρεφόμενα ποσά να πιστωθούν,αναλογικά, στην μητέρα σου.Τώρα,σε περίπτωση που δε συμβεί αυτό,και προκειμένου να διεκδικήσεις τα ανωτέρω ποσά,να αποστείλεις αίτηση στον Ε.Φ.Κ.Α.-Γ.Λ.Κράτους,επισυνάπτοντας συγχρόνως ληξιαρχιακή πράξη θανάτου και πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.
   Το ζητούμενο όμως είναι να δρομολογηθεί πρώτα η εν λόγω διαδικασία και στη συνέχεια πράττεις ανάλογα...

   Διαγραφή
 63. Κυριε Χατζηκωτουλα,σας χαιρετω!Στις 6/11/2017 πηρα καμποσα τηλεφωνα στην Αθηνα και τελικα βρηκα τη διαχειριστρια της ΕΛ.ΑΣ που ανελαβε την υποθεση του πατερα μου για τα εξοδα κηδειας.Μου ειπε το ανηκουστο:oτι για μας που υποβαλαμε χαρτια το Φεβρουαριο-Μαρτιο φετος,θα σταλουν πισω στις αστυνομ.διευθυνσεις,θα παρουν νεο αριθμο πρωτοκολλου και να την ξαναπαρω ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2018!!Η ηλιθια διαιολογια της?Δεν εχουν επαρκες προσωπικο,γι αυτο βγαζουν ΤΩΡΑ τα των κηδειων του 2016!Φυσικα διεταχθη να λεει κατι τετοια...Αλλο κουφο,το οτι με ρωτησε αν εχω καποιο σοβαρο προβλημα υγειας η οικονομικο.Τοτε θα μπορουσα να ζητιανεψω,ουσιαστικα,να βγουν τα χρηματα μου φετος!Απαντησα ΟΧΙ.Και κατι αλλο,σημαντικο:λεγεται εντονα οτι αρχισαν να δινονται σιγα-σιγα οι οριστικες συνταξεις χηρειας ΜΕΤΑ το νομο Κατρουγκαλου(13/05/16).Ισχυει αυτο?Να ειστε καλα,Πασχαλης εκ Θεσσαλονικης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα Πασχάλη και σου ζητώ συγγνώμη γιατί την καθυστέρηση απάντησης.Ο λόγος είναι ότι είχα πρόβλημα με το blog,του Blogger δλδ,καθότι δεν μου δίνονταν η δυνατότητα να απαντήσω στα σχόλια των αναγνωστών.Συμβαίνουν κι αυτά! Σήμερα λετουργεί κανονικά...
   Σ΄ευχαριστώ για την ενημέρωση,όσον αφορά τα έξοδα κηδείας, τουλάχιστον θα είμαι σε θέση να ενημερώσω τους δικαιούχους για το που οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση...Πάντως,πρόκειται για αστεία δικαιολογία,για μην πώ κάτι χειρότερο,όπως σωστά το επισημαίνεις και εσύ, και προσβάλει την κοινή λογική!Πιό πολύ αστεία όμως είναι επιστροφή των δικαιολογητικών και επανυποβολή τους από τις αποσταλείσες Υπηρεσίες(;)Εάν όμως είχες πρόβλημα Οικονομικό θα σου έκαναν τη χάρη...Καλό(;)το ακούσαμε κι αυτό από Δημόσια Υπρεσία!!
   Οι οριστικές συντάξεις δεν δίδονται ακόμη,παρά μόνο οι προσωρινές και στο Γ.Λ.Κ.δεν γνωρίζουν πότε θα συμβεί αυτό!
   Την 3-11-2017 ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία,που αφορά τις χήρες κάτω των 55 ετών και η προσωρινή συνταξη από 50% πάει στο 80%!!! (Σχετ.http://saealarisas.blogspot.gr/2017/11/12-43872016.html).Κοροϊδία με λίγα λόγια...Αυτά προς το παρόν και εάν έχω κάτι θα σε ενημερώσω...
   Καλημέρα.

   Διαγραφή
 64. Κυριε Αποστολε,σας χαιρετω!Την Κυριακη 19/11/2017 αγορασα μια εφημεριδα,προφανως καινουρια,που ελεγε οτι μεχρι τελη Δεκεμβριου 2017 θα εκδοθουν ΣΙΓΟΥΡΑ 25.000 συνταξεις χηρειας ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ,με το νομο Κατρουγκαλου!!Δευτερα 20/11/2017 τηλεφωνησα στο Γ.Λ.Κ. και(χωρις αναφορα φυσικα σε αριθμους) μου επιβεβαιωσαν οτι αρχισαν οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ συνταξεις να εκδιδονται!Δεδομενου οτι περασαν ηδη 13 μηνες απο την πρωτοκολληση των χαρτιων της μητερας μου,ηλπιζα οτι,πιθανοτατα,θα εβγαινε η οριστικη χηρειας,επιτελους.Ομως μιση ωρα νωριτερα ειδα οτι ΚΑΙ για το Δεκεμβριο βγηκε η προσωρινη των 324,86 Ευρω.Εχετε καποια ιδεα για αυτο?Μα τοσες πολλες ειναι οι αιτησεις για ΧΗΡΕΙΑΣ?Ευχαριστω,Παχαλης εκ Θεσσαλονικης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Πασχάλη,Καλησπέρα.
   Κατ΄αρχάς συγγνώμη για την αργοπορία απάντησης,αλλά ήθελα προηγουμένως να διασταυρώσω εάν ισχύουν τα αναγραφόμενα στην εφημερίδα. ΄Οντως έτσι έχουν τα πράγματα,ήδη από το Γ.Λ.Κ.ξεκίνησε η δρομολόγηση έκδοσης των οριστικών συντάξεων χηρείας,κατά σειρά προτεραιότητας.
   Ενδεχομένως στις αρχές του 2018 να εκδοθεί και η οριστική σύνταξη στην μητέρα σου.Υπομονή,αρκεί που ξεκίνησε η διαδικασία...Μπορείς όμως,για περισσότερες πληροφορίες, να έλθεις σε τηλ/κή επικοινωνία με το Γ.Λ.Κ.,τηλ. 210-3329900, δηλώνοντς τον Α.Μ. σύνταξης,τον ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ της μητέρα σου.
   Σχετικά τώρα με τα αναδρομικά ποσά Υγ/κής περίθαλψης,αυτά θα κατατεθούν απ΄ευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων,γι΄αυτό και δεν φαίνονται στα ενημερωτικα σημειώματα σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου.

   Διαγραφή
 65. Κυριε Χατζηκωτουλα,εχω νεωτερα:στο ενημερωτικο της (προσωρινης) συνταξης Δεκεμβριου της μητερας μου δεν επιστραφηκε ουτε ενα ευρω(!!) απο την παρανομη κρατηση υπερ υγειας στο μακαριτη πατερα μου!Να ειστε καλα,Πασχαλης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Κυριε Αποστολε,σας ειμαι ευγνωμων για την ολη βοηθεια σας προς εμας(και το κυριωτερο,ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ)!!Πασχαλης απο Θεσσαλονικη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Ευχαριστώ,να είσαι καλά αγαπητέ Πασχάλη...
  Χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή κα Βικτωρία,εάν δεν πήρατε αναδρομικά,να αποταθείτε στον Φορέα που εκδίδει την σύνταξή σας,αφού προηγουμένως δείτε ένα ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης,για να δείτε άν από το 2012 έως το 2016/6ος,είχατε κράτηση για την Υγειονομική περίθαλαψη.
   Σε περίπτωση που σας έχουν γίνει κρατήσεις,να κάνετε αίτηση για διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών.

   Διαγραφή
 69. Κυριε Αποστολε,σας ευχομαι χρονια πολλα,καλη χρονια και καθε ευτυχια,τοσο προσωπικη οσο και οικογενειακη!Τελικα εγινε το ποθουμενο και εκδοθηκε η ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΧΗΡΕΙΑΣ της μητερας μου!Φαινεται οτι τηρησαν,τουλαχιστον,τη χρονολογικη σειρα καταθεσης των δικαιολογητικων...Επειδη υπαρχουν και αναδρομικα,δεν ξερω μετα βεβαιοτητος να σας πω ποση ειναι η καθαρη συνταξη.Ομως μολονοτι μετα τον επανυπολογισμο της συνταξης του μακαριτη πατερα μου η μεικτη συνταξη ΤΟΥ μειωθηκε κατα σχεδον 30%,η Πραξη δεν αναφερει τιποτε για την προσωπικη διαφορα πανω απο τη μειωση κατα 18%. Ειναι φυσιολογικο αυτο? Υ.Γ. Αν θελετε να σας δωσω περισσοτερα στοιχεια οικονομικα,ειμαι προθυμος να το κανω,οχι ομως μεσα απο το site:οποιοσδηποτε μπορει να τα διαβασει και,που ξερετε,καποιοι γνωστοι μας ακομη και να με αναγνωρισουν...Απιστευτο,αλλα ηδη συνεβη μια φορα στο παρελθον μετα απο ανταλλαγη e-mails με γνωστο αρθρογραφο κυνηγετικης ιστοσελιδας:φανταστειτε την εκπληξη μου,οταν γειτονας κυνηγος μου ειπε "γιατρε,εσυ δεν ησουν που εγραψες στον Κυπριδημο?".Να ειστε καλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Αντεύχομαι ομοίως αγαπητέ Πασχάλη για ό,τι καλύτερο σε προσωπικό,οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο!
  Το γεγονός ότι η Πράξη Απονομής Σύνταξης δεν αναφέρει για την προσωπική διαφορά,σίγουρα δεν είναι κάτι φυσολογικό,αλλά πιστεύω ότι αυτό γίνεται,γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία επανυπολογισμού των συντάξεων,σύμφωνα με τον Ν.4387/2016 (ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ).
  Παράκληση,εάν δεν σου κάνει κόπο,να μου αποστείλεις σε φωτοντίγραφο την πράξη απονομής σύνταξης,στο προσωπικό μου e-mail(apoelaslar@gmail.com),προκειμένου να βγάλω συμπέρασμα,ως προς το σκεπτικό της απονομής σύνταξης.
  Εξυπακούεται ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και να μην έχεις καμιά αμφιβολία επ΄αυτού...
  Υ.Γ. Αν κρίνεις ότι κάτι τέτοιο δεν ειναι απαραίτητο,είναι καθόλα σεβαστό από μέρους μου και δεν υπάρχει κανένα θέμα...

  Καλή Χρονιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Γεια σας αγαπητέ,
  ευχαριστούμε για τις πολύτιμες συμβουλές σας.
  Παρακαλώ αν θα ήταν εύκολο να με διαφωτίσετε στα ακόλουθα:
  Ο πατέρας μου που είναι εν ζωή είναι συνταξιούχος της Ελληνικής Χωροφυλακής.
  Χάσαμε πρόσφατα τη μητέρα μου που ήταν έμμεσα ασφαλισμένη από τον πατέρα μου.
  Δικαιούται ο μπαμπάς έξοδα κηδείας;
  ΑΝ ναι,πού θα πρέπει να απευθυνθεί, με ποια δικαιολογητικά και πού θα πρέπει να τα υποβάλλει;
  Σας ευχαριστώ.
  Με εκτίμηση,
  Μαρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ. Στον ΟΠΑΔ και στη ΓΑΔΑ που απευθύνθηκα μου είπαν ότι δεν δικαιούται. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως υπάρχει απόφαση του 2005 που αναφέρει ότι ο ΟΠΑΔ καταβάλει τα έξοδα κηδείας συνταξιούχων της ελληνικής αστυνομίας (και συζύγου, τέκνων) που συναξιοδοτήθηκαν πριν την ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, μου δήλωσαν ότι δεν δικαιούται γιατί η Χωροφυλακή δεν είναι Αστυνομία. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο όλη αυτή η εμπειρία. Με εκτίμηση Θάνος Αδάμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Αγαπητέ κ.ΑΔΑΜΟΥ έξοδα κηδείας δικαιούνται ΜΟΝΟΝ οι άμεσα ασφαλισμένοι και όχι οι έμμεσα,δλδ σύζυγος,τέκνα κλπ.
  Εφόσον όμως έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη στη σύζυγο και αποβιώσει, δικαιούται έξοδα και όποιο μέλος της οιοκογενείας προβεί στην εν λόγω δαπάνη,ακόμη και τρίτο πρόσωπο,αρκεί τα παραστατικά να έχουν εκδοθεί επ΄ονοματί του.
  Παράκληση, εάν έχεις το Φ.Ε.Κ. που προβλέπει έξοδα κηδείας και στα έμμεσα μέλη οικογενείας,ζώντος του άμεσα ασφαλισμένου,να μου το αποστείλεις(apoelaslar@gmail.com),για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος από τον Νομικό μας σύμβουλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας. Σας έστειλα το Φ.Ε.Κ.
   Με εκτίμηση, Θάνος Αδάμου

   Διαγραφή
 74. Αξιότιμε κ. Χατζηκοτούλα καλημέρα Σας. Ονομάζομαι Κων/νος και Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για όλα τα πολύ κατατοπιστικά μας παραθέτετε. Έχασα προσφάτως τον πατέρα μου, συνταξιούχο της πρώην Χωροφυλακής και τρέχω με τα διαδικαστικά καθώς ζει η μητέρα μου. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το ακριβές ποσόν που δικαιούται για τα έξοδα κηδείας, καθώς από το γραφείο τελετών αναφέρουν κάποιο ποσόν 1.140 ευρώ αλλά δεν είναι βέβαιοι και είναι κρίμα να καταβάλλουμε επιπλέον ΦΠΑ. Επίσης το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί και στο δικό μου όνομα ή μόνο της χήρας; Τέλος η προσωρινή σύνταξη είναι 324 ευρώ και από πότε θα καταβληθεί στη μητέρα μου; Σας ευχαριστώ και πάλι εκ των προτέρων.

  Με τιμή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά αρχάς σ΄ευχαριστώ αγαπητέ Κωνσταντίνε για τα καλά σου λόγια...
   Το ποσό των εξόδων κηδείας ανέρχεται στα 733 € περίπου.
   Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Δ/νση Αστυνομίας του τόπου διαμονής σου,τα οποία στη συνέχεια υποβάλονται στο Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.απ΄όπου χορηγείται το ποσό των εξόδων κηδείας.
   Το όνομα στο τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών μπορεί να γραφεί,είτε το δικό σου,είτε της μητέρας σου.Καλόν όμως είναι να γραφεί το δικό σου για ευνόητους λόγους (αποφυγή ταλαιπωρίας κλπ).
   Η προσωρινή σύνταξη όντως ανέρχεται στο ποσό που αναφέρεσαι και χορηγείται σε 6-7 μήνες περίπου...
   Καλημέρα...

   Διαγραφή
 75. Ευχαριστώ θερμά για την άμεση απάντηση.
  Υπόχρεος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. καλησπερα σας. θα ηθελα και εγω να ρωτησω κατι.
  ο παππους μου ηταν στην χωροφυλακη αλλα βγηκε στην συνταξη λογω αναπηριας πολεμου. πεθανε τον μαιο του 2017 και λογω οικονομικων προβληματων η μητερα μου μπορεσε και ξεχρεωσε το γραφειο τελετων τον ιουλιο του 2017 με αποτελεσμα να μην πληρωθει η δεη για να τελειωνουμε με την κηδεια. απο τοτε τα χρηματα δεν εχουν μπει στον λογαριασμο και τα περιμενουμε για να μπορεσουμε να βαλουμε το ρευμα παλι στο σπιτι μας. επισης θα ηθελα να ρωτησω απο το ταμειο της χωροφυλακης ειναι 733 ευρω τα εξοδα κηδειας; (γιατι στο γραφειο τελετων μας ειχαν πει γυρω στα 1,100. μπορει να επικαλεστει η μητερα μου οικονομικο προβλημα μηπως μπορεσουν και τα δωσουν; και αν ναι που μπορει να απευθυνθει γιαυτο το λογο, ή που μπορει να τηλεφωνησει σχετικα και την πορεια των εξοδων της κηδειας; ευχαριστω εκ των προτερων. Κατερινα Μητροπουλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή Κατερίνα,Καλησπέρα σας.
   Σχετικά με τα ερωτήματά σας:
   1). Το ποσό των 1100 € για έξοδα κηδείας δίνεται ΜΟΝΟ από το ΙΚΑ και συγκεκριμένα στους ασφαλισμένους που προοέρχονται από την τ.Αστυνομία Πόλεων,το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
   - Για τους προερχόμενους από τ.Χωροφυλακή το ποσό είναι 733 € και δίνεται όπως σας προανέφερα από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Δ/νση Οικονομικού.
   2). Για περισσότερες πληροφορίες,μπορείτε να αποταθείτε στη Δ/νση Αστυνομίας του τόπου διαμονής σας,όπου και καταθέσατε τα σχετικά δικαιολογητικά,για να σας δώσουν το τηλέφωνο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,προκειμένου να έλθετε σε επικοινωνία για τα περαιτέρω...
   Ευελπιστώντας λύση στο θέμα σας,σας χαιρετώ!
   Με Εκτίμηση
   Αποστόλης Γ Χατζηκωτούλας

   Διαγραφή
 77. κε Χατζηκωτούλα καλησπέρα σας,

  Ονομάζομαι Γιώργος Κιούσης, γιος πρόσφατα θανόντος συνταξιούχου αξιωματικού της τέως Χωρ/κής. Θα παρακαλούσα για τη διευκρίνιση σας στα ακόλουθα ερωτήματα που εκτιμώ θα απασχολούν και άλλους:
  - το βοήθημα "εξόδων κηδείας" για τους συνταξιούχους πρώην χωρ/κης χορηγείται από τη Δ/νση Οικονομικού της ΓΑΔΑ. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα του χρόνου αποστράτευσης, σωστά ? (ο πατέρας μου αποστρατεύτηκε το 1985, μετά δηλ. την ενοποίηση των σωμάτων)
  - στα δικαιολογητικά για την καταβολή των εξόδων κηδείας περιλαμβάνεται και η βεβαίωση κατάθεσης του βιβλιαρίου υγείας του θανόντος. Ισχύει αυτό ή έχει αλλάξει κάτι? Όπως αντιλαμβάνεστε η κατάθεση του βιβλιαρίου του θανόντος μπορεί - λόγω γραφειοκρατίας - να επιφέρει "παρενέργειες" και στα έμμεσα μέλη (εν προκειμένω η μητέρα μου είναι εν ζωή και ήταν έμμεσα ασφαλισμένη στον πατέρα μου - μετά την κατάθεση του βιβλιαρίου του θανόντος, τα βιβλιάρια των προστατευόμενων μελών ισχύουν για εξάμηνο εκτός αν στο μεταξύ έχει βγει η πράξη απονομής της σύνταξης). 'Άρα ίσως είναι σκόπιμο να αφήσει κάποιος τη διαδικασία του βοηθήματος αυτού για το τέλος και αφού έχει βγει η απονομή της σύνταξης

  Τέλος να σημειώσω ότι (όπως με ενημέρωσαν σχετικά) η Δ/νση συντάξεων του ΓΛΚ θα συγχωνευθεί στον ΕΦΚΑ - ελπίζω αυτό να μη δημιουργήσει "βραχυκύκλωμα" στις απονομές

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Με εκτίμηση
  Γιώργος Κιούσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κ. ΚΙΟΥΣΗ, τα έξοδα κηδείας χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αποστρατείας του θανόντος. Από τον ΟΠΑΔ χορηγούνται σ΄ όσους προέρχονται από την τ. Α.Π.
   Η κατάθεση του βιβλιαρίου νοσηλείας ΔΕΝ επιφέρει κανένα απολύτως πρόβλημα στα έμμεσα μέλη, καθότι αυτά θεωρούνται αυτόματα ηλεκτρονικά(https://apps.ika.gr/eInsEligibility/) και έχουν ετήσια ισχύ.
   Υπόψη ότι η Πράξη απονομής σύνταξης εκδίδεται σ΄ένα 6μηνο περίπου από την κατάθεση των δικ/κών...
   Δεν κρίνεται σκόπιμο να μην προβείτε στην κατάθεση των δικ/κών, καθότι μετά την παρέλευση έτους από το θάνατο του ασφαλισμένου ΔΕΝ γίνονται δεκτά τα δικ/κά, λόγω αλλαγής του οικονομικού έτους...
   Τα δικ/κά που απαιτούνται είναι τα κατωτέρω:
   1.Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
   2.Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής Κατάστασης του Γ.Λ.Κράτους.
   3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
   4.Βεβαίωση της Διεύθυνσης Υγιεινής ότι παρεδόθη το Βιβλιάριο Ασθενείας του αποβιώσαντος.
   5.Πρωτότυπο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
   6.Φ/Α πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων.
   7.΄Εγγραφο Δημόσιας Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του δικαι-ούχου.
   8.Δήλωση e-mail δικαιούχου.
   - Ο Ε.Φ.Κ.Α. είναι το Υπερ-Ταμείο, κάτω από την ..."ομπρέλα" του οποίου υπάγονται τ΄άλλα Ταμεία, π.χ.Γ.Λ.Κ.,Ι.Κ.Α,ΟΑΕΕ κ.ο.κ. και ΔΕΝ δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών...
   Με την ψήφιση του Ν.4387/2016 (ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΚΟΥ) για τις συντάξεις, προέκυψαν αρχικά κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα και οι συντάξεις αρχικά εκδίδονταν προσωρινές και αργότερα οι οριστικές, αλλά τώρα εκδίδονται απ΄ ευθείας οι οριστικές μέσα σ΄ένα 6μηνο περίπου...

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ θερμά για την άμεση απάντηση σας.
   Μια ακόμα ερώτηση: το βοήθημα θα χορηγηθεί μετά την κατάθεση στο ΜΤΣ της πράξης απονομής σύνταξης?

   Με εκτίμηση
   Γιώργος Κιούσης

   Διαγραφή
  3. Αγαπητε Γιώργιο,το Βοήθημα Θανάτου χορηγείται μετά την αποστολή της Συνταξιοδοτικής Πράξης στο Μ.Τ.Σ.Απλά,πρωτίστως αποστέλλονται τα λοιπά δικ/κά για να λάβουν σειρά προτετραιότητας και εκκρεμεί μόνο η συνταξιοδοτική Πράξη.

   Διαγραφή
 78. Καλησπέρα κε Χατζηκωτούλα,
  η μητέρα μου πρόσφατα (μετά τον θάνατο του πατέρα μου) πήρε πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ (ποσοστό 96%). Η αίτηση στα ΚΕΠΑ είχε γίνει ενόσω ο πατέρας μου ήταν εν ζωή. Επειδή είναι δικαιούχος σύνταξης χηρείας δεν δικαιούται επιδόματος βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι επιδόματα δικαιούται λόγω της αναπηρίας της, τι δικαιολογητικά χρειάζονται και που θα μπορούσα να απευθυνθώ γι αυτά?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Γιώργος Κιούσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
  Για το θέμα που αναφέρετε να απευθυνθείτε στο Ι.Κ.Α.για να ενημερωθείτε επακριβώς για το ποιά επιδόματα δικαιοιύται η μητέρα σας,καθώς και τα δικ/κά που απαιτούνται.
  Με Εκτίμηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Καλημέρα σας κ.Χατζηκωτούλα,τον Σεπτέμβριο του 2017 χάριν και στην πολύτιμη βοήθειά σας κατέθεσα για λογαριασμό πελάτη μου τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης στην χήρα θανόντος χωροφύλακα.Προσωρινή σύνταξη δεν πήρε,αλλά τον φεβρουάριο βγήκε η απόφαση συνταξιοδότησης της.
  Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας
  Γεωργία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή Γεωργία,οι προσωρινές συντάξεις δεν ισχύουν πλέον,καθότι βγαίνουν απ΄ευθείας οι οριστικές.
   Οι προσωρινές συντάξεις ίσχυσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα,έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 για το συνταξιοδοτικό.
   Με Εκτίμηση
   Αποστόλης Γ.Χατζηκωτούλας

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.