.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

10 Μαρτίου 2012

Θέσεις Ενώσεως Αποστράτων Στρατού Ξηράς για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Μαρ 2012

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ)

Α. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ.Τ.Σ 
     Η αποστολή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ) είναι η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος, Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω Θανάτου καθώς και η Άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας με την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων ειδικών αναγκών. 
Β.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Μη τήρηση βάση της κείμενης νομοθεσίας, της προβλεπόμενης διαδικασίας καταβολής του μερίσματος βάση του διανεμητικού συστήματος, δηλαδή τα έσοδα του Ταμείου όπως αυτά διαμορφώνονται τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ κάθε έτους καθορίζουν ενδεικτικά την τιμή του δικαιούμενου μεριδίου για το επόμενο έτος. Η μη τήρηση της υπόψη διαδικασίας στα παρελθόντα έτη σε συνδυασμό με κακοδιαχείριση των περιουσιακών στοιχείων συνετέλεσε σημαντικά στην δυσχερή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει το Μ.Τ.Σ.
2. Μείωση του χορηγούμενου μερίσματος σε ποσοστό 25 %, από 01 Ιαν 2011
3. Μετάθεση των ημερομηνιών καταβολής του μερίσματος, κατά ένα τρίμηνο και υιοθέτηση καταβολής του δεδουλευμένα, δηλαδή καταβολή μετά το τέλος κάθε τριμήνου. 
4. Δημιουργία θολού τοπίου ως προς το μέλλον του Ταμείου και τη συνέχιση καταβολής του μερίσματος.
5. Πλήρη ανασφάλεια για τη συνέχιση - διατήρηση και ενίσχυση του εισοδήματος των μερισματούχων από το μέρισμα, στο οποίο έχουν αντίστοιχα στηρίξει την κάλυψη ορισμένων εκ των βασικών αναγκών επιβίωσής τους και σε συνδυασμό με τις λοιπές μειώσεις του εισοδήματος τους, καθίσταται σαφής η μεγάλη σημασία της τύχης – βιωσιμότητας καταβολής του μερίσματος.
Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ Ε.Α.Α.Σ
1. Εξυγίανση του Ταμείου, στην οποία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, τα οποία με παρελθούσες διαχειριστικές και χρηματοοικονομικές επιλογές τους έχουν συντελέσει στην οικονομική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει το ΜΤΣ. Η υπόψη εξυγίανση δύναται να γίνει:
(α)  Με τη διαγραφή του οφειλομένου, από συμψηφισμό, χρέους στο Υπ. Οικονομικών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 138 εκατομμυρίων ευρώ περίπου (εφόσον δεν γίνει αποδεκτή η υπόψη διαγραφή, το ποσό του χρέους να ενταχθεί και προσαυξήσει ισόποσα το ύψος του δανείου της παρακάτω παραγράφου).
(β) Με τη σύναψη, από το Μ.Τ.Σ ή το Ελληνικό Δημόσιο, δανείου 275 εκατομμυρίων ευρώ (η 413 εκατομμυρίων €) διάρκειας 5 ετών από Ελληνική Κρατική Τράπεζα - Φορέα με το χαμηλότερο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με εγγύηση το ίδιο το μέρισμα (άνω των 110 εκατομμυρίων € ετησίως), προκειμένου το Μ.Τ.Σ να καταβάλλει:
(1) Τα οφειλόμενα 170 εκατομμύρια ευρώ περίπου στα τέκνα των μετόχων – μερισματούχων του, ως Βοήθημα Οικογενειακής - Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α).
(2) Τα οφειλόμενα 44 εκατομμύρια ευρώ περίπου στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης  (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ).
(3) Τα οφειλόμενα  σε Ε.Α.Α.Σ, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, Ε.Λ.Ο.Α.Σ, κλπ. 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
(4) Το μέρισμα στο διαμορφωθέν σήμερα ύψος του, για τα Α΄ και Β΄ τρίμηνα 2012, ποσό των 56 εκατομμυρίων € περίπου.
(γ) Με την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου της παραπάνω παραγράφου (60 ή 86 εκατομμυρίων ετησίως περίπου για 5 έτη) μέχρι τη λήξη τους από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (πρώην ΛΑΦΚΑ) που παρακρατείται από τις συντάξεις των μερισματούχων του, η οποία ΕΙΣΦΟΡΑ ανέρχεται στο ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως περίπου. Δηλαδή η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει από τους ίδιους τους μερισματούχους οι οποίοι πλην της διασώσεως του Ταμείου τους θα συνεισφέρουν στην δημοσιονομική και οικονομική εξυγίανση - βελτίωση της κατάστασης της χώρας κατά 70 ή 44 εκατομμύρια ευρώ περίπου ετησίως.
 (δ) Με την αξιοποίηση του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ υπέρ του Μ.Τ.Σ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, καθόσον το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ αποτελεί περιουσιακό, από απαλλοτρίωση, στοιχείο του Μ.Τ.Σ. Η περίθαλψη των μερισματούχων - Μελών της Ε.Α.Α.Σ θα γίνεται στο 401 Γ.Σ.Ν, όπως και με τους λοιπούς Κλάδους και η οποία περίθαλψη εκτιμάται ότι θα είναι βελτιωμένη, καθόσον το Μέλος θα περιθάλπεται σε αμιγώς στρατιωτικό περιβάλλον.
2. Τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προσδιορισμού και διαμόρφωσης του ύψους της τιμής του μεριδίου κάθε έτους, με βάση το διανεμητικό σύστημα και καταβολή του μερίσματος σύμφωνα με την υπόψη διαμορφωθείσα τιμή μεριδίου.
3. Διαχωρισμός του τραπεζικού λογαριασμού του Β.Ο.Ε.Α από αυτόν του Μ.Τ.Σ.
4. Ενοποίηση των τριών Μετοχικών Ταμείων, η οποία δύναται να επιτευχθεί:
 (α) Μετά την εν λόγω παραπάνω εξυγίανση.
 (β) Με την κατανομή των εκάστοτε συνολικών κοινωνικών πόρων, βάση του ποσοστού του αριθμού των μερισματούχων κάθε Κλάδου.
 (γ) Με την κατηγοριοποίηση καταβολής μερίσματος (υποταμεία ή υπολογαριασμοί), βάση του Κλάδου προελεύσεως του μερισματούχου εντός του ενοποιημένου Ταμείου (Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό, ΕΛ.ΑΣ), μέχρι την δημιουργία συνθηκών εξομοίωσης των μερισμάτων και την πλήρη ενοποίησή του ως το Ενιαίο Μετοχικό Ταμείο των Ενόπλων Δυνάμεων.
 5. Χρησιμοποίηση, κατόπιν διαφανών διαγωνιστικών διαδικασιών, νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων για την πλήρη και επικερδέστερη εκάστοτε αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ενοποιημένου Ταμείου.
6. Πλήρη εφαρμογή της προβλεπόμενης λογιστικής διαδικασίας για τα Ν.Π.Δ.Δ (διπλογραφικό σύστημα, διεθνή λογιστικά πρότυπα, ανάληψη υποχρέωσης, κλπ), προκειμένου να αποτυπώνονται με ακρίβεια τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου, τα οποία θα είναι προσβάσιμα, μέσω διαδικτύου στον κάθε μερισματούχο – ενδιαφερόμενο.
7. Ουσιαστική συμμετοχή των Ενώσεων Αποστράτων στην Διοίκηση και Διαχείριση του Ταμείου.
 Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ
1. Συνέχιση καταβολής του μερίσματος, με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και καταβολής του σε δεδουλευμένη βάση και με τιμή μεριδίου όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε τέλος έτους σε πλήρη αντιστοιχία με τα ετήσια έσοδα του Μ.Τ.Σ.
2. Ικανοποίηση όλων των αιτήσεων καταβολής του ΒΟ.Ε.Α και συνέχιση καταβολής των νέων αιτήσεων, μέσω του ιδιαίτερου διαχωρισμένου από το Μ.Τ.Σ τραπεζικού λογαριασμού.
3. Σημαντική αύξηση των ετήσιων εσόδων του Μ.Τ.Σ, μέσω της αξιοποίησης του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
4. Δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων με 120.000 περίπου μέλη, το οποίο μέσω της ενοποίησης θα αυξήσει σημαντικά την ισχύ επιρροής του στους εκάστοτε στρατιωτικούς και πολιτικοκοινωνικούς παράγοντες της χώρας που θα αποφασίζουν για την τύχη του.
5. Σταδιακή μείωση των λειτουργικών - διοικητικών εξόδων, μέσω της ενοποίησης των τριών Μετοχικών Ταμείων.
 Ε.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
 Το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ, εκτιμά ότι το πρόβλημα του Μ.Τ.Σ είναι αντίστοιχο βαριάς ασθένειας η ίαση της οποίας δεν δύναται να γίνει μέσω χαμηλής εντάσεως φαρμακευτικής αγωγής, καθόσον απαιτείται ιατρική παρέμβαση χειρουργικής μορφής, η οποία στην παραπάνω ανάλυση της πρότασης εξυγίανσης του Μ.Τ.Σ αντιστοιχεί στην έντονη παρέμβαση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, προκειμένου με αποφασιστικότητα να εξαγάγουν το Μ.Τ.Σ από το τέλμα και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει κυρίως από Πολιτικές παρεμβάσεις.                              

         Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ – Ο Πρόεδρος - Παντελής  Χ. Μαυροδόπουλος - Αντγος ε.α.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.