.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

19 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ Μ.Τ.Σ.Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για σταθεροποίηση και εξυγίανση των οικονομικών του. Όλοι γνωρίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2010 τα συνολικά χρέη  και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ανερχόντουσαν στα 400 εκ. € περίπου. Το ΜΤΣ στην 15ετία που πέρασε πούλησε σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας  του, διαχειρίστηκε σημαντικά έσοδα από την εκμετάλλευση  της περιουσίας του της κινητής και ακίνητης (88 εκ. € περίπου εισέπραξε το 2000 από PICAR ως Bonus για την παραχώρηση για 25 χρόνια του Μεγάρου  και 36 εκ. € από την πώληση πακέτου μετοχών της ΓΤΕ το 2000) χορήγησε σημαντικά ποσοστά αυξήσεων στο Μέρισμα από το 2001 – 2006 και όλες αυτές οι οικονομικές επιβαρύνσεις έγιναν χωρίς να ληφθεί  κάποιο μέτρο  για αντιμετώπιση του ορατού αποτελέσματος που αναμενόταν και παρουσιάστηκε με τους συνεχείς ελλειμματικούς Απολογισμούς από το έτος 2004 και μετά. Τα τελευταία δύο χρόνια φρονούμε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Έχουν  εντοπισθεί τα αίτια που οδήγησαν  στην υπερχρέωση και έχουν προταθεί μέτρα αντιμετώπισης. Από Ιαν 2011 και σήμερα έχουν προταθεί και θεσμοθετηθεί τα παρακάτω:

α.         Αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των μετόχων κατά μία ποσοστιαία μονάδα (από 4% σε 5%). Φ.951.1/13/682259/Σ.82/7-1-2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β’ 13). Ισχύει από 1-2-2011.

β.         Μείωση του χορηγούμενου μερίσματος για το έτος 2011 σε ποσοστό 25% έναντι του χορηγηθέντος το έτος 2010. Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5-1-2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ.

γ.         Απόδοση υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ της εισφοράς αλληλεγγύης 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο σ’ αυτά. Ν. 4024/2011 (άρθρο 2, παράγραφος 11).

δ.         Απόδοση στο ΜΤΣ πόρου σε ποσοστό 68% (εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων):

(1)       Ποσοστό 5% επί των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών και επί των ποσών από τη μετατροπή των στερητικών επί της ελευθερίας ποινών.

(2)       Ποσού που προέρχεται από την εκποίηση αχρήστων υλικών της ΕΛ.ΑΣ. (Ν. 4056/2012, άρθρο 20, παράγραφος 1).

ε.         Περιορισμός του Βοηθήματος Θανάτου από 15 σε 10 μηνιαία μερίσματα (άρθρο 43, παράγραφος 2 του Ν. 3943/2011).

στ.       Χορήγηση ποσοστού μερίσματος ίσου με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που ισχύει σήμερα στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων μετοχομερισματούχων (άρθρο 43 παράγραφος 1 του Ν. 3943/2011).

ζ.         Διακανονισμός αποπληρωμής χρέους προς Υπουργείο Οικονομικών σε μια δεκαπενταετία (Ν. 4058/2012, άρθρο 20, παράγραφος 7).
-       Εκτός των παραπάνω έχουν μελετηθεί και έχουν προταθεί αρμοδίως για θεσμοθέτηση:

α.         Σχέδιο Νόμου για την καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς του Δημοσίου σε ποσοστό 3%, κατ’ αναλογία των σχετικών διατάξεων των Ν. 2084/1992 και 3029/2002, με διαμόρφωση της εισφοράς του ασφαλισμένου στο 3% και των δύο υπολογιζόμενων στις πάσης φύσεως αποδοχές.

β.         Σχέδιο Νόμου για την κατανομή των κοινωνικών πόρων από το ΥΠΕΘΑ στα Μετοχικά Ταμεία των Κλάδων, ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων (Πρακτικό ΔΣ 4/15/24-5-2011).

γ.         Σχέδιο Νόμου για την καθιέρωση των μερισματοδοτικών βαθμών Ταξχου και Αλχία (Υπ’ αριθμ. 6/9/23-6-2011 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ).

δ.         Σχέδιο Νόμου για την αναστολή της καταβολής του μερίσματος στις περιπτώσεις που υφίσταται και αναστολή καταβολής σύνταξης (Υπ’ αριθμ. 15/3/15-12-2011 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ).

ε.         Σχέδιο Νόμου για τη μείωση του Βοηθήματος Θανάτου κατά 2 μηνιαία μερίσματα, ήτοι από 10 σε 8 (Υπ’ αριθμ. 12/4/8-6-2012 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ).

στ.       Σχέδιο ΚΥΑ που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ. 951.1/101/316433/3-5-2002 ΚΥΑ, ώστε η προβλεπόμενη σχετική κράτηση για όσους καταστούν μερισματούχοι του Ταμείου από 1-2-2011 και μετά, να διαμορφωθεί σε ποσοστό 5%, έναντι του ισχύοντος 4% (Υπ’ αριθμ. 4/6/24-5-2011 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ).

ζ.         Σχέδιο ΚΥΑ που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 όμοιας, ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν κατ΄ εξαίρεση, εκτός σειράς προτεραιότητας, αιτήματα για ΒΟΕΑ που αφορούν σε:

                        (1)        Δικαιούχα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή ΑμΕΑ.

(2)       Δικαιούχα τέκνα πάσχοντα από ανίατη ασθένεια, βεβαιούμενη εξ εγγράφων υπό του αρμοδίου Υπουργείου Υγείας.

(3)       Δικαιούχα τέκνα θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών ή αστυνομικών (Υπ’ αριθμ. 6/1/7-3-2012 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ).

            η.         Σχέδιο ΚΥΑ που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/120/875101/Σ.5291/17-8-2010 όμοιας, που αφορά στην προσθήκη κειμένου επί του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αυτής, ώστε να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι αποδεδειγμένοι λόγοι υγείας του δικαιούχου ΒΟΕΑ τέκνου, προκειμένου αυτό να έχει δικαίωμα για τη χορήγηση του σχετικού Βοηθήματος.

θ.         Σχέδιο ΚΥΑ για αύξηση των κρατήσεων Παγίων Δικαιωμάτων των μερισματούχων από 5% σε 6%.

ι.          Απόδοση στο ΜΤΣ 30% από το Ταμείο Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Υπ’ αριθμ. 8/5/29-7-2011 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ).

ια.        Λειτουργία ανεξάρτητου λογαριασμού Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των μετοχομερισματούχων (Έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, η οποία θα τεθεί στο ΔΣ/ΜΤΣ για έγκριση).

-       Πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι για τα ΒΟΕΑ προς τους δικαιούχους των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τον Ιουλ του 2010 έφθανα τα 170 εκ. € περίπου και των οποίων η πληρωμή είχε σταματήσει από Οκτ 2008 άρχισε και πάλι η σταδιακή αποπληρωμή τους, με προοπτική να διαχωρισθεί ο Λ/σμός από το ΜΤΣ και να πληρώνονται μετά την 1-1-2013 περίπου 20 – 30 εκ. € ετησίως ενώ μέχρι 31-12-2012 θα έχουν πληρωθεί συνολικά περίπου 17 εκ. €.

-       Επίσης έχει εξοφληθεί το Δάνειο προς ΕΛΟΑΣ που μαζί με λοιπές οφειλές τον Σεπ 2010 έφθανε τα 15.430.154,00€ καθώς επίσης έχει τακτοποιηθεί και η οφειλή προς ΝΙΜΤΣ που έφθανε τα 8,5 εκ. € και έχουν αποδοθεί περίπου 14 εκ. € προς ΕΚΟΕΜΣ και άλλα μερικά ποσά οφειλών προς ΕΑΑΣ ενώ από Ιούλιο 2012 με την καταβολή των μερισμάτων τριμήνων αποδίδονται προς τα δικαιούχο Ταμεία (ΕΚΟΕΜΣ – ΕΑΑΣ – ΝΙΜΤΣ) και οι αναλογούσες κρατήσεις με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται πλέον νέο χρέος προς αυτά.

-       Συμπερασματικά σας ενημερώνουμε ότι με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις από 1-1-2011 αναμένεται στο τέλος του 2012 ισορροπία εσόδων – εξόδων, με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της περιουσίας μας (σύμφωνα με τα ισχύοντα) σημαντική υποστήριξη της οικονομικής επιφάνειας του ΜΤΣ και με την θεσμοθέτηση των προτάσεων μας που βρίσκονται είτε κατατεθειμένες αρμοδίως είτε στο στάδιο της μελέτης προς υποβολή, το ΜΤΣ εντός 2013 θα έχει πετύχει την σταθεροποίηση και θα βαδίζει σε πορεία εξυγίανσης και ανάπτυξης.

-       Το σύνολο των Μετόχων και Μερισματούχων θα πρέπει να είναι αισιόδοξοι αφενός μεν διότι επίσημες αναλογιστικές μελέτες το κατατάσσουν στα βιώσιμα ταμεία αφετέρου δε διότι με το αμέριστο ενδιαφέρον και ενεργή συμπαράσταση της Στρατιωτικής και Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι εξασφαλισμένη η διαχρονική απρόσκοπτη λειτουργία του και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

                                                                                  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012
 
                                                                                   0 Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΣ
                                                                          Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος
                                                                                            Υπτγος ε.α

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.