18 Μαρτίου 2013

Κατατέθηκε προς ψήφιση το Νομοσχέδιο για το νέο εργασιακό των αποστράτων.


Για τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους
    Ενημερώνει το μέλος της 
Ε.Α.Α.Σ.Λάρισας Βασίλειος Δούλης 


Την 15-03- 2013 κατατέθηκε προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το νέο εργασιακό των Αποστράτων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η αναδρομική μείωση των συντάξεων απο 01/08/2012.  
Παρατηρήσεις για το εργασιακό: 1]. Αναστέλεται η σύνταξη (κύρια και επικουρική) σε εργαζόμενους αποστράτους κάτω των 47 ετών. 2]. Απο την ανωτέρω αναστολή δεν εξαιρούνται ακόμη και οι εργαζόμενοι με 10ωρο την εβδομάδα ως καθηγητές σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα (είναι η παρ 15 του αρθρ. 2 Ν.3234/2004 που αναφέρει το ν/σ). 3]. Μετά τα 47 έτη επιτρέπεται η εργασία μόνο σε όσους αυτοαπασχολούνται αλλά περικόπτεται το 70% του ακαθάριστου ποσού που υπερβαίνει.....>> τα [60] ημερομίσθια ανιδείκευτου εργάτη (26,18 ευρώ) προσαυξημένο κατά [6] ημερομίσθια για κάθε τέκνο ανήλικο ή κάτω των 24 που σπουδάζει. 4]. Επιτρέπεται χωρίς καμία επίπτωση η εργασία ως υπαλλήλου ή αυτοαπασχολούμενου, αποστράτου που έφυγε με υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 5]. Ισχύς των ανωτέρω αλλαγών, για όσους ήδη εργάζονται απο 01/01/2013, ενω για όσους αναλάβουν εργασία, μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου.Έχουμε λοιπόν νέο ρατσιστικό διαχωρισμό (4η παρατήρηση) και απαγόρευση της 10ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης ακόμη και σε εκπαιδευτές σε δημόσια ιδρύματα (2η παρατήρηση). Αν ισχύσει η απαγόρευση του 10ωρου απο 01/01/2013 τι θα γίνει με όσους έκαναν χρήση της ευεργετικής διάταξης της εγκυκλίου του ΓΛΚ αλλά και του ν.2592/98 για τους εκπαιδευτές σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα; Λογικά θα πρέπει να ισχύσουν απο την ψήφιση του νόμου και κατόπιν έκδοσης νέας εγκυκλίου, αλλά ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΛΟΓΙΚΗ;;; 
Παρατηρήσεις για την γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 
[1]. Δεν διαπιστώνει πρόβλημα αντισυνταγματικότητας ως προς την περικοπή των συντάξεων, σε εναρμόνιση με τη μείωση των αντίστοιχων μισθών των ε.ε συναδέλφων.
[2]. Διαπιστώνει πρόβλημα απλά στην ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ περικοπή απο 01/08/2012. 
Συνημμένα αναρτώντα: 
1. Το άρθρο του ν/σ για το εργασιακό 
2. Τη γνωμοδότηση του Ελ.Σ. για την αναδρομική περικοπή των συντάξεων 
3. Το άρθρο των ν.2592/98 και όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3234/2004 για το 10ωρο εκπαιδευτών σε δημόσια ιδρύματα.


1]. Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών"4]. ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.2502/1998 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πότε μπορούν να εργάζονται οι απόστρατοι
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό

Οι απόστρατοι, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συνταξιοδοτήθηκαν, πολλοί πρόωρα και χωρίς τη θέλησή τους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, αφού οι συντάξεις τους έχουν περικοπεί ακόμη και μέχρι 45% σε κάποιες περιπτώσεις! Είναι λογικό, οι απόστρατοι να αναζητούν εργασία, για να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημά τους, αφού πολλοί έχουν πιεστικές υποχρεώσεις, όπως στεγαστικά δάνεια, σπουδές παιδιών κ.ά.

Υπό ποιες προϋπόθεσες όμως μπορούν να εργαστούν οι απόστρατοι, σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο; Παραθέτουμε βασικές διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου, με την επισήμανση ότι ο Ιωάννης Αντωνιάδης (apofoitoissas.gr) έχει κάνει μια αναλυτική μελέτη.

Α. Απασχόληση συνταξιούχων (πριν την ισχύ του Ν. 4387/2016)

Η απασχόληση των συνταξιούχων ρυθμίζεται κατ’ αρχάς από το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010, το άρθρο 10 του Ν. 3865/2010 και το άρθρο 4 του Ν. 4151/2013. Αναφορικά με την απασχόληση των συνταξιούχων, ισχύουν τα εξής:

1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία:

α) Συνταξιούχοι έως 55 ετών (47 ετών για τους στρατιωτικούς): Για τους συνταξιούχους γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης οι οποίοι απασχολούνται ως μισθωτοί (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας), αναστέλλεται η καταβολή της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους, μέχρις ότου συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.

β) Συνταξιούχοι άνω των 55 ετών (47 ετών για τους στρατιωτικούς): Μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω ηλικιακού ορίου, οι συνταξιούχοι (άνω των 55 ετών) ως προς την κύρια σύνταξή τους: λαμβάνουν μόνο το μεικτό ποσό της σύνταξης αυτής, το οποίο αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Το υπόλοιπο της κύριας σύνταξης τούς καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

Β. Απασχόληση συνταξιούχων (μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016)

1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία και συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται:

Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων Δημοσίου και γενικής κυβέρνησης: Ειδικά στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους. Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να αξιοποιήσει τον χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30.

3. Τροποποίηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη:

Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ορίστηκε στα 26,18 για το 2016. Έτσι, πλέον, τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη θα ανέλθουν στο ύψος των 1570,8 ευρώ, ενώ τα 30 στο ποσό των 785,4 ευρώ (από 1007,10).

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 02/07/2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.