.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

22 Φεβρουαρίου 2014

Απαντήσεις επί Συνταξιοδοτικών - Ασφαλιστικων θεμάτων των Ε.Δ. & Σ.Α.

Για όσους κατατάχθηκαν μετά την 01-10-1990, η χρήση της μάχιμης πενταετίας γίνεται μόνο με την παράλληλη αναγνώρισή της.
Ερώτημα: Πότε και πώς υπολογίζονται τα πλασματικά χρόνια στη σύνταξη ενός στρατιωτικού; Και πόσα χρόνια μπορούν να υπολογιστούν ως πλασματικά; Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι τα έτη που προσμετρούνται στη συντάξιμη υπηρεσία ενός στρατιωτικού αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, μετά και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κάνουμε εκ νέου μια αναλυτική αναφορά σχετικά με τιςμυπηρεσίες που υπολογίζονται γενικά και όχι μόνο τις πλασματικές, ως συντάξιμη υπηρεσία για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
Ειδικότερα: 
Α΄ Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2011, για την απόκτηση ενός πτυχίου Σχολής ΑΕΙ - ΤΕΙ, με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος......>>
σύμφωνα με άλλες διατάξεις. Δηλαδή, ο χρόνος δεν πρέπει να συμπίπτει με την πραγματική υπηρεσία στο Σώμα. 
Β΄Ο χρόνος που έχει παρασχεθεί με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.) και Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) για τον οποίο ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. 
Γ΄Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας σε όσους έχουν υπηρετήσει στην ΕΚΑΜ -ΤΕΕΜ - ΥΕΜΕΑ. Όσοι έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31-12-2010 είκοσι (20) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας (18 έτη για όσους έχουν πτητικά) μπορούν να κάνουν χρήση του διπλάσιου αυτού χρόνου οποτεδήποτε και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις να αποχωρήσουν, ενώ όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τους προαναφερόμενους χρόνους έως την 31-12-2010 ο διπλασιασμός τους γίνεται τμηματικά από την 1-1-2011. 
Δ΄Επίσης, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας: 
• Ο χρόνος κάθε κανονικής, εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας. 
• Ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε έξοδος από το στράτευμα ή μετάθεση σε αργία με απόλυση. 
• Ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Τέλος, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο διετέλεσαν έξω από την υπηρεσία οι υπηρετούντες γενικά που εξήλθαν από τις τάξεις λόγω σωματικής ανικανότητας και επανήλθαν μετά στην ενεργό υπηρεσία, αφού κρίθηκαν ικανοί. 
Ε΄Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματική (πρέπει να έχει παρασχεθεί) συντάξιμη υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο αν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει (24½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας πλην της μάχιμης υπηρεσίας), εκτός της περιπτώσεως των τριτέκνων γυναικών και των περιπτώσεων αυτεπάγγελτης αποστρατείας. Για όσους κατατάχθηκαν μετά την 1-10-1990, η χρήση της γίνεται μόνον με την παράλληλη αναγνώρισή της. Η εν λόγω αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εφόσον καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (20% στην αμοιβή πέραν του πενθημέρου εργασίας). 
ΣΤ' Η προσαύξηση των 3/35ων (έτη Κονδύλη) χορηγούνται σε όσους έχουν καταταγεί ή έχουν ασφαλιστεί σε Φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992, έχουν συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και φέρουν τον βαθμό του ανθυπασπιστή. Τα εν λόγω έτη δεν λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος παρά μόνον για την προσαύξηση του συντάξιμου μισθού της κύριας σύνταξης από το Γενική Λογιστήριο του Κράτους. Ουσιαστικά, πλασματικά έτη είναι οι σπουδές, δεδομένου ότι αναγνώριση χρόνου από τέκνα δεν προβλέπεται για τους στρατιωτικούς. Συνεπώς, μπορείτε να εξαγοράσετε τις σπουδές σας, εφόσον έχετε, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και την προσαύξηση της σύνταξης, αλλά και ό,τι από τις παραπάνω υπηρεσίες έχετε προσφέρει, όπως αναλυτικά εκτίθενται παραπάνω. 
Ερώτημα: Είμαι στον Στρατό από 19 ετών. Υπηρετώ στις Ειδικές Δυνάμεις και είμαι αλεξιπτωτιστής. Αληθεύει ότι θα βγω στη σύνταξη όταν θα συμπληρώσω το 60ό έτος της ηλικίας μου; 
Απάντηση:Κατ' αρχάς, δεν μας αναφέρετε πότε καταταχθήκατε στις Ειδικές δυνάμεις, ώστε να ξέρουμε πόσα χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας έχετε διανύσει μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, για τη συνταξιοδότησή σας προβλέπονται τα εξής: 
α).Με τις διατάξεις του άρθρου 41 (παρ. 1 και 3) του π.δ. 169/2007 προβλέπεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση ενέργειας αλεξιπτωτιστή λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου. Ο ανωτέρω χρόνος λογίζεται διπλάσιος ή τριπλάσιος, κατά περίπτωση, εφόσον αυτοί που διατελούν σε κατάσταση ενέργειας αλεξιπτωτιστή συμπληρώνουν δεκαοκταετή και οι άλλοι εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία. 
β). Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, αυξάνεται, από 01-01-2011, ο προαναφερόμενος χρόνος της δεκαοκταετούς ή εικοσαετούς, κατά περίπτωση, πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που είναι απαραίτητος για τον διπλασιασμό ή τριπλασιασμό του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας, σε είκοσι πέντε (25) έτη. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν συμπληρώσει την προαναφερόμενη δεκαοκταετή ή εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά περίπτωση, μέχρι την 31-12-2010. Κατά τα λοιπά, θα πρέπει τα παραπάνω να τα συσχετίσετε με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν. Συγκεκριμένα, για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας: 
Το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 
• Το έτος 2012, απαιτούνται 27½ έτη. 
• Το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη. 
• Το έτος 2014, απαιτούνται 30½ έτη. 
Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01- 01-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. ΠΗΓΗ:ΕΦΗΜ."ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ"

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.