.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

20 Οκτωβρίου 2014

Αποδοχές (Μισθοί - Συντάξεις) των στελεχών Ε.Δ & Σ.Α - Πληροφόρηση– Ερμηνείες/Παρερμηνείες –Υποθέσεις/Σενάρια...


Γράφει ο Σχης ε.α. Μιχάλης Γιαννακόπουλος

Καθημερινά κατακλυζόμαστε από άρθρα και σχόλια όσον αφορά στη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στο θέμα της πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών του προσωπικού των ΕΔ & ΣΑ. Οι ενημερώσεις/παραινέσεις έχουν φθάσει και στο βαθμό πλέον καταθέσεων αγωγών. 
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να εκφράσω την δυσαρέσκεια μου, όσον αφορά στις τοποθετήσεις ορισμένων νομικών ότι πολλοί εξ’ ημών (μη νομικοί) παρερμηνεύουμε τα “γραφόμενα”. 
Θα τους απαντούσα ότι αυτό ισχύει και αμφίδρομα κατά το «δοκούν» του καθενός… Σε κάθε περίπτωση ο καθένας έχει κοινή λογική, νου και δικαίωμα να διαβάζει, να ακούει, να καταλαβαίνει, να.....>> κρίνει, να ερμηνεύει και τέλος να αποφασίζει,αφού υπάρχουν όμως στο τραπέζι όλες οι παράμετροι. Κοινός παρανομαστής όλων των παραπάνω είναι η βέβαιη (sic!!) παραδοχή ότι η Κυβέρνηση δεν...συμμορφώνεται προς τις πρόσφατες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. Είναι όμως έτσι; Μπορεί ναι μπορεί όμως και όχι. Υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία ή οι επίσημες πράξεις που να πιστοποιούν πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει ή μέλλει συμβεί; Ή μήπως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία; Μήπως κάτι εκκρεμεί ακόμη; 
Τι υπάρχει έως τώρα και τι δεν υπάρχει: 
Υπάρχει η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. (σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπάρχει η επίσημη τοποθέτηση του κ. Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο κατά την συζήτηση της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση και υπάρχει και το προσχέδιο του Π/Υ 2015. Δεν υπάρχει (και αναμένεται) έως τώρα κατάθεση τροπολογίας ή σχεδίου νόμου όπου θα καταγράφεται αναλυτικά η εκτελεστική απόφαση της Κυβέρνησης. 
Αναλυτικότερα: 
α). Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. (παρατίθεται αυτοτελής η παράγραφος 5) με τμηματικές διαπιστώσεις: «Επειδή, από την ακυρωτική αυτή απόφαση προς την οποία ζητείται να συμμορφωθεί η διοίκηση απορρέει εν πρώτοις η υποχρέωση καταβολής των αποδοχών που τα μέλη της αιτούσης συνδικαλιστικής οργανώσεως (στρατιωτικοί) υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4093/2012, με τις οποίες, μειώθηκαν αναδρομικώς οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Πέραν της υποχρεώσεως αυτής, η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια του ακυρωτικού αποτελέσματος, ευθεία, δηλαδή, συνέπεια της ακυρώσεως κανονιστικής πράξεως, το περιεχόμενο της οποίας εξαντλείται στο παρελθόν, η κήρυξη της διαγνωσθείσης αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012 δημιουργεί στη διοίκηση την πρόσθετη υποχρέωση να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που οι στρατιωτικοί ελάμβαναν προ της εφαρμογής του ν. 4093/2012 και των αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν μετά τις περικοπές που υπέστησαν κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ανωτέρω νόμου. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει, κατ' αρχήν, το χρονικό διάστημα που διέρρευσε μεταξύ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4093/2012 και της δημοσιεύσεως της αποφάσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η, κατά τα ανωτέρω, υποχρέωση αποτελεί αυτόθροη συνέπεια της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012, η οποία, έχει ως συνέπεια την αναβίωση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων για τους στρατιωτικούς και τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, όπως αυτές ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012 (βλ. άρθρα 50 και 51 του ν. 3205/2003, Α' 297).» 
(Διαπίστωση 1η: To Σ.τ.Ε, ξεκάθαρα, για το διάστημα 01 Αυγούστου 2012 έως 30 Ιουνίου 2014 θεωρεί ως ισχύον μισθολόγιο αυτό που ίσχυε προ της εφαρμογής του Ν.4093 (δηλαδή προ της 1ης Αυγούστου 2012) και καλεί την Διοίκηση να επιστρέψει αναδρομικά, αφενός μεν τις παρακρατηθείσες αποδοχές οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν “αχρεωστήτως καταβληθείσες”, αφετέρου δε την διαφορά που προκύπτει από τον υπολογισμό των αποδοχών μεταξύ του προ 1ης Αυγούστου 2012 και του ισχύοντος. Με λίγα λόγια μιλάμε για αναδρομικά περίπου 2 ετών.) «Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η διοίκηση, μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως, έχει την υποχρέωση να θεωρήσει ως ισχύουσες τις προ του ν 4093/2012 μισθολογικές διατάξεις και να καταβάλει στους στρατιωτικούς και τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας για τον εφεξής χρόνο τις αποδοχές που δικαιούνται βάσει των τελευταίων αυτών διατάξεων. Οίκοθεν νοείται ότι ο νομοθέτης και, κατ' εξουσιοδότηση αυτού, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας επί τη βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση, πάντως, αυτή, κατά τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου, οι αποδοχές των στρατιωτικών και των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας δεν μπορούν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ' εφαρμογήν του ν. 4093/2012, καθόσον μία τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από την ακυρωτική απόφαση και θα συνιστούσε, κατ' επέκταση, περίπτωση μη συμμορφώσεως της διοικήσεως προς την απόφαση αυτή, με την οποία, όπως έχει ήδη εκτεθεί, κρίθηκε ότι οι επιβληθείσες δυνάμει του νόμου αυτού μειώσεις υπερέβησαν, λόγω της σωρευτικής επιβαρύνσεως των ως άνω υπαλλήλων, τα όρια που θέτει η κατ' άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος υποχρέωση των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.» (Διαπίστωση 2η: 
To Σ.τ.Ε, ξεκάθαρα, για το διάστημα 01ης Ιουλίου 2014 και εντεύθεν παρέχει την ευχέρεια στην Διοίκηση να προβεί στη σύνταξη νέου μισθολογίου για το προσωπικό των Ε.Δ & Σ.Α το οποίο όμως δεν θα μπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα ή και κατώτερο από το ισχύον όπως καθορίσθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4093 και ισχύει έως και σήμερα. Με λίγα λόγια το ΣτΕ ανοίγει «παράθυρο» στην Κυβέρνηση αφενός μεν να μην επιστρέψει στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 μισθολόγιο αφετέρου δε να προβεί στη σύνταξη ενός νέου μισθολογίου με την μόνη προϋπόθεση αυτό να μην είναι στα ίδια επίπεδα με το ισχύον αλλά ανώτερο,χωρίς να προσδιορίζει ποσοστό…) 
β). Επίσημη τοποθέτηση κ. Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο (παρατίθεται αυτοτελής από τα πρακτικά με τμηματικούς σχολιασμούς): «Είναι αλήθεια ότι οι προσφυγές τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώθηκαν, αλλά τους δίνουμε μεγάλο μέρος των περικοπών που υπέστησαν, ακριβώς γιατί στο μεταξύ βγάλαμε πλεονάσματα, αλλιώς από πού θα τα δίναμε; Από τον επόμενο μήνα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα παίρνουν πίσω τη μισή περικοπή που τους έγινε από το 2012 και τα αναδρομικά της φετινής χρονιάς από τον Ιούλιο,…» 
(Σχόλιο / Ερμηνεία 1: 
Από τον Νοέμβριο (αποδοχές Δεκεμβρίου) θα παίρνουν αποδοχές που θα προκύπτουν από ένα νέο μισθολόγιο το οποίο θα ισχύει από 1ης Ιουλίου 2014 και θα είναι κατά 50% αυξημένο του ισχύοντος ή κατά 50% ελαττωμένο του προ της 1ης Αυγούστου 2012 ισχύοντος. Επιπλέον θα καταβληθούν και τα αναδρομικά που προκύπτουν από 1ης Ιουλίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014 βάσει αυτού του νέου μισθολογίου. Στο σημείο αυτό η Κυβέρνηση τελειώνει το θέμα των αποδοχών για το διάστημα από 1ης Ιουλίου 2014 και εφεξής. Η μεθόδευση δε αυτή είναι σύννομη με τις αποφάσεις του ΣτΕ / ως διαπίστωση 2η παραπάνω) «…ενώ από την επόμενη χρονιά θα παίρνουν κάθε μήνα και τα αναδρομικά των προηγούμενων δύο ετών.» (Σχόλιο / Ερμηνεία 2: Από τον Ιανουάριο 2015 θα παίρνουν κάθε μήνα - χωρίς να προσδιορίζεται διάρκεια - τα αναδρομικά για το διάστημα 1ης Αυγούστου 2012 έως 30 Ιουνίου 2014 και τα οποία προκύπτουν από την διαφορά αποδοχών των ισχυόντων προ της 1ης Αυγούστου 2012 με τα ισχύοντα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093. Με λίγα λόγια για το διάστημα 1ης Αυγούστου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2014 θα θεωρηθεί ότι οι διατάξεις του Ν.4093/12 δεν ίσχυσαν ποτέ. Επισημαίνεται ότι για τα αναδρομικά αυτά πουθενά δεν καταγράφεται ούτε υπονοείται ποσοστιαία εκτέλεση/αποκατάσταση. Στο σημείο αυτό η Κυβέρνηση τελειώνει με το θέμα των αναδρομικών της διετίας. Η μεθόδευση δε αυτή είναι σύννομη με τις αποφάσεις του ΣτΕ / ως διαπίστωση 1η παραπάνω) «Δηλαδή ταμειακά θα καλυφθούν πάνω από τα ¾ των περικοπών που τους έγιναν και αυτό επειδή βγάλαμε πλεονάσματα, τα διατηρήσαμε και τα αυξάνουμε.» (Σχόλιο / Ερμηνεία 3: Όντως η παραπάνω αποστροφή του κ. Πρωθυπουργού δημιουργεί σύγχυση. Η κατά ¾ κάλυψη των περικοπών έχει κάποια βάση για όσο διάστημα θα διαρκεί η μηνιαία επιστροφή των αναδρομικών της διετίας 1 Αυγούστπυ 2012 – 30 Ιουν 2014 σύμφωνα με την παραπάνω μεθόδευση. Πλην όμως επικοινωνιακά δεν θα μπορούσε να αναφερθεί αυτό!!!) 
γ). Προσχέδιο Π/Υ 2015: Όντως προβλέπεται αύξηση δαπανών για αποδοχές (μισθοί & συντάξεις) και επίσης υπάρχει και πρόβλεψη για δαπάνες επιστροφής αναδρομικών (η οποία όμως αφορά ένα μέρος μόνο, αυτό που θα δοθεί υπό μηνιαία μορφή εντός του 2015. Επισημαίνεται ότι η επιστροφή των αναδρομικών της διετίας, όπως κυοφορείται, θα αφορά και τους Π/Υ των ετών 2016 & 2017. Με λίγα λόγια από τα εκτεθέντα στο προσχέδιο του Π/Υ 2015 λίγα ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία υπόθεση εργασίας ή μία άλλη (προσωπική) προσέγγιση, ίσως και λίγο καλόπιστη. Πλην όμως σε καμία περίπτωση τόσο αυτή η προσέγγιση όσον και οι υπόλοιπες που κυκλοφορούν δεν μπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς παραμέτρους ώστε ο καθένας μας να κρίνει και να λάβει τις αποφάσεις του. Αυτό θα μπορεί να συμβεί (και αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα) μόνο όταν η Κυβέρνηση καταθέσει προς ψήφιση σχετική τροπολογία ή σχέδιο νόμου. Έως τότε προτείνω απλά να περιμένουμε συγκρατημένοι ΠΗΓΗ:

2 σχόλια:

  1. Καλα,η περιφημη αυτη τροπολογια η σχεδιο νομου,δεν εχουν κατατεθει μεχρι σημερα;Τι κανουν;Μεχρι ποτε θα περιμενουμε και μεχρι ποτε θα ημαστε συγκρατημενοι.Θα μου πειτε,βεβαια,πως δεν μπορουμε να κανουμε διαφορετικα,αφου αλλοι οριζουν τις τυχες μας και εν προκειμενω τις αποδοχες μας.Πρεπει ομως να τελειωνει καποτε αυτη η ιστορια,οι ερμηνειες,οι παρερμηνειες,τα σεναρια,οι εξηγησεις,οι παρεξηγησεις,οι γνωμοδοτησεις,τα προσχεδια,τα σχεδια,οι πληροφοριες,οι παραπληροφοριες,οι εννοιες,οι παρανοιες,οι προσφυγες,το 50%,τα 3 απο τα 4,οι ανακοινωσεις,οι απαντησεις επι των ανακοινωσεων και ολη αυτη η ανακυκλωση της μιζεριας,της κακομοιριας και της απαξιωσης.ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΝ,ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΜΕΙΝΕ ΠΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ.ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ,ΤΟΥΣ ΖΗΣΑΜΕ.ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ,ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΘΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ.ΥΠΟΜΟΝΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΠΟΤΕ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Συναδελφοι μην περιμενετε τιποτα απο τους απατριδες .Μας κοροιδευουν και η προπαγανδα καλα κρατει.περιπου 20 ευρω ειναι η αυξηση καθε μηνα απο το αιμα μας και τον αγωνα μας μερα νυχτα.η ουσια ειναι μια που δεν το πιστευουν η δεν θελουν να το πιστεψουν.ειτε δωσουν ειτε δεν δωσουν θα μαυριστουν στις εκλογες.τα κοροιδα τελειωσαν.μασς θεωρουν δικους τους και μας δουλευουν.οταν ψαχνουν να βρουν κανενα ψηφο τοτε θα νιωσουν την γλυκα οπως την νιωθω και εγω καθε μηνα που πληρωνω με δανικα τα φροντηστηρια των παιδιων μου...Και συμπληρωματικα για να γνωριζετε στους δικαστικους τα εδωσαν ολα οσα τους κρατησαν παρανομα .εμας δουλευουν.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.