.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

9 Μαρτίου 2014

Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55+60 ΕΤΩΝ...


•    Η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη 
• Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11 
•   Η επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α του Ν.4002/11, 
• Η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/2011 
• Η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/2012 • η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 
• Η κράτηση φόρου και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του αρ. 29 του Ν.3986/2011. Οι υπό στοιχεία 2 έως 6 μειώσεις και εισφορές υπολογίζονται από την Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων με συνυπολογισμό των καταβαλλόμενων από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) συντάξεων. 
Α). Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη. 
Η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, διενεργείται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό της σύνταξης, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη: 
Η βασική σύνταξη, το επίδομα εξομάλυνσης, τα οικογενειακά και τα τυχόν προσωπικά επιδόματα.....>>
Β). Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) (αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11)
-Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00€, ποσοστό 3% 
-Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00€, ποσοστό 6% 
-Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00€, ποσοστό 7% 
-Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00€, ποσοστό 9% 
-Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00€, ποσοστό 10% 
-Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00€, ποσοστό 12% 
-Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00€, ποσοστό 13% 
-Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14% 
Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €)
Από την ανωτέρω κράτηση της Ε.Α.Σ εξαιρούνται: 
- ΄Οσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας, λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας της παρ.5 αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007) (παραπληγίες) 
- 'Οσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, αξιωματικοί και οπλίτες συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές 
- ΄Οσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν επίδομα τυφλότητας 
- 'Οσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη παθόντων στην Υπηρεσία 
- ΄Οσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91) 
- ΄Οσοι λαμβάνουν το μεγάλο επίδομα ανικανότητας του αρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007) 
Γ). Επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α Ν.4002/11: 
Η ανωτέρω μηνιαία εισφορά παρακρατείται μόνο από όσους συνταξιούχους του Δημοσίου δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, αφού πρώτα αφαιρεθεί η κράτηση της Ε.Α.Σ, ως εξής
-  Για συντάξεις από 1.700,01€ έως 2.300,00 € ποσοστό 6%. 
- Για συντάξεις από 2,300,01€ έως 2.900,00 € ποσοστό 8% 
- Για συντάξεις από 2.900,01€ και άνω ποσοστό 10%. 
Εξαιρούνται της ανωτέρω κράτησης: 
- ΄Οσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας 
- ΄Οσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91) 
- ΄Οσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007). 
Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €). 
 Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από την συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας. 
Δ). Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/11 
Το ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων των ανωτέρω νόμων 3865/10 και 4002/11, υπόκειται σε μείωση ως εξής: 
- Για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 20% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200,00 €. Κατ΄εξαίρεση όμως, στην μείωση αυτή εμπίπτουν και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αλλά αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με την συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών υπηρεσίας. 
- Για όσους ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 40% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00 €. 
Η μείωση αυτή διακόπτεται από την πρώτη του επομένου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνει το 55ο έτος. 
Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης:  
- ΄Οσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007) 
- 'Οσοι πολεμικοί συνταξιούχοι λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας των άρθρ. 100 έως 104 του Κώδικα Πολεμικών Συνταξιούχων (Π.Δ 168/2007) 
- ΄Οσοι συνταξιούχοι (από ίδιο δικαίωμα ή και μεταβίβαση) έχουν παιδί ή ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 80% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε). 
- ΄Οσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91) 
- ΄Οσοι συνταξιούχοι, γενικά, είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε). 
- ΄Οσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν πολεμική σύνταξη (ισχύει από 29-4-2013) Στις περιπτώσεις που στην σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η μείωση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης σε κάθε δικαιούχο χωριστά. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το Δημόσιο, η κατά περίπτωση μείωση διενεργείται επί της κάθε σύνταξης χωριστά. 
Ε). Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/12: 
Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση των προηγούμενων κρατήσεων των νόμων 3865/10, 4002/11 και 4024/11, και υπερβαίνει τα 1.300,00 €, υπόκειται σε μείωση κατά 12%. Οι εξαιρέσεις από την μείωση του παρόντος νόμου ταυτίζονται με της προηγούμενης μείωσης του Ν.4024/2011. 
 ΣΤ).Μείωση για ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000,00 ευρώ (Ν. 4093/12) Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, μειώνονται ως εξής: 
- Από 1.000,00 ευρώ έως και 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.  
- Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. 
 - Από 2,000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. - Από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης αφαιρουμένων των παρακρατήσεων των νόμων 3865/10, 4002/11, 4024/11 και 4051/12. 
- Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης: 
- Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. 
- ΄Οσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91) (ισχύει από 29-4-2013) 
Ζ). Κράτηση για φόρο και για ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11) 
Ο φόρος και η κράτηση για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζονται με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1). Συνταξιούχος Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών λαμβάνει βασική σύνταξη 1.380,00 € και επίδομα εξομάλυνσης 40,00 €. 
Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη. 
Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης 1.380,00 + 40,00 = 1.420,00 
Συντελεστής κράτησης 4%, οπότε 1.420,00 Χ 4% = 56,80 € η κράτηση για περίθαλψη. 
Κράτηση Ε.Α.Σ 
Συνολικό ποσό σύνταξης 1.380,00 + 40,00 = 1.420,00 € 
Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ 3% άρα 1.420,00 Χ 3% = 42,60 η κράτηση Ε.Α.Σ. 
Τότε όμως 1.420,00 – 42,60 = 1.377,40 € το ποσό της σύνταξης μετά την κράτηση θα υπολείπεται των 1.400,00 € οπότε η παρακράτηση θα περιοριστεί στο ποσό των 20,00 €. 
Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011 Επειδή ο συνταξιούχος είναι μεγαλύτερος από 60 ετών, δεν υπόκειται στην επιπλέον εισφορά του Ν.4002/2011. 
Μείωση Ν.4024/2011 
1.420,00 – 20,00 = 1.400,00 € (από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται η κράτηση Ε.Α.Σ) 1.400,00 – 1200,00 = 200,00 Χ 20% = 40,00 € Η μείωση θα είναι 40,00 € 
Μείωση Ν.4051/2012 
1.420,00 - 20,00 – 40,00 = 1.360,00 (από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4024/11) 1.360,00 - 1.300,00 = 60,00 Χ 12% = 7,2 € Η μείωση θα είναι 7,2 € 
Μείωση Ν.4093/2012 
Ποσό για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτής της μείωσης: 
1.380,00 – 20,00 – 40,00 – 7,2 = 1.312,80 € (από την συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4051/12 και δεν συνυπολογίζεται το επίδομα εξομάλυνσης) 
Ο συνταξιούχος δεν λαμβάνει καμία άλλη σύνταξη από φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή μέρισμα: 
Συντελεστής μείωσης 5% άρα μείωση 1.312,80 Χ 5% = 65,64€ Κράτηση για φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11) 
Η αρχική ακαθάριστη σύνταξη θα διαμορφωθεί σε: 
1.380,00 + 40,00 - 56,80 - 20,00 - 40,00 - 7,2 - 65,64 = 1.230,36 ευρώ που αποτελεί και το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα. Αυτό θα υποστεί τις κρατήσεις του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και η διαφορά που θα προκύψει είναι το πληρωτέο ποσό που θα κατατεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής του συνταξιούχου. 
2) Συνταξιούχος Δημοσίου και άλλου ασφαλιστικού οργανισμού (ΤΣΕΜΕΔΕ) από ίδιο δικαίωμα, με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών που λαμβάνει: 
Από το Δημόσιο βασική σύνταξη 1149,35 € επίδομα εξομάλυνσης 38,00 € επίδομα συζύγου 35,00 €, από το ΤΣΕΜΕΔΕ σύνταξη 815,11 €, επικουρική σύνταξη 221,42 € και μέρισμα 162,94 €. Υπενθυμίζουμε ότι, στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα
Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη 
Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης 1.149,35 + 38,00 + 35,00 = 1.222,35 € 
Συντελεστής κράτησης 4%, δηλαδή 1.222,35 Χ 4% = 48,89 € η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη 
Κράτηση Ε.Α.Σ Σύνταξη Δημοσίου: 1149,35 + 38,00 = 1.187,35 € 
Σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ: 815,11 €
Άθροισμα κύριων συντάξεων:1.187,35 + 815,11 = 2.002,46 € 
Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ : 7 % 
Συνολική κράτησης Ε.Α.Σ : 2.002,46 Χ 7% = 140,17€ που παρακρατείται αναλογικά από Δημόσιο 140,17 Χ 1.187,35 / 2.002,46 = 83,11 € από ΤΣΕΜΕΔΕ 140,17 Χ 815,11 / 2.002,46 = 57,06 € 
Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011 
Μείωση Ν.4024/2011 1.187,35 – 83, 11 = 1.104,24 € ( από την συνολική σύνταξη αφαιρείται η κράτηση Ε.Α.Σ) 
Δεν θα γίνει μείωση του Ν.4024/2011, διότι το καταβαλλόμενο ποσό είναι μικρότερο των 1.200,00 €. (Όμοια και με την σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ) 
Μείωση Ν.4051/2012 
Σύνταξη Δημοσίου : 1.187,35 – 83,11 = 1.104,24 € 
Σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ : 815,11 – 57,06 = 758,05 € 
Άθροισμα κύριων συντάξεων : 1.104,24 + 758,05 = 1.862,29 € 1.862,29 – 1.300,00 = 562,29 Χ 12% = 67,47 € 
Η συνολική μείωση που γίνεται αναλογικά από Δημόσιο: 
67,47 Χ 1.104,24 / 1.862,29 = 40,01€ από ΤΣΕΜΕΔΕ: 67,47 Χ 758,05 / 1.862,29 = 27,46€ 
Μείωση Ν.4093/2012 Για τον υπολογισμό της μείωσης αθροίζονται τα ποσά όλων των μηνιαίων συντάξεων, κύριων επικουρικών και μερισμάτων: Ποσό σύνταξης Δημοσίου: 1149,35 - 83,11 - 40,01 = 1.026,23 € (από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4051/12 και δεν συνυπολογίζεται το επίδομα εξομάλυνσης) 
Σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ : 758,05 - 27,46 = 730,59 € 
Επικουρική σύνταξη : 221,42 € 
Μέρισμα : 162,94 € 
Άθροισμα συντάξεων: 1.026,23 + 730,59 + 221,42 + 162,94 = 2.141,18 € Συντελεστής μείωσης: 15% που εφαρμόζεται σε κάθε σύνταξη κύρια, επικουρική και στο μέρισμα. 
Για το Δημόσιο: 1.026,23 Χ 15% = 153,93 € 
Κράτηση για φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11) 
Η αρχική ακαθάριστη σύνταξη θα διαμορφωθεί σε : 1149,35 + 38,00 + 35,00 - 48,89 - 83,11 - 40,01 - 153,93 = 896,41 ευρώ που αποτελεί και το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα.
Αυτό θα υποστεί τις κρατήσεις του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και η διαφορά που θα προκύψει είναι το πληρωτέο ποσό που θα κατατεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής του συνταξιούχου. 
Διπλοσυνταξιούχος με προσωπική σύνταξη και σύνταξη χηρείας 
 Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων και η παρακράτηση γίνεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα. Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη 
Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης. 
Για την προσωπική σύνταξη: 1.157,14 + 35,00 = 1.192,14 € 
Συντελεστής κράτησης 4% οπότε 1.192,14 Χ 4% = 47,68 € η κράτηση για περίθαλψη. 
Για την σύνταξη μεταβίβασης:207,18 + 10,00 = 217,18 € 
Συντελεστής κράτησης 4%, οπότε 217,18 Χ 4% = 8,68 € η κράτηση για περίθαλψη 
Κράτηση Ε.Α.Σ 
Προσωπική σύνταξη: 1.157,14 + 35,00 = 1.192,14 € 
Σύνταξη μεταβίβασης: 207,18 + 10,00 = 217,18 € Άθροισμα κύριων συντάξεων: 1.192,14 + 217,18 = 1.409,32 € 
Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ : 3% άρα 1.409,32 Χ 3% = 42, 28 € η κράτηση Ε.Α.Σ. Τότε όμως 1.409,32 – 42,28 = 1.367,04 €. Το ποσό της σύνταξης μετά την κράτηση Ε.Α.Σ θα υπολείπεται των 1.400,00 €, οπότε η παρακράτηση θα περιοριστεί στο ποσό των 9,32 € και εφαρμόζεται αναλογικά. 
Προσωπική σύνταξη: 9,32 Χ 1.192,14 / 1.409,32 = 7,88 € Σύνταξη μεταβίβασης: 9,32 Χ 217,18 / 1.409,32 = 1,44 € 
Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011 Η χήρα είναι μεγαλύτερη των 60 ετών, άρα δεν υπόκειται στην επιπλέον κράτηση του ν.4002/11. 
Μείωση Ν.4024/2011 
Προσωπική σύνταξη μικρότερη των 1.200,00 €. Δεν υπόκειται σε μείωση. Σύνταξη μεταβίβασης μικρότερη των 1.200,00 €. Δεν υπόκειται σε μείωση. Μείωση Ν.4051/2012 
Προσωπική σύνταξη: 1.192,14 - 7,88 = 1.184,26 € 
Σύνταξη μεταβίβασης: 217,18 - 1,44 = 215,74 € ( και στις 2 περιπτώσεις, από την συνολική σύνταξη αφαιρείται η κράτηση Ε.Α.Σ) 
Το άθροισμα των δύο (2) συντάξεων είναι : 1.184,26 + 215,74 = 1.400,00 € 1.400,00 - 1.300,00 = 100,00 Χ 12% = 12,00 € η συνολική μείωση που εφαρμόζεται αναλογικά: 
Προσωπική σύνταξη: 12,00 Χ 1184,26 / 1.400,00 = 10,15 € 
Σύνταξη μεταβίβασης: 12,00 Χ 215,74 / 1.400,00 = 1,85 € 
Μείωση Ν.4093/2012 
Για τον υπολογισμό της μείωσης αθροίζονται τα ποσά όλων των μηνιαίων συντάξεων, κύριων, επικουρικών και μερισμάτων: 
Ποσό προσωπικής σύνταξης Δημοσίου : 1.157,14 - 7,88 - 10,15 = 1.139,11 € Ποσό σύνταξης μεταβίβασης Δημοσίου : 207,18 - 1,44 - 1,85 = 203,89 € (από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4051/12 και δεν συνυπολογίζεται το επίδομα εξομάλυνσης) 
Άθροισμα συντάξεων χήρας : 1.139,11 + 203,89 + 216,19 + 44,70 + 158,90 + 15,89 = 1.778,68 € 
Συντελεστής μείωσης : 10% που εφαρμόζεται σε κάθε σύνταξη κύρια επικουρική και στο μέρισμα. 
Για το Δημόσιο: 
Προσωπική σύνταξη: 1.139,11 Χ 10% = 113,91 € 
Σύνταξη μεταβίβασης: 203,89 Χ 10% = 20,39 € 
Κράτηση για φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11) 
Οι αρχικές ακαθάριστες συντάξεις θα διαμορφωθούν σε: 
Προσωπική σύνταξη: 1.157,14 + 35,00 – 47,68 - 7,88 -10,15 - 113,91 = 1.012,52 €
Σύνταξη μεταβίβασης: 207,18 + 10,00 – 8,68 - 1,44 – 1,85 – 20,39 = 184,82 € που αποτελούν το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα για κάθε σύνταξη. 
Αυτό θα υποστεί τις κρατήσεις του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και η διαφορά που θα προκύψει είναι το πληρωτέο ποσό που θα κατατεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής του συνταξιούχου. 
Συντάξεις μελών οικογένειας: 
4) Σύνταξη λόγω θανάτου που συμμετέχουν χήρα και άγαμη θυγατέρα ποσού μεταβίβασης 2.336,78 € με επίδομα εξομάλυνσης 182,00 €. 
Η χήρα σύζυγος με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών, δικαιούται το 1/2 του μεριδίου της σύνταξης δηλαδή 1.168,39 € με επίδομα εξομάλυνσης 91,00 €. Λαμβάνει επίσης επικουρική σύνταξη 204,38 € και μέρισμα 154,22 €. 
Η άγαμη θυγατέρα με ηλικία μικρότερη των 55 ετών, δικαιούται ανώτατο όριο σύνταξης 720,00 € το οποίο περιορίζεται λόγω εισοδημάτων στα 434,86 € και δεν δικαιούται επίδομα εξομάλυνσης. 
Λαμβάνει επίσης μέρισμα 154,22 €. Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις και μειώσεις πραγματοποιούνται στο καταβαλλόμενο σε κάθε συνδικαιούχο ποσό. 
Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη 
Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κράτησης για περίθαλψη: 
Για την χήρα: 1.168,39 + 91,00 = 1.259,39 € 
Συντελεστής κράτησης 4%, οπότε 1.259,39 Χ 4% = 50,37€ η κράτηση για περίθαλψη 
Για την άγαμη: 434,86 € 
Συντελεστής κράτησης 4%, οπότε 434,86 Χ 4% = 17,39 € η κράτηση για περίθαλψη 
Κράτηση Ε.Α.Σ 
Καταβαλλόμενη σύνταξη στη χήρα: 1.168,39 + 91,00 = 1.259,39 €, μικρότερη των 1.400,00 € άρα δεν θα γίνει παρακράτηση ΕΑΣ 
Καταβαλλόμενη σύνταξη άγαμης: 434,86 € μικρότερη των 1.400,00 € άρα δεν θα γίνει παρακράτηση ΕΑΣ 
Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011 
Μείωση Ν.4024/2011 
Καταβαλλόμενο μερίδιο χήρας: 1.168,39 + 91,00 = 1.259,39 € 1.259,90 – 1.200,00 = 59,39 Χ 20% = 11,88 € 
Καταβαλλόμενο μερίδιο άγαμης: 434,86 μικρότερο από 1.000 € άρα δεν θα γίνει μείωση Μείωση Ν.4051/2012 
Καταβαλλόμενο μερίδιο χήρας: 1259,39 – 11,88 = 1.247,51 € (μετά την αφαίρεση της κράτησης ν.4024/11)
Καταβαλλόμενο μερίδιο άγαμης: 434,86 
Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης στην χήρα και στην άγαμη είναι μικρότερο από 1.300,00 € άρα δεν θα γίνει η μείωση ούτε στην άγαμη ούτε στην χήρα. 
Μείωση Ν.4093/2012 
Για τον υπολογισμό της μείωσης αθροίζονται τα ποσά όλων των μηνιαίων συντάξεων, κύριων επικουρικών και μερισμάτων: 
Για τη χήρα: 1.168,39 - 11,88 = 1.156,51 € (από τη συνολική σύνταξη αφαιρείται επιπλέον η μείωση του ν.4051/12 και δεν συνυπολογίζεται το επίδομα εξομάλυνσης)
Άθροισμα συντάξεων: 1.156,51 + 204,38 + 154,22 = 1.515,11 € 
Συντελεστής μείωσης 10% άρα αν 1.515,11 Χ 10% = 151,51 € τότε όμως 1.515,11 – 151,51 = 1.363,60 € το ποσό που απομένει θα υπολείπεται των 1.425,01 € οπότε η συνολική μείωση είναι 1.515,11 – 1.425,01 = 90,10 € και εφαρμόζεται αναλογικά σε κάθε ταμείο ή φορέα. 
Για το Δημόσιο: 90,10 Χ 1.156,51 / 1.515,11 = 68,77 € 
Για την άγαμη: 434,86 € Άθροισμα συντάξεων : 434,86 + 154,22 = 589,09 που υπολείπεται των 1.000 € άρα δεν θα γίνει καμία μείωση 
Κράτηση για φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρ.29 του Ν.3986/11) Οι αρχικές ακαθάριστες συντάξεις θα διαμορφωθούν σε: 
Για τη χήρα: 1.168,39 + 91,00 - 50,37 – 11,88 – 68,77 = 1.128,37 € 
Για την άγαμη: 434,86 – 17,39 = 417,47 € που αποτελούν το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα για κάθε συνταξιούχο . 
Αυτό θα υποστεί τις κρατήσεις του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και η διαφορά που θα προκύψει είναι το πληρωτέο ποσό που θα κατατεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής του συνταξιούχου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.