.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ"

7 Ιουλίου 2017

Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου των Υποψηφίων για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας(π.Σ.Τ.Υ.Α, Σ.Υ.Δ. και ΣΙΡ

Γράφει ο Σμηναγός ε.α. ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Πρόεδρος Παρ/τος Ε.Α.Α.Α.Λάρισας


Δυστυχώς η διάλυση των σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ με την υπογραφή του κ. Καμμένου, όπως αναμενόταν, έχει ως πρώτα θύματα τους υποψηφίους της (Σ.Μ.Υ.Α) που καλούνται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό με πολλά ερωτήματα για τη δομή της νέας σχολής.

Αρκεί μια συνομιλία με τους ενδιαφερόμενους γονείς και τα παιδιά για τη (Σ.Μ.Υ.Α) και εύκολα θα διαπιστωθεί ότι κανείς δεν την αποκαλεί έτσι αλλά με το όνομα της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ.

Για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τρεις παράγοντες που διαφοροποιούν τη νέα σχολή σε σχέση με αυτές που διαλύθηκαν.
1). Σε πολλές ανεπίσημες ενημερωτικές ιστοσελίδες αναφέρεται ότι υπάρχει αντιστοίχιση των κατευθύνσεων της νέας σχολής με τις σχολές που διαλύθηκαν.Δηλαδή ότι η Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης αντιστοιχεί στη ΣΤΥΑ, η Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης αντιστοιχεί στη ΣΥΔ και η Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης αντιστοιχεί στη ΣΙΡ, ενώ διάχυτη είναι αυτή η αντίληψη στους γονείς και τα παιδιά.
Η πραγματικότητα βεβαίως είναι διαφορετική καθώς οι κατευθύνσεις περιλαμβάνουν τις εξής ειδικότητες:
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:
α.       Μηχανοσυνθέτης
β.       Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
γ.       Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
δ.       Ηλεκτρολόγος
ε.       Γενικός Οπλουργός
στ.     Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
ζ.       Πληροφορικής
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
α.       Ραδιοναυτίλος
β.       Ελεγκτής Αναχαίτισης
γ.       Αμύνης Αεροδρομίων
δ.       Μετεωρολόγος
ε.       Πληροφοριών
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης:
α.       Στρατολόγος
β.       Ταμιακός
γ.       Γενικός Υλικονόμος
- Για τις παραπάνω ειδικότητες δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους, για το ποιες θα συγκροτηθούν σε τμήματα. Εκεί που υπάρχει πλήρη σύγχυση είναι στην ειδικότητα των ιπταμένων Ραδιοναυτίλων καθώς η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος την κάνει ξεχωριστή, έναντι των άλλων, και θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός και αποσαφήνιση εάν λειτουργήσει, ή όχι, τμήμα Ραδιοναυτίλων καθώς πολλοί γονείς και παιδιά ενδιαφέρονται μόνο γι’ αυτή την ειδικότητα και πολύ σωστά, για 70 χρόνια, πριν τους πειραματισμούς του κ. Καμμένου, υπήρχε ως ξεχωριστή σχολή, η Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ).
-  Ο  καθοριστικός παράγοντας για τη βάση εισαγωγής ανά κατεύθυνση είναι οι ειδικότητες και η προκήρυξη θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να συμπεριλαμβάνει τις βασικές αλλαγές έτσι ώστε οι υποψήφιοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι για το θέμα, προκειμένου να κάνουν τις επιλογές που θα ικανοποιούν τις προσδοκίες τους και τον πολυετή αγώνα που έκαναν για να εξασφαλίσουν μια θέση στις παραγωγικές σχολές της Π.Α. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μπορούσε να γίνει αφού η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές έχει ημερομηνία 5 Μαΐου 2017, ενώ το Προεδρικό Διάταγμα, υπ. Αριθ. 45/2017, για τον Οργανισμό της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) έχει ημερομηνία 19 Μαΐου 2017 που ήταν και η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης-δικαιολογητικών των υποψηφίων.
2). Σημαντικό θέμα για την υπηρεσιακή εξέλιξη των αποφοίτων της «ΣΜΥΑ» είναι η κατάταξη στις επετηρίδες. Θα πρέπει να προσεχθεί ότι ενώ η ειδικότητα του Γενικού Υλικονόμου περιλαμβάνεται στην κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης οι απόφοιτοι Υλικονόμοι κατατάσσονται στην επετηρίδα της Τεχνικής Υποστήριξης. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης με ειδικότητα, Αμύνης Αεροδρομίων, Μετεωρολόγου και Πληροφοριών, κατατάσσονται στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης, ενώ οι ραδιοναυτίλοι που είναι στην ίδια κατεύθυνση κατατάσσονται στην επετηρίδα των Ραδιοναυτίλων.
- Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 45/2017 - ΦΕΚ 70/Α/22-5-2017 οι ονομαζόμενοι μόνιμοι Σμηνίες κατατάσσονται στα μόνιμα στελέχη της Π.Α., εντασσόμενοι στις επετηρίδες Υπαξιωματικών των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Ραδιοναυτίλων, ανά ειδικότητα, ως ακολούθως:
α.     Στην επετηρίδα Ραδιοναυτίλων: οι Ραδιοναυτίλοι.
β.     Στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης:
αα). Μηχανοσυνθέτης
αβ). Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
αγ). Ελεγκτής Αναχαίτισης
αδ). Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών
αε). Ηλεκτρολόγος
αστ). Γενικός Οπλουργός
αζ). Γενικός Υλικονόμος
αη). Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
αθ). Πληροφορικής
γ.     Στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης:
αα). Αμύνης Αεροδρομίων
αβ). Μετεωρολόγος
αγ). Πληροφοριών
αδ). Στρατολόγος
αε). Ταμιακός
- Με δεδομένο ότι όλες οι ειδικότητες υποστηρίζουν το επιχειρησιακό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει γιατί η ειδικότητα του Γενικού Οπλουργού είναι στην Τεχνολογική κατεύθυνση και όχι την Επιχειρησιακή και γιατί η ειδικότητα Αμύνης Αεροδρομίων είναι στην  Επιχειρησιακή κατεύθυνση και όχι στην Τεχνολογική ή τη Διοικητική -Εφοδιαστική. Το ίδιο ερώτημα ισχύει σχεδόν για όλες τις ειδικότητες.
- Όπως φαίνεται παραπάνω, η επετηρίδα Ραδιοναυτίλων αντιστοιχεί στην πρώην (ΣΙΡ), η επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης αντιστοιχεί στην πρώην (ΣΤΥΑ) και η επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης αντιστοιχεί στην πρώην (ΣΥΔ). Δηλαδή η κατάταξη στις επετηρίδες γίνεται με βάση τις ειδικότητες, όπως αυτές προϋπήρχαν στις σχολές που καταργήθηκαν, και δημιουργούνται ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα να δημιουργηθεί μια νέα ενιαία σχολή με κατευθύνσεις της οποίας οι απόφοιτοι κατατάσσονται στις επετηρίδες με βάση την ειδικότητα  και όχι την κατεύθυνση που επέλεξαν.
3). Ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η προοπτική των περαιτέρω σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η ΣΜΥΑ είναι τριετούς φοίτησης, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα καθώς δεν έχουμε καμία αναβάθμιση της ιεραρχικής εξέλιξης, των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών δικαιωμάτων των σπουδαστών. Η τριετής φοίτηση στερεί από τους αποφοίτους τη δυνατότητα να  έχουν πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέσω της κατηγορίας του 10% (με την υποβολή του μηχανογραφικού χωρίς να εξεταστούν και πάλι) αφού αυτή η πρόβλεψη ισχύει για δύο χρόνια και δεν μπορεί κάποιος να είναι εγγεγραμμένος ταυτόχρονα σε δύο σχολές. Το 10% χρησιμοποιήθηκε, τα προηγούμενα χρόνια, από δεκάδες αποφοίτους των σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ, που ήταν διετούς φοίτησης, καθώς η πολύ υψηλή βαθμολογία που πέτυχαν στις εξετάσεις και τα προσόντα που διαθέτουν τους εξασφάλιζαν την εισαγωγή σε περιζήτητες σχολές των Πανεπιστήμιων και του Πολυτεχνείου. Είναι αυτονόητο ότι οι περαιτέρω σπουδές, πανεπιστημιακού επιπέδου, δίνουν τεράστια προστιθέμενη αξία στην εκτέλεση της αποστολής της Πολεμικής Αεροπορίας και υπηρετούν τη θεμιτή φιλοδοξία του κάθε ανθρώπου να βελτιώνει την πνευματική του καλλιέργεια και την κοινωνική του θέση.
- Τελικά, το μόνο που εξυπηρετεί η τριετής διάρκεια των σπουδών της νέας σχολής είναι η στέρηση του δικαιώματος των αποφοίτων ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ  του 2018 και 2019 και μετέπειτα της Σ.Μ.Υ.Α να διεκδικήσουν με το 10% την εγγραφή σε Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές σχολές.
- Από τα παραπάνω είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι υποψήφιοι της Σ.Μ.Υ.Α θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου έτσι ώστε να μη βρεθούν προ εκπλήξεων και δυσάρεστων καταστάσεων. Με το παρόν, πρόθεση του γράφοντα είναι να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των υποψηφίων αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που έχουν ερωτήματα και απορίες πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις από τους αρμόδιους φορείς, που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Καλή Επιτυχία.

Σγος ε.α.Κων/νος Λιούτας
Απόφοιτος ΣΤΥΑ
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.