.

27 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση μελών μας περί διεκδίκησης επιστροφής αναδρομικών ποσών-Έντυπα...


Σχετικά με τα αναφερόμενα στον ημερήσιο τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των μελών μας, η Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Α.Σ.Α) μας απέστειλε Ενημερωτικό έγγραφο,σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν,μαζί με έντυπα - αιτήσεις υποδείγματα, τα οποία είναι διαθέσιμα από τον Σύνδεσμό μας και ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να μελετήσει τα Αναλυτικά Μισθοδοτικά του Σημειώματα (Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΤΕΑΕΠ και Μ.Τ.Π.Υ.).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

                                                                 
Αρ. Πρωτ:1647                                                            Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:«Περί διεκδίκησης επιστροφής αναδρομικών ποσών – Ενημέρωση- Έντυπα»

Σχετικά με τα αναφερόμενα στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας  και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των μελών σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.- Υγειονομική περίθαλψη:

Με τη σύνταξη του μηνός  Δεκεμβρίου 2017,σύμφωνα με το Ν.4501/2017 μας επεστράφη το ποσό που παρανόμως είχε παρακρατηθεί για το χρονικό διάστημα από 1-10-2013 έως 30-6-2017.
Ο υπολογισμός γίνεται με τον κάτωθι τρόπο:
  1. Προσθέτουμε τις  μνημονιακές μειώσεις, του ν.4024/2011, ν.4051/2012 και ν.4093/2012 όπως αυτές φαίνονται στο ενημερωτικό σημείωμα οποιουδήποτε μήνα του 2015.
  2. Το άθροισμα το πολλαπλασιάζουμε επί 4% Χ 21 μήνες. 
  3. Το ίδιο άθροισμα  επί  6%(εφαρμογή του 6% από τον Ιούλιο  2015,Ν. 4334/2015)   Χ 12 μήνες.
  4. Αφού  προσθέσουμε τα δύο ποσά αφαιρούμε  20% ως παρακράτηση φόρου.
  5. Το τελικό ποσό είναι το δικαιούμενο.
΄Αν το ποσό δεν συμπίπτει με το επιστρεφόμενο καταθέτουμε σχετική αίτηση στο Γ.Λ.Κ./ Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα/Τμήμα Γ Κάνιγγος 29-Τ.Θ.1116-Τ.Κ. 10110 Αθήνα.
 Σημείωση: Για το διάστημα από 10-2013 έως 12-2014 έχει υπολογισθεί η βασική σύνταξη  με τα αναδρομικά του 50%. 
Σχετικό το υπ΄ αρίθμ΄1538 από 15/02/2018έγγραφό μας προς όλους τους Συνδέσμους και το Γ.Λ.Κ. – ΕΦΚΑ και συνήγορο του πολίτη για την πλήρη ενημέρωση εκάστου εξ΄ ημών για τις εν λόγω κρατήσεις.

2.- Κρατήσεις Ν. 3986/2011:
     - Σύμφωνα με το  Ν. 3986/2011 επιβάλλονται μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις άνω του 300 ευρώ κλιμακωτά ως εξης:
       i.  Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%
      ii.  Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%
     iii.  Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%
     iv.  Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%
      v.  Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%
     vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%
    vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%
   viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.
        - Μετά τον επανυπολογισμό τον Ιούνιο του 2016, εάν το ύψος της Επικουρικής σύνταξης διαμορφώθηκε:
  1. Κάτω από  τα 300 € η εν λόγω κράτηση δεν πρέπει να εμφαίνεται στο Ενημερωτικό Σημείωμα του Ταμείου.
  2. Αν το ποσό εξακολουθεί να είναι πάνω από 300 €  συνεχίζεται η εν λόγω κράτηση.
         - Εκτίμηση μας είναι ότι δεν αφορά τους Αποστράτους που προέρχονται από  τα ταμεία της τέως Χωροφυλακής λόγω του ότι τον Ιούνιο του 2016 ουδείς είχε επικουρική  πάνω από 300 €.
         - Αφορά ελάχιστους συναδέλφους που προέρχονται από τα ταμεία της τέως Α.Π.  και του Πυροσβεστικού Σώματος και λαμβάνουν μέρισμα από το  Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
   Σημείωση: 
 Το μέρισμα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού δεν υπόκειται σε κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, δεν παρακρατείται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011(επικουρικές συντάξεις) και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (επανυπολογισμό επικουρικών συντάξεων).

3.- Κράτηση Ν. 4093/2012
Ο Νόμος 4093/12 επιβάλλει  μειώσεις για συνολικό  ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων ως εξής:
   α). 'Aνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
   β). Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
   γ). Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται  των 1.800,01 ευρώ.
        - Η εξακρίβωση για το αν υφίσταται λάθος ή μη στην παρακράτηση του ν. 4093/12 τόσο στην κύρια όσο και στο μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου, αποδεικνύεται  από τα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων του 2017 με τον κάτωθι τρόπο:
I.    Από την κύρια σύνταξη, αφαιρούμε τις μειώσεις -κρατήσεις νόμων 3865/2010, 4002/11,4024/11 και 4051/12.
Δεν  αφαιρούμε τη μείωση του  Ν. 4093/12.
II.     Στην κύρια σύνταξη που απομένει, προσθέτουμε τα ποσά της νέα  Επικουρικής  και του μερίσματος.
III.    Κάνουμε το άθροισμα (κύριας, νέας επικουρικής, μερίσματος).
        ⏩ Αν το νέο άθροισμα είναι ως 1.500 ευρώ, η μείωση ν. 4093/12 στην κύρια σύνταξη  και του  μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου  θα πρέπει να είναι 5%.  
      ⏩ Αν το άθροισμα είναι 1.500,01 ως 2.000 ευρώ, η μείωση θα πρέπει να είναι 10% στο ποσό της κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου.
     ⏩ Αν το άθροισμα είναι 2000,01 και άνω, η μείωση θα πρέπει να είναι 15% στο ποσό της κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου.
 
Συγκρίνετε τα ποσά που παρακρατούνται στα ενημερωτικά σημειώματα της κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. ή Μ.Τ.Π.Υ. και αμέσως συμπεραίνουμε  αν η παρακράτηση του ν. 4093/12  γίνεται με ορθό ή λανθασμένο τρόπο.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι συνάδελφοι όταν  το συνολικό άθροισμα είναι στο όριο του ποσών που έχουμε αλλαγή του ποσοστού της κράτησης.
 
Συμπερασματικά, δεν αφορά όλους αλλά μόνον όσους το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης αλλάζει κλίμακα μείωσης. πχ από 15% γίνεται  10% ή από 10% σε 5%.

Όποιος συνάδελφος διαπιστώσει  παράνομη παρακράτηση σύμφωνα με τα ανωτέρω  επισυνάπτονται και σχετικές αιτήσεις προς χρήση για το Γ.Λ.Κ., το ΕΤΕΑΕΠ και το Μ.Τ.Π.Υ.

4.-    Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Έντυπα ( Ε.Α.Σ.):
        Σχετικό το υπ΄αρίθμ’ 1430 από 11/01/2018 έγγραφό μας με έντυπα οδηγίες

5.-   'Aρθρο13 του ν. 4387/2016(ανώτατο όριο συντάξεων μέχρι 2.000):
Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018.
 
- Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας,  αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
-Ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1 και 2),
-Ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1)
-ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499 Β)
-Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β υποπαρ. Β3 περ. α

- Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας Επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
-Ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 3 και 4),
-Ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 2-5)
-Ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1)
-Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 )
 
- Επί του ποσού των 2.000,00€, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 τουν.3986/2011.

- Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω παραγράφου.
 
- Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 διαφορετικά , ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου

6.    Ενέργειες προς ΕΦΚΑ/Γ.Λ.Κ./ Γεν. Δ-νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, περί εκτέλεσης απόφασης ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που σας κοινοποιούνται προσωπικά σχετικά με το Ν.4093/12.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 1105 από 29/06/2017 έγγραφό μας.

7.    Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος θα πρέπει προσωπικά να μελετήσει τα σημειώματα τόσο του Γ.Λ.Κ. όσο και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Μ.Τ.Π.Υ. και Μ.Τ.Σ. , προκειμένου αποφευχθεί μαζική υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων χωρίς να υπάρχει λόγος με αποτέλεσμα:
α) να πλήττεται η αξιοπιστία της Ομοσπονδίας και
β) να συσσωρεύεται χωρίς λόγο στις ανωτέρω υπηρεσίες μεγάλος αριθμός αιτήσεων εις βάρος της λειτουργίας των υπηρεσιών (έκδοση συντάξεων, επικουρικών κλπ).

Γίνεται μνεία ότι από δειγματοληπτικές μετρήσεις σε σημειώματα συναδέλφων που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας δεν έχει διαπιστωθεί από την Ομοσπονδία μας λανθασμένη παρακράτηση κατ’ εφαρμογή ανωτέρων διατάξεων.

Τα υποδείγματα - έντυπα δίδονται απο τους Συνδέσμους - Ενώσεις .

Συνημμένα:
1)    Υπόδειγμα 1647 -1 προς ΕΦΚΑ
2)    Υπόδειγμα 1647 -2 προς ΕΤΕΑΕΠ
3)    Υπόδειγμα 1647 -3 προς ΜΤΠΥ

 

              Ο                                                                                 Ο
    Γεν. Γραμματέας                                                               Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                       ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Διευκρινήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών Υγειονομικής Περίθαλψης από τον επιζώντα συζύγο και κληρονόμους...

Σε συνέχεια της από 27-11-2017 ανάρτησής μας (ΕΔΩ) , σχετικά με την διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών,που παρακρατήθηκαν παράνομα-λανθα...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΦΩΝΗ"
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ...

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.